4. 10. 2023 Cenzurirano

Psihologija religije, 1. del

Psihologija in religija sta v svojem zgodovinskem razvoju na določeni točki neizbežno sovpadli, ne naključno, saj tako psihološki procesi, kot religiozna doživljanja implicirajo kompleksen odnos med subjektivnim in objektivnim. Za psihološke vidike religioznosti se je prvi že pred kakim stoletjem ogreval oče psihoanalize, Sigmund Freud. Običajno se kot najpomembnejše delo s tega področja navaja Prihodnost neke iluzije (1927). Njegova kritika religije kot ene od odločujočih oblik družbene zavesti je bila brezkompromisna, neposredna, morda bi jo lahko primerjali z znanim Marxovim rekom o religiji kot opiju za ljudstvo ali Feuerbachovim razumevanjem božjega kot projekcije notranje človekove narave. Izvor religioznih potreb je mogoče najti v nerazrešenem Ojdipovem kompleksu, ker povzdigovanje notranje predstave očeta na nivo božanstva ne pomeni nič drugega, kot način obvladovanja globokih občutij nemoči, odvisnosti in notranje konfliktnosti, pri čemer sta udeležena mehanizma transferja nagonskih vzgibov in prisile ponavljanja. Strah pred smrtjo pomeni ključni dinamizem iskanja tolažbe v veri, ki pa sama ne more odkrivati resnice, saj je diametralno nasprotna znanstvenemu spoznanju. Človeka degradira na »infantilno reakcijo, na stanje nemoči podobno tistemu pri majhnem otroku v odnosu do njegovih staršev«. In ravno zato je iluzija. Sicer pa se je Freud te tematike dotaknil še na drugih mestih v svojem obsežnem bibliografskem opusu1.

Pričakovano je bila reakcija teoloških krogov na njegovo pisanje burna, da ne rečemo sovražna. Kako bi sicer lahko bilo drugače, ko pa Freud religiji, zaradi napredka racionalistične znanosti, prisoja mesto v preteklosti? Tako sta se za dolgo časa oba sistema védnosti, drug nasproti drugemu, postavila na okope. Vendar je sčasoma zahvaljujoč razvoju psihodinamične misli, uveljavljanju ego-psihologije in teorije objektnih odnosov, prišlo do premoščanja prej nepomirljivega nasprotja. Tukaj je pomembno vlogo odigrala argentinska psihoanalitičarka Ana-Maria Rizzuto, ta v ideji o Bogu vidi človeku imanentno razvojno potrebo. Ob tem, ko otrok ponotranji svoje interakcije z zunanjim svetom v različnih objektnih reprezentacijah, vznikne intrapsihična podoba Boga kot klimaks tega zapletenega procesa, saj predstavlja odgovor na univerzalna ontološka vprašanja. Še bolj proaktiven je bil katoliški duhovnik in psihoanalitik William Meissner, čigar delo Psihoanaliza in religiozna izkušnja (1984) je vzbudilo nemalo interesa. Možnost za integracijo religije in psihoanalize najde v znani Winnicottovi konceptualizaciji t.i. prehodnega objekta2 (npr. ljubkovalne igrače, odejice), nekakšnega vmesnega razvojnega člena med notranjim, psihičnim in zunanjo danostjo. To stalno iskanje dinamičnega ravnotežja med obema vidikoma, ta tranzicijski, dialektični, v osnovi simbolni proces, je sploh predpogoj za vznik same kulture, še posebej pa je značilen prav za religiozno izkustvo. Rezultat je ustrezna adaptacija ali pa razvoj psihopatologije. O drugi možnosti govorimo takrat, ko gre za nefunkcionalne objektne odnose (otrok–mati) in posledično pretirano pervazivnost subjektivnih potreb (npr. motivov po odvisnosti, agresivnosti, identitetnih konfliktov), zato tranzicija spodleti. Nenazadnje, ta neugoden razplet onemogoči tudi avtentično religiozno doživetje, kjer se srečujeta psihološka in teološka kvaliteta.  Primerjava med teoretiki objektnih odnosov (Winnicott, Klein, Fairbairn) in začetnikom psihoanalize, Freudom, razgali temeljno nezdružljivost: prvi v civilizaciji in kulturi uvidijo nepogrešljiv pogoj individualnega psihičnega razvoja, drugi je prepričan v nasprotno, oboje pomeni oviro, izkrivljanje človekovih notranjih potencialov.

