21. 11. 2016 Zofija v medijih

Vegi

Iz rubrike »Ona/On« tednika Večer v nedeljo

Ena, dva, tri, štiri, pet …

S takšno povprečno hitrostjo – s hit­rostjo, ki jo za branje besed v zgornjem stavku potrebuje povprečno hitri bralec – v Sloveniji padajo piščančje glave. Kar triintrideset milijonov »kljunov« (kot se izrazijo na Statističnem uradu RS) te perutnine namreč zakoljemo na leto.

1700, 3400, 5100, 6800, 8500 … pa je hitrost, s katero svetovna industrija smrti, ki na leto zakolje triinpetdeset milijard osebkov, pobija kopenske živali (piščance, prašiče, govedo, konje, drobnico …). Ribe in drugi morski organizmi v to številko niso vključeni.

Dejstvo, da na sekundo zakoljemo več kot 1700 kopenskih živali, je novost v zgodovini. Ta številka je možna le, če je proces proizvajanja mesa in mesnih izdelkov industrializiran, predvsem pa, kot opozarjajo številni raz­iskovalci, odmaknjen od oči javnosti. Sloviti Paul McCartney se lepo izrazi: »Če bi klavnice imele steklene stene, bi bili vsi vegetarijanci.«

Kar ta izjava razkriva, je dejstvo, da je mesnopredelovalna industrija v takšnem obsegu mogoča le, če njeno kruto resnico zanikamo in skušamo iztisniti iz zavesti, grdo opravilo rutinskega klanja, ki se mu sami na vsak način želimo izogniti, pa preložimo na druge.

Sociologi, antropologi in psihologi tako opozarjajo, da žrtve klavnic niso zgolj živali, temveč tudi ljudje: mesarji klavci, ki so zaradi okoliščin pogosto prisiljeni sprejeti to službo, ker velikokrat nimajo druge izbire. Pomislimo, kdo bi pri zdravi pameti rad opravljal takšno umazano in nasilno delo, kjer so (znova po besedah raziskovalcev in pričevalcev) zmerljivke, alkoholizem in nasilje menda na dnevnem redu. Zgolj imigrant, nekdo, ki je bil prikrajšan za višjo izo­brazbo, ali pa kak drug nesrečnik, ki se je znašel v tem dobesedno svinjskem poslu. Travme, ki jih utrpijo delavci na klavniških linijah, so po besedah nekaterih primerljive s posttravmatskimi vedenj­skimi motnjami, kakršne utrpijo denimo vojni veterani (znova tisti del populacije, ki je zaradi ekonomske situacije pogosto primoran v klanje sočloveka).

Kljub temu se še zmeraj najdejo dvomljivci, ki pravijo, da živali morda ne čutijo bolečine tako kot človek ali da ne trpijo na podoben način, saj se ne zavedajo podrobnosti lastne usode, zato s klanjem ni nič narobe. Kar ti dvomljivci spregledajo, je dejstvo, da mora resnica procesa pridelave mesa ostajati skrita: če s klanjem ni nič narobe, zakaj potem klavnice odrivamo na obrobja mest, to opravilo pa prelagamo na socialno šibke? Zakaj si zatiskamo ušesa pred kriki pra­šičev in goveda, ki »ne trpijo«? Zakaj se morjenja pred večerjo ne lotimo kar sami? V resnici je naše izogiba­nje dejstvom pridelave mesa naša slaba vest, ki kot temna senca spremlja naš zrezek, najlepši dokaz, da vsi zelo dobro vemo, da živali še kako trpijo, ko jih koljejo.

Vprašanje vegetarijanstva ali vsaj bistvene omejitve porabe mesa v prvi vrsti ni niti zdravstveni niti okoljski problem, čeprav je res, da čezmerno uživanje mesa ni ne zdravo ne prijazno za okolje, saj je živinoreja eden od glavnih onesnaže­valcev planeta. Gre za etično vprašanje, ki se dotika človeškega dostojanstva in dobrobiti vseh bitij.

