7. 9. 2020 Obvestila

Zaključek projekta BEAGLE

S pomočjo sofinanciranja Evropske unije (ERASMUS+) je bil v mednarodnem sodelovanju (Teološka fakulteta v Ljubljani, Slovenija; Petit Philosophy, Hrvaška; Center za integrativno bioetiko, Univerza v Splitu, Hrvaška; STePS, Italija; Internet Now!, Grčija) v zadnjih letih izveden in nedavno zaključen projekt BEAGLE (Bioethical Education and Attitude Guidance for Living Enviroment). Avtorji projekta BEAGLE so si za cilj zadali okrepitev področja bioetike v šolah in razvoj konkretnih smernic za praktično ter kritično-razmišljujočo bioetično in etično vzgojo. V sklopu projekta so razvili priročnik za učitelje, vzgojitelje in pedagoške koordinatorje, ki ga bodo ti lahko uporabljali pri različnih šolskih predmetih in tako predstavlja temelj učnega načrta za bioetično vzgojo v osnovnih in srednjih šolah. Pripravili so tudi učna gradiva, ki so učiteljem v pomoč pri izvajanju konkretnih dejavnosti poučevanja bioetike v osnovnih šolah ter pripadajoče slikanice, ki so namenjene učencem in spodbujajo njihovo aktivno učenje na zabaven način.

Nastali priročnik z naslovom Učni program za bioetično vzgojo in oblikovanje odnosa do okolja je usmerjen predvsem v del bioetike, ki se ukvarja z naravo in naravnim okoljem, a se dotakne tudi nekaterih drugih relevantnih področij. V uvodu je predstavljeno, kaj sta bioetika in bioetična vzgoja, na katera področja lahko bioetiko delimo in s katerimi osnovnimi temami se bioetika ukvarja. Jedro priročnika je razdeljeno na dva dela. Prvi zajema prikaz možnih vključitev bioetičnih tem v že obstoječe šolske predmete (biologija, geografija, zgodovina, državljanska vzgoja), drugi pa ponudi različne metodološke pristope, kako jih lahko vključujemo in poučujemo (kritično mišljenje, holistično učenje, učenje skozi zgodbe in raziskovanje, projektno učenje). Priročnik nudi tudi izvedbene smernice, ki učiteljem pomagajo pri načrtovanju, organizaciji, izvajanju in vrednotenju svojega učnega procesa, ter nabor literature, ki ga učitelji lahko uporabijo za razširitev svojega znanja in poučevanja.

Poleg priročnika so avtorji razvili tudi učni gradivi, ki sta bili pripravljeni na temi Degradacija prsti in Živali in mi – mi kot živali ter vsebujeta vsebinski del, kjer so povzete ključne relevantne točke teme, ki jo gradivo obravnava, in praktični del, ki je namenjen podrobnemu opisu izvajanja učnih dejavnosti. Gradivo Živali in mi – mi kot živali tako na primer učiteljem nudi jedrnat vpogled v ključne teme živalske etike: trpljenje oz. zmožnost občutenja trpljenja, pravice živali, razlike med ljudmi in živalmi ter skrb za živali. Na vsako od predstavljenih tem je nato podrobno (po posameznih korakih) predstavljena dejavnost, ki učitelju pomaga, da učno snov učencem predstavi na interaktiven, zabaven, zanimiv in njihovi starosti primeren način. Slikanice, ki učencem služijo kot »delovni zvezki«, so pripravljene na teme Beagle raziskuje gozd, Beagle raziskuje prst in Beagle skrbi za vodo ter vsebujejo najrazličnejše naloge (iskanje besed, povezovanje slikic, odgovarjanje na vprašanja) in predloge za razpravo na temo dotične slikanice. Vsaka slikanica vsebuje tudi poglavje Metodologija, kjer je predstavljena dejavnost, ki jo lahko učitelji v šoli izvedejo z učenci za poglobitev na novo pridobljenega znanja.