Obenem s kvalitativno,  idiografsko metodo analize religioznih pojavov, ki so jo tako vztrajno aplicirali psihoanalitiki vse od Freuda naprej, so se pričenjale množiti tudi kvantitativne, nomotetične raziskave. Dittes (1969) upravičeno  pripominja, da je bil pri razvoju psihometričnih metod delež raziskav religioznosti nezanemarljiv. Znamenita Thurstonova metoda skaliranja (1929) je lep primer za to. Obseg vključenih variabel, katere so raziskovali v zvezi z religioznostjo je res impozanten, vse od osnovnih demografskih variabel in stališč, pa intelektualnih sposobnosti ter osebnostnih lastnosti, kmalu tudi osebnostnih motenj3, vse tja do pravih psihičnih bolezni4 (zlasti shizofrenije) ter ideološke naravnanosti oz. nedemokratične orientacije. Še zlasti so dragocene novejše genetske študije,5 predvsem glede razlik v religiozni orientaciji (o tej bo več govora v nadaljevanju), z biološkega zornega kota pa gre izpostaviti empirične raziskave kognitivne in vedenjske nevroznanosti. Te zadnje desetletje pridobivajo na veljavi, saj so večinoma že presegle začetne metodološke pomanjkljivosti6. Pri tem se celo porajajo dvomi v adekvatnost teh metod pri razlagi religioznosti oz. spiritualnosti7.

Religioznost in spiritualnost

Da je pojem religioznosti težko ločiti od spiritualnosti, oz. da je to pravzaprav nemogoče, je prepričan McKinnon (2002). Težava izhaja že iz velikega obsega proučevanih pojavov (verskih prepričanj, svetih tekstov, simbolov, ritualov, praks itd). Religioznost in spiritualnost se delno prekrivata, ker obe vključujeta takšna ali drugačna prepričanja, se pa tudi razlikujeta glede pomembnih vidikov. Toda če se pri prvi individualno verovanje naslanja na kolektivni sistem prepričanj, teži k pripadnosti zaključeni verski skupnosti in ga spodbujajo verske organizacije oz. formalne avtoritete, je pri drugi to pretežno intuitivno, subjektivno, z eksperimentalno noto, torej manj formalizirano. In če se religioznost zrcali v čaščenju neke svete, božanske entitete in točno precizirani veroizpovedi, gre pri spiritualnosti za drugačno kvaliteto vseprežemajoče nadnaravne sile, ta združuje celotno človeštvo in vsa živa bitja, celo ves kozmos, pri čemer so poglavitnega pomena ljubezen, sočutje, namen, občutek enosti s celim svetom. Tisto, kar ju združuje so rituali, kateri služijo odvračanju od opravil vsakdanjega življenja na način, da afirmirajo doživljanje duhovnih izkušenj, kot je to videti pri molitvah in skupinskih ceremonijah. Ravno tako obojemu ni tuja meditacijska praksa ali uživanje psihedeličnih drog z namenom doseganja spremenjenega stanja zavesti.

Razumevanje večplastnega fenomena religioznosti ni mogoče brez vpogleda v preplet stališč, prepričanj in vedenja verujočih. Pri raziskovanju religioznih stališč pripada posebno mesto pionirjema socialne psihologije Allportu in Rossu (1967), zanimalo ju je, kako so ta povezana s predsodki. Ugotavljata, da imajo tisti, ki pogosto obiskujejo cerkev, mnogo manj izrazite predsodke od onih, ki le občasno zahajajo tja ali sploh ne. Gre za krivuljčen odnos med spremenljivkama. Nadaljnja preverjanja so pokazala na dihotomijo, kjer ekstrinzična religiozna orientacija pomeni usmerjenost k instrumentalnim, utilitarnim vrednotam, takšne osebe so še slabše izobražene in izrabljajo religioznost za doseganje čisto drugih ciljev (iskanja varnosti, tolažbe, samoopravičevanja, odvračanja pozornosti, ohranjanja družabnih stikov, doseganja statusa), intrinzična religiozna orientacija pa indicira na obstoj pristnih religioznih motivov, prevladujočih nad vsemi ostalimi, takšne osebe dobesedno »živijo« svojo religijo, jo integrirajo v svoj način življenja in so na splošno bolj tolerantne, sprejemajoče ter usmiljene. Skratka, prvi imajo do religije bolj površen odnos, drugi poglobljenega, slednje se kaže tudi v moči verskih navad (recimo obiskovanju cerkve). Po nekaterih ocenah naj bi bilo intrinzično verujočih manj kot 10% vsega krščanskega občestva.