Tomaž Grušovnik, filozof

Izvirno objavljeno v Večeru v nedeljo, 25. septembra, 2016

Vir: http://www.vecer.com/rubrika/vecer-v-nedeljo

12438

Netoleranca do tistih, ki jemo meso

Odziv na razmišljanje Tomaža Grušovnika v rubriki Ona, On (Vegi), v Večeru, v nedeljo, 25.9.2016

Razmišljanje g. Tomaža Grušovnika o vegetarijanstvu je površno in nenava­dno, čeprav ne neobičajno. Piše o doži­vljanju živali in ljudi, ki živali koljejo, o slabi vesti, obenem pa ne pomisli na šir­še vzroke tega početja. Torej misli go­spoda z udobnega stola (lahko je tudi trd, lesen in polomljen, pa je v tem smi­slu še vedno udoben), ki pa v smislu »jaz imam prav« ne razmišlja o genezi in vzrokih za mesojedstvo. Nočem pameto­vati o občutljivosti vesti, vendar pa je slab občutek ob pogledu na oči živali, ki so usahnile zato, da bi njihovo meso prišlo na naš krožnik, lahko tudi odsev dru­gih »grehov«, ki jih posameznik ima, ali pa šibkosti, ki bi ga, če ne bi bilo tega »udobnega stola«, stala življenja.

Evolucijska nuja človeštva

Proti tistim, ki mesa ne jedo, nimam nič, motita pa me njihovo zgražanje in agresivna netoleranca do nas, ki se mesu ne odrekamo in imamo drugačno stališče. Argumenti, kot je lesk v očeh žrtve, so sublimacija vsega drugega, kar se dogaja v »normalnem življenju«

Živali gojimo, hranimo in varujemo zato, da jih na koncu žrtvujemo za svojo prehrano. Nujno ali kruto, vendar nič drugače, kot so nujne ali krute druge reči v našem življenju. Pobijanje podgan, miši, ščurkov, mravelj in drugih »ško­dljivcev« (torej konkurentov za hrano) je običajno, dovoljeno in proti temu se ne upirajo niti filozofi. V čem se te živali razlikujejo od kokoši, prašičev, goveda? Po tem, da si hrano iščejo same in da je njihovo ubijanje junaško delo, saj se nji­hovo meso (beljakovina) seveda z gnu­som zavrže. V čem je etična razlika v na­šem ravnanju z insekti in mikroorganiz­mi, ki jih množično in brez pomislekov zatiramo (sicer bi oni zatrli nas)? So to oči, velikost organizma, njihovo število? Je zakol prepelic bolj human od zakola puranov? Tega odgovora še nisem slišal. Filozofi, od katerih bi pričakovali širok in poglobljen pogled na svet, bi poleg svoje (lahko tudi osebno pogojene) vesti morali prisluhniti tudi kolektivni, ki ži­vljenje pozna s širše plati.

Uživanje mesa je evolucijska nuja človeštva, ki je bila dolga stoletja privile­gij in praznik. Takrat ni bilo dosti ljudi, ki bi se zmrdovali nad uživanjem mesa, kadar so pač prišli do njega. Mesojed­stvu se tudi pripisuje predpogoj za ra­zvoj človekovih možganov, kar je zaradi lažjega dostopa do esencialnih amino in maščobnih kislin (torej boljše prehrane), tudi zelo verjetna teorija. Nekoč so živali ubijali iz obrambnih namenov, njihovo meso pa tudi pojedli (kot to baje s svoji­mi sovražniki še danes počnejo nekatera oddaljena ljudožerska plemena). Ko jim je sovražnike uspelo razredčiti, so zajeli udomačljive živalske vrste in jih začeli rediti zato, da bi jih kasneje pojedli (uporabili za hrano). Torej so jim zago­tovili življenje z jasnim namenom. Ta namen drži še dandanes, pa ne samo pri živalih. Pred stoletji so zemljiški gospod­je spodbujali tlačane k rodnosti, da so imeli dovolj vojakov, hlapcev in dekel. K temu jih je nevedne spodbujala tudi kr­ščanska vera, pa čeprav si kopice otrok večinoma niso mogli privoščiti in so zato tolkli revščino. Številne podložnike so si želeli tudi veliki vladarji, ki so zavoljo osebnih konfliktov in svojega premoženja z lahkoto žrtvovali na tisoče teh »svo­jih« vojakov. Nad njimi se seveda ne zmrdujemo, ti so del veličastne zgodovi­ne. Tudi danes ni namen rojstev mogoč­nega dela svetovnega prebivalstva pred­vsem njihov osebni razvoj in dobrobit, saj se namen pomembnega dela množic od antike do danes ni veliko spremenil. Kakšen je namen ameriških vojakov, ki v bitki na tujem preživijo v povprečju enajst minut? Kakšen je namen množice deklic vzhodnega sveta, ki jih, še vedno obrezane, prodajajo precej podobno, kot mi prodajamo živino. S hitro reproduk­cijo se še dandanes osvajajo ozemlja in ustvarjajo gospodarski bumi. So vsi ti osebki namenjeni svoji dobrobiti ali cilju drugih in zato pogosteje končajo v obje­mu brezupa, droge, kriminala? Ali ne gre za sodobne »prostake«, kakršni so nekoč v brezhibnih vrstah strumno ko­rakali pred puške sovražnika?

Bio kašice in druge razvade

Zaradi tega je zgražanje nad izrazom živalskih oči v zahodnem svetu pred­vsem farsa, ki si jo lahko privoščijo po­samezniki zavoljo svojega »udobnega stola«. Lačni se tega ne sprašujejo. Spra­ševali se niso niti preživeli v letalski ne­sreči v Andih – so bili zato manj človečni? Je bil njihov »posttravmatski stres« posledica negotovosti in trpljenja ali predvsem tega, da so morali jesti meso iste vrste? So bili bolj etični tisti, ki tega niso zmogli? Do koga? Do sebe ali do svojih bližnjih, ki so jih pustili za seboj?

Zaradi tega je tako površno poigra­vanje šolanih filozofov s to temo smešno. Manj bi bilo zameriti tistim, ki so vegetarijanci postali iz drugih razlogov, ki potrebujejo nekakšno zatočišče, v ka­terega verujejo (morda raje verjamejo), in potrjujejo svojo rahločutnost. Zanimi­vo, da jih lastna sreča ne zadovolji, zato se večina ne more odreči skušnjavi prekrščevanja, torej so nekakšni križarji, žal odtujeni od bistva življenja in družbe, v kateri živimo. Zaprtim v mikrokozmos (večinoma) terciarne sfere, jim še vedno preostaja čas iskati napake in se posmehovati tistim, ki to našo družbo (kot eni redkih) ključno podpirajo z novo ustvar­jeno vrednostjo. Slovenija, ki ima med preostalimi obdelovalnimi površinami (tistimi, ki jih niso zasedle nesmotrna pozidava in avtoceste) dve tretjini travnih površin, ki jih ni mogoče izkoriščati drugače kot z živinorejo, nima kaj dosti izbire. Torej, četudi je živinoreja »najve­čji onesnaževalec tega planeta«, je obe­nem za Slovenijo tudi neizogiben vir hrane. Brez živinoreje in njenih produk­tov bi bili bistveno bolj odvisni od uvoza hrane in s tem tudi bolj ranljivi, revnejši. Morda sploh ne bi več govorili sloven­sko, saj se je jezik v stoletjih pred na­mi obdržal predvsem zaradi kmetstva in njihovega načina življenja, ki je bil neod­visen od uvoženih bio kašic in drugih razvad za presite.

Marko Višnar
Opekarska 7, Ljubljana

Objavljeno v Večeru v nedeljo, 16. oktober 2016

Vir: http://www.vecer.com/rubrika/vecer-v-nedeljo