12. 2. 2003 Cenzurirano

Peticija za ohranitev radia

Ker nam ni vseeno – podpisujemo peticijo za ohranitev radia Slovencev v Avstriji. Podpišite peticijo in jo pošljite vsem znancem. Če ste se na seznam vpisali-a kot 100., 200., 300. oziroma vsak naslednji stoti, pošljite peticijo tudi na uredništvo Radio dva www.radio-dva.at

Spoštovani gospod zvezni kancler dr. Schüssel!

Prostor, ki ga imajo manjšinski jeziki v medijih, je odločilen za njihovo preživetje. Manjšinski mediji pa se lahko oprejo le na omejeno kulturno tržišče, zato potrebujejo javno podporo. Svet Evrope je z Evropsko listino o regionalnih in manjšinskih jezikih, ki jo je leta 2001 ratificirala tudi Avstrija, ustvaril na področju medijske oskrbe jezikovnih manjšin mednarodno-pravne minimalne standarde.

Slovensko narodno skupnost na Koroškem je prav na tem tako zelo važnem področju medijske oskrbe doletel nov udarec. Konec marca grozi radiu za slovensko narodno skupnost na Koroškem dokončna UKINITEV. Politični kontekst v zvezi z vprašanjem krajevnih napisov in s konferenco konsenza, ki ste jo sklicali Vi, gospod zvezni kancler Schüssel, je očiten.

V pogovoru za koroški tednik “Kärntner Woche” je koroški deželni glavar Haider (Vas koalicijski partner) izjavil, da zeli vsem tistim dejavnikom znotraj slovenske narodne skupnosti, ki zahtevajo uresničitev razsodbe ustavnega sodišča o dvojezičnih krajevnih napisih, “onemogočiti početje”. Dobesedno je dejal: “Prvi korak sem že storil, s tem da ukinem Radio dva!” Tudi Vi, gospod zvezni kancler Schüssel, ste po neuspehu konference konsenza dejali, da ne bo nikakršnih prizadevanj za nadaljevanje manjšinskega radia na Koroškem. S tem izvajate politični pritisk na slovensko narodno skupnost. Slovenska narodna skupnost je zaradi tega utrpela hudo škodo, posledice pa se bodo občutile tudi pri ugledu Avstrije in njenih gospodarskih odnosih.

Pozivam avstrijsko zvezno vlado, da hitro ukrepa in trajno zagotovi nadaljevanje celodnevnega slovenskega radijskega sporeda. Sodelavci Radia dva so nam s svojo, sprva na pet dni omejeno gladovno stavko slikovito prikazali, da se slovenska narodna skupnost na Koroškem politično izgladuje. V drugi polovici nameravajo začeti časovno neomejeno gladovno stavko za pravice koroških Slovencev. Moja solidarnost zanje in vsestranska podpora sta jim zagotovljeni.

12438

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Dr. Schüssel!

Der Platz, über den Minderheitensprachen in den Medien verfügen, ist entscheidend für ihr Überleben. Die Minderheitenmedien können sich nur auf einen engen kulturellen Markt stützen, sie bedürfen daher öffentlicher Unterstützung. Der Europarat hat mit der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, die 2001 von Österreich ratifiziert wurde, auch auf dem Sektor der medialen Versorgung von Sprachminderheiten neue völkerrechtliche Mindeststandards geschaffen.

Die slowenische Volksgruppe in Kärnten erlebt gerade in diesem so wichtigen Bereich der medialen Versorgung einen neuen Rückschlag. Mit Ende März droht dem Radio für die slowenische Volksgruppe in Kärnten das endgültige AUS. Der politische Kontext zur Ortstafelfrage und der von Ihnen, Herr Bundeskanzler Schüssel, einberufenen “Konsenskonferenz” ist evident.

In einem Interview in der “Kärntner Woche” hat der Kärntner Landeshauptmann Haider (Ihr Koalitionspartner) erklärt, er wolle jenen Kräften in der slowenischen Volksgruppe, die auf eine Umsetzung des VfGH-Erkenntnisses betreffend zweisprachige Ortstafeln drängen “das Handwerk legen”. Wörtlich erklärte er: “Den ersten Schritt habe ich bereits gesetzt, indem ich das ´Radio dva´ abdrehe!” Auch Sie, Herr Bundeskanzler Schüssel, haben nach dem Scheitern der Konsenskonferenz erklärt, es werde keine Bemühungen für die Fortführung des Minderheitenradios in Kärnten geben und setzen damit die slowenische Volksgruppe politisch unter Druck. Der slowenischen Volksgruppe wird damit ein enormer Schaden zugefügt, aber auch das Ansehen Österreichs und die wirtschaftlichen Beziehungen werden darunter nachhaltig leiden.

Die österreichische Bundesregierung ist aufgerufen, schnell zu handeln und den Weiterbestand eines ganztägigen slowenischen Radioprogramms dauerhaft sichern. Bildhaft haben uns vier Mitarbeiter von Radio dva mit Ihrem vorerst auf 5 Tage befristeten Hungerstreik vor Augen geführt, das die slowenische Volksgruppe in Kärnten politisch ausgehungert wird. Sie wollen ab Mitte März einen unbefristeten Hungerstreik für die Rechte der Kärntner Slowenen antreten. Meine Solidarität und allseitige Unterstützung ist ihnen dabei sicher.

1. Milan Matoš
2. Mateja Uršič
3. Laura Štraus
4. Alenka Roznik
5. Klara Krapež
6. Tanja Furlan
7. Martina Zigmund
8. Jera Urbanc
9. Alenka Bratuša, Ljubljana, Slovenia
10. Ira Zorko, Ljubljana, Slovenia
11. Jiri Kočica, Ljubljana, Slovenia
12. Vojko Pogačar, Maribor, Slovenia