Donahue (1985) je na osnovi 34 študij našel zanemarljivo povprečno korelacijo med obema orientacijama (-0,06), kar pomeni, da gre za dva ločena konstrukta. Spet drugi avtorji (Kahoe, Batson, Watson) so pri tistih z višjo stopnjo ekstrinzične religioznosti našli še slabšo notranjo kontrolo in šibek jaz, manj razvito socialno odgovornost ter socialni interes, po drugi strani pa več avtoritarnosti, dogmatizma, anksioznosti in strahu pred smrtjo. Pri osebah z močno intrinzično religioznostjo je nasprotno opaziti več sprejemanja samega sebe, več občutkov krivde in manj depresivnosti. Podobno ugotavljata Baker in Gorsuch (1982), saj pri ekstrinzičnih izstopa anksioznost kot osebnostna poteza, pri intrinzičnih pa ne, manj je tudi paranoje in negotovosti, zato so bolj socialno integrirani in imajo močnejši jaz. Vendar več dvoma v adekvatnost takšne distinkcije prinašajo šele nadaljnje študije z izboljšano metodologijo (Gorsuch, McPherson, Kirkpatrick, Maltby). Te razkrivajo tripartitno strukturo religiozne orientacije: 1) intrinzično, ki je enovit konstrukt, 2) ekstrinzično socialno orientacijo s koristmi, povezanimi s socialno interakcijo, 3) ekstrinzično osebno orientacijo, ki zmanjšuje osebne psihološke težave ter stres.

Batson (1976) je bil tisti, ki je na osnovi empiričnih spoznanj, dobljenih z dotlej razvitimi skalami merjenja religiozne orientacije, predlagal trodimenzionalni model. Ta poleg intrinzične (religioznosti kot končnega cilja) in ekstrinzične (religioznosti kot zgolj sredstva za doseganje drugih ciljev), vsebuje še t.i. osebno religiozno iskanje (religious quest). Tukaj gre za edino pravo zrelo obliko religije, kar se kaže v neskončnem procesu prespraševanja in iskanja odgovorov o obstoju družbe ter smisla življenja samega. Vendar s tem, ko avtor v intrinzični religioznosti vidi le konformnost, celo fanatično predanost oz. ortodoksnost, negira originalen, prizanesljivejši Allportov koncept. Ne more presenetiti, da je religiozno iskanje, torej odprtost za eksistenčna vprašanja, tolerantnost do drugačnosti (dvoumnosti) in razvita empatija, izredno podobna Kohlbergovim stadijem post-konvencionalne morale. Pri moralnih odločitvah je za takšne posameznike značilna večja kognitivna kompleksnost, mnogo bolj sofisticirani in diferencirani mentalni procesi, razen tega so pristaši psihološko prilagodljivejše zvrsti religije. Na vse to nakazujejo še izsledki drugih avtorjev (Sapp, Jones; 1986), saj med višjimi stadiji moralnega razvoja (merjenimi z Restovo preizkušnjo DIT) in mero religioznega iskanja (merjeno z Batsonovim Inventarjem religioznega življenja), obstaja upoštevanja vredna pozitivna korelacija (r = 0,49). Glede ostalih dveh dimenzij je zveza bodisi negativna, ali je sploh ni. A po njunem mnenju to še ne pomeni, da je edinole religiozno iskanje edina prava, »dobra« religija, vsaj do intrinzične orientacije smo lahko bolj tolerantni. Kaže, da tako »iskanje«, kot intrinzična religioznost vsebujeta različne prvine Allportovega koncepta zrele religioznosti. Prvo, kognitivno kompleksnost in zdrav skepticizem, druga, naravnanost k preferirani socialni skupini in duševni mir.

Na to splošno priznano taksonomijo v psihologiji religije je mogoče gledati tudi drugače. V novejšem času se pojavljajo poskusi reinterpretacije znamenite Maslowove hierarhije potreb, kar ima neposredne implikacije tudi za tolmačenje religioznosti. Koltko-Rivera (2006)  poudarja nesporni pomen kasnejše Maslowove konceptualizacije, v strokovni javnosti tako škandalozno spregledane več desetletij, ki poslednjo dotlej znano raven človekovega motivacijskega razvoja, samoaktualizacijo, nadgrajuje še s samopreseganjem (self-transcendence). Redki posamezniki, ki dosežejo to končno stopnjo, se odvrnejo od izključno osebne izpolnitve in stremijo po nadaljnji rasti izven sebe, iščoč povezanost s transcendentnim, ob čemer doživljajo mistična in transpersonalna izkustva. Identificirajo se torej z nečim večjim od sebe, pogosto s služenjem skupnosti. Pri tem Maslow kot zapriseženi ateist noče prejudicirati, da bi naj imele samo monoteistične religije nekakšen monopol nad doseganjem tega končnega cilja. Spiritualni fenomeni in vrhunske izkušnje (peak experiences) so zanj enostavno imanentni aspekti človekove narave. Korespondiranje Allportove in Batesonove definicije religioznih orientacij s hierarhično strukturiranostjo človekove motivacije razkriva v potrebah po samoaktualizaciji in samopreseganju motivacijske korenine »iskanja« ter intrinzične orientacije. Ekstrinzičnost pa bi nasprotno bila odsev nižjih motivacijskih ravni.

