2. 4. 2003 Ekologija

Promocija trajnostnega načina ravnanja z odpadki v lokalnih skupnostih

Avtor:

Ljubljana, 2.4.2003

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije januarja letos pričela z izvajanjem projekta Promocija trajnostnega načina ravnanja z odpadki v lokalnih skupnostih, ki se bo zaključil junija 2003. Sodelovanje temelji na skupnih prizadevanjih obeh organizacij za varovanje in ohranjanje okolja, ki poleg večje kakovosti življenja predstavlja tudi osnovo trajnostnega in ekološkega turističnega razvoja.

V Sloveniji smo leta 2000 odložili 1.050.000 ton odpadkov. Po oceni Nacionalnega programa varstva okolja imamo 50.000 – 60.000 divjih odlagališč odpadkov. Tam končajo smeti, ki jih dnevno odlagamo v koše in smetnjake – zatem pa večinoma pozabimo nanje.

Z našo vedno večjo osveščenostjo o stanju okolja in poročila o ekoloških nesrečah v nas pogosto vzbujajo občutek, da posameznik k izboljšanju stanja ne more prispevati ničesar. Prav na področju ravnanja z odpadki pa je vrsta lokalnih skupnosti po svetu – od Avstralije, Nove Zelandije, ZDA, Kanade in Evrope dokazala, da je ključ rešitve tega problema v vsakem od nas. Odpadki namreč nastajajo ob vsaki naši dejavnosti, povsod kjer smo: doma, v šoli, v podjetju.

Drži, da ločeno zbiranje odpadkov nima smisla, če le-to ni podprto s celotnim sistemom, ki zagotavlja, da so ločeno zbrani materiali ponovno uporabljeni, reciklirani ali kompostirani (za slednje to ne velja v celoti, kajti kompostiramo lahko tudi doma). V Sloveniji bomo takšen sistem vzpostavljali v naslednjih letih. Lokalne skupnosti so do konca leta 2003 dolžne vzpostaviti sistem ločenega zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov, ter odpadne embalaže. Sistem pa bo učinkovito deloval, če bomo poskrbeli za čimveč ločeno zbranih materialov in njihovo čim večjo čistost, ki zagotavljata večje možnosti njihovega recikliranja. Sodelovanje gospodinjstev v sistemu, zbrane količine in čistost materialov je v veliki meri odvisna od trajnih akcij izobraževanja in obveščanja. Tako so dokazale praktične izkušnje v lokalnih skupnostih v svetu in v Sloveniji.

S sodelovanjem v sistemu lahko vsak posameznik prispeva k zmanjševanju porabe naravnih virov, k zmanjševanju onesnaženosti svojega in našega skupnega okolja, k zmanjševanju odloženih odpadkov tako na urejenih, kot na divjih odlagališčih. Še večje učinke pa lahko dosežemo s sodelovanjem, s skupnimi akcijami tako občinskih oblasti, komunalnih služb, lokalnih medijev, turističnih društev in drugih organizacij civilne družbe, posameznikov, podjetij, vrtcev in šol. Organizirano zbiranje odpadkov povečuje tudi kakovost turističnega okolja in kakovosti življenja na sploh.

Pa ne zgolj zaradi zakonskih predpisov in sankcij, ki jih ti prinašajo. V prvi vrsti zaradi nas samih in zaradi generacij, ki prihajajo za nami.

V okviru projekta bodo predstavljeni tudi negativni vplivi odlaganja odpadkov na okolje, zdravje ljudi in s tem povezano turistično dejavnost. Preko informiranja o negativnih vplivih želimo doseči zmanjševanje odloženih količin odpadkov, predvsem na neurejenih in divjih odlagališčih.

Bio odpadki (zeleni odrez in ostanki hrane) predstavljajo velik delež odpadkov iz gospodinjstev, po ocenah v Sloveniji do 39%. Z njihovim ločenim zbiranjem in kompostiranjem lahko dosežemo preusmeritev precejšnjega dela odpadkov iz odlagališč. Biološko razgradljivi odpadki na odlagališčih povzročajo vrsto problemov od nastajanja toplogrednih plinov, do nastajanja organskih kislin.

Po ocenah v Evropski uniji turizem omogoča približno 20 milijonov delavnih mest in prispeva 12% k evropskemu BDP. Vendar pa pri tem porablja tudi naravne vire, povzroča nastajanje odpadkov in okoljske, kulturne ter socialne stroške in koristi. Razvoj tega sektorja po ocenah Evropske komisije postaja pomemben ponudnik zaposlitev, ter bistveno prispeva k nacionalnemu, regionalnemu in lokalnemu gospodarskemu razvoju. Zato je pomembna skrb sektorja turizma za varovanje okolja in njegovega trajnostnega načina razvoja.

Programska izhodišča Turistične zveze Slovenije za obdobje 2000 – 2006 temeljijo na gospodarskih, socialnih in okoljskih značilnostih turizma, vsebovanih v strategiji slovenskega turizma. TZS si med drugim prizadeva tudi za uveljavljanje Slovenije kot »zelene oaze Evrope«. Rdeča nit vrste dolgoročnih projektov TZS je skrb in prizadevanje za varovanje in ohranjanje okolja, ki poleg večje kakovosti življenja predstavlja tudi osnovo trajnostnega in ekološkega turističnega razvoja. V okviru tega posebej izpostavljajo projekta »Moja dežela, lepa in gostoljubna« in »Turizmu pomaga lastna glava«.

Na drugi strani Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, usmerja svoje delovanje tudi na program gospodarjenja z odpadki. V okviru različnih projektov je Umanotera izdelala Poročilo o izvajanju zakonodaje in doseganju strateških ciljev s področja ravnanja z odpadki. Izdala je niz publikacij, o ravnanju z odpadki, namenjenih širši javnosti, pa tudi javnim institucijam. Umanotera je v preteklem letu pripravila več posvetov in delavnic o gospodarjenju z odpadki, na katerih so sodelovali različni strokovnjaki, Ministrstvo za okolje in prostor, komunalne službe, lokalne skupnosti. Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki poudarjajo pomen vključevanja javnosti in nujnost celovitega in trajnega osveščanja o odpadkih. Po izkušnjah v svetu in v Sloveniji prav osveščanje lahko bistveno prispeva k uveljavljanju ločenega zbiranja in recikliranja odpadkov.

Tako ideja o sodelovanju obeh organizacij , ki jih združujejo podobni cilji, ni presenetljiva. V projektu se obe organizaciji dopolnjujeta in tako ustvarjata sinergijske učinke. TZS s svojo skrbjo za okolje in razvejano mrežo turističnih društev omogoča, da z regionalnimi delavnicami zajamemo celotno področje Slovenije. Umanotera na drugi strani v projekt prinaša svoje znanje in izkušnje tako na področju ravnanja z odpadki, kot pri izvajanju tovrstnih projektov. S poznavanjem primerov dobre prakse v Sloveniji in vključevanjem različnih strokovnjakov in svetovalcev v projekt zagotavlja prenos znanja in izkušenj iz sveta in Slovenije na regionalne in lokalne skupnosti s ciljem zmanjšati tako vidne, kot manj vidne in dolgoročne negativne vplive odpadkov na okolje. S tem želita obe organizaciji prispevati k ohranjanju okolja in zviševanju kakovosti življenja, ki prispeva tudi k trajnostnemu in ekološkemu razvoju turizma v Sloveniji.

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova
p.p. 4440, Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 439 4890, Faks: 01 439 7105

Oznake: