16. 9. 2003 Cenzurirano

10 zapovedi pravne države

Clip

Pojem pravne države je poudarek na pravni varnosti in načelu zaupanja v pravo

1. Poseg države v pravice državljanov ne sme biti v nasprotju z ustavo – protipravne posege je treba sanirati, kar zagotavlja država. Pravica je kršena, če so kršene ustavne pravice: enakost pred zakonom, zaslišanje strank, opuščanje razčiščevanja dejanskega stanja, upoštevanje dokazov.

2. Zasebna lastnina je temeljna pravica, ki je povezana z osebno svobodo, lastnina je predpostavka za neodvisnost in samostojnost človeka pred državo in družbo. Država jamči zasebno lastnino kot ustavno pravico tako, da jo omejuje pred posegi v zasebno lastnino!

3. Položaj javnopravnih oseb (uradnikov in sodnikov): javnopravne osebe nimajo ustavnih pravic – imajo le določene pristojnosti – pristojnost je določena v javnem interesu in ne pomeni individualne pravice zaposlenega.

4. Država in nosilci javnih pooblastil odgovarjajo za lastna protipravna ravnanja. Državni organi ne smejo dopustiti zlorab pravic, sicer pride do jamčenja države.

5. Pravica do poštenega sojenja vključuje pravico dostopa do sodišča, pravico do poštene obravnave, pravico do razsodbe v razumnem času, dosledno uporabo zakonov – brez upoštevanja osebnih okoliščin!

6. Kršitev ustave in Evropske konvencije za človekove pravice ne more ostati brez posledic- pravične odškodnine, ko predpisi države ne zagotavljajo odprave posledic in zadoščenja.

7. Pravica do pravnega sredstva je bistveni element pravne države – omogoča obrambo pred kršitvijo pravic, povzročenih s strani državnih organov in oseb z javnimi pooblastili.

8. Uradna dolžnost je osebna obveznost vodje urada, ki je izražena v ustavni zahtevi po zakonitosti in ustavnosti. Gre za varovanje oškodovanih – upoštevaje naslednja pravila obveznosti uradne osebe:

– spoštovanje procesnih pravil, pravilno ocenjevanje dokazov, varovanje pravic neudeleženih tretjih, odločanje brez zavlačevanja, opustitev nedovoljenih ravnanj.

9. Krivdna kršitev je dana, ko država ne izpolni obveznosti za varstvo dobrin, krivda obsega namensko ravnanje ali ravnanje iz malomarnosti.

10. Načelo zakonitosti uprave: uprava je omejena v normativni funkciji , akti uprave so lahko nični zaradi kršitve v postopku , odprava posledic nastalih s protipravnim ravnanjem oblasti – gre za odškodninski zahtevek za posege v lastnino.

ZDRUŽENJE NELI – CIVILNI VARUH

12438

Pobuda medijem: MEDIJSKA NIŠA

Že novembra 2002 smo v Večeru objavili pobudo Združenja NELI – Civilni varuh, Maribor, da naj Večer uvede petkovo, ali sobotno prilogo za sodelovanje s civilnimi iniciativami, katerih je samo v Mariboru kar lepo število.

Precej naših članov, kakor tudi mnogi interesenti, ki se obračajo na naše Združenje, nas seznanjajo s svojimi problemi in upajo, da jim bomo lahko pomagali. Številni med njimi so se že pritožili na varuha človekovih pravic, a brez uspeha. Njegovi glavni odgovori so le pojasnjevanje, česa varuh ne sme storiti v njihovem primeru !

Zato predlagamo medijem , da izkoristijo prazno MEDIJSKO NIŠO na tem področju in uvedejo tedensko prilogo ali oddajo, ki bi jo lahko naslovili n.pr. »Odgovornost države« ali pa » V imenu ljudstva«!

Kaj torej predlagamo?

Mediji naj omogočijo civilnim družbam , da »odpirajo« področja z najbolj žgočo problematiko tako, da postavljajo konkretna vprašanja, ki se tičejo velikega števila prizadetih in nepoučenih državljanov , raziskovalni novinarji pa poskrbijo za javne odgovore od kompetentnih pravnih strokovnjakov.

Mislimo na odgovore na vprašanje, kdo je pristojen za reševanje posameznega problema in kako se mora problem rešiti.. Dovolj nam je dosedanjih odgovorov inštitucij, ki se svoji odgovornosti izmikajo, za kar imamo številne dokaze.

Nas ne zanima, kdo ni odgovoren za rešitev nekega problema, nas zanima odgovor, kdo je odgovoren in kakšna je pot za dosego naših pravic.!

Medijem predlagamo, da začnemo z dvema področjema, ki bosta zanimali veliko prizadetih državljanov:

– področje denacionalizacije in zemljiško-knjižnega postopka denacionaliziranih nepremičnin

– področje lokalne samouprave oz. dolžnosti in odgovornost voljenih funkionarjev v mestnih četrtih in mestnih svetih ter njihova kontrolna funkcija nad delom župana in občinske uprave.

Kaj predlagamo uporabnikom medijev – bralcem, gledalcem in poslušalcem?

– podprite naša prizadevanja za dosego naših državljanskih pravic, ki nam jih dokazljivo kratijo na opisanih področjih. Predlagajte druga področja, za katera želite javno obravnavo.

Kako boste to storili ?

– pošljite odgovornim urednikom medijev pisno, telefonsko ali elektronsko izjavo, da podpirate našo idejo!

Bodimo torej vztrajni kot uporabniki medijev in dokažimo lastnikom medijev, da morajo računati na nas !

P.s.: v našem Združenju imamo že pripravljenih precej »žgočih« vprašanj !

Danijela Petan, univ.dipl.ekon.

Združenje NELI – Civilni varuh,

Maribor, p.p.1573