Fundamentalizem je četrta zvrst religiozne orientacije, predstavlja najbolj izključujočo in rigidno opredeljenost in ima mnogo skupnega s fanatizmom. Nekateri ta pojem uporabljajo kot sinonim za ortodoksnost. Seveda kot tak, fundamentalizem ni le karakteristika krščanstva, marveč tudi ostalih verstev. Psihologa Altemeyer in Hunsberger sta ga opredelila v smislu zaverovanosti v superiornost religioznih naukov, ki so jih bili pripadniki neke vere deležni in v ostro ločnico med lastno pravičnostjo in zlonamernostjo drugih (»mi« in »oni«). Povezanost z lastnim religioznim občestvom je visoka, po drugi strani ne manjka agresivnih reakcij na grožnje, ki bi lahko zapretile fundamentalističnim nazorom, vsekakor tudi odpor do vsega tistega, kar prinaša moderna družba, skratka izrazit konservativizem. Takšna moralnost temelji na indoktriniranih pravilih in globlji potrebi po avtoriteti. Glock in Stark (1966) imata fundamentalizem za etnocentrično miselnost, za »zaprti um«. Precej visoko korelira z intrinzično naravnanostjo (0,50). McFarland (1989) pa meni, da se med vsemi naštetimi tipi religiozne orientacije prav ta najtesneje povezuje z različnimi vrstami predsodkov, kar lahko imamo za nekakšno splošno tendenco po diskriminaciji. Pri orientaciji religioznega iskanja gre za diametralno nasprotje, kjer so vse korelacije negativne. Toda intrinzična in ekstrinzična religiozna orientacija izrisujeta nekonsistentno sliko – s posameznimi predsodki sta bodisi negativno, bodisi pozitivno povezani. Pomenljiva spoznanja je pridobila še skupina ameriških avtorjev (Hall, et al., 2010) z meta-analizo 55 neodvisnih študij. Ugotovili so, da intrinzična orientacija in spiritualno iskanje (ki bi naj bil zgolj agnosticizem!) odražata rasno toleranco, nasprotno pa najbolj netolerantne zvrsti religiozne naravnanosti (fundamentalizem, ekstrinzična orientacija, religiozna identifikacija) pozitivno korelirajo z rasnimi predsodki. Kar pa je še posebej zanimivo, je to, da so vse te korelacije višje pred letom 1986, kot pozneje. To bi lahko pojasnili z vplivi liberalnejše družbene klime na obstoj tradicije in socialnega konformizma, skratka na vrednote, značilne prav za konservativno religiozno občestvo.

Obenem z raziskovanjem religiozne orientacije so pridobivale na veljavi še druge vrste raziskav religioznosti – tiste, ki se nanašajo na osebnostne lastnosti, moralni razvoj in ideološke variable. A o tem več v nadaljevanju.

Show 7 footnotes

  1. Prvič v kratkem eseju Obsesivna dejanja in verske prakse (1907), ko ritualne prakse prisilnega nevrotika in religiozno obredje predstavljajo vzporednico, oboje izvira iz iste namere po lajšanju občutkov krivde. Drugič v delu Totem in tabu (1913), tam se upor potomcev zoper tiranskega očeta konča z njegovim umorom in posledično z občutki krivde ter kesanja. Poskus sprave se odraža v čaščenju totema, simbolnega nadomestka, tega pa kasneje zamenja antropomorfna podoba boga. Religija in ostale družbene institucije temeljijo torej na krivdi zaradi davno izvršenega očetomora. Pozneje, po Prihodnosti neke iluzije je sledilo Nelagodje v kulturi (1930). Tukaj pojav religioznosti zapopade drugače: z nerazmejenostjo, narcističnim zlitjem Ega z objektom, »oceanskimi občutki«, pravzaprav regresijo na zgodnejše, nediferencirane stadije zavesti. Pobožnost ne privede do ponovne združitve z bogom, marveč indicira na znamenje globokega obupa, alienacije od sveta in od samega sebe. V svoji zadnji knjigi Mojzes in monoteizem (1939) Freud nadaljuje s psihoanalitičnim tolmačenjem zgodovine in religije, prehod od judaizma h krščanstvu resda pomeni napredek pri razreševanju izvorne krivde, a je obenem tudi pogoj splošnega družbenega nazadovanja, kar se kaže v vraževerju, kratenju svobode, odrekanju razumu.
  2. Ko namreč Winnicott govori o prehodnih objektih (prehodnih pojavih), ima v mislih prvo obliko infantilnega posedovanja (entitete »ne-Jaz«), kot načina zoperstavljanja anksioznosti, kjer še zmeraj prevladujejo občutki magične omnipotence, halucinatornih doživetij in kontrole, toda otrok postopoma zaradi ponavljajočih se razočaranj in sprejemanja optimalne ravni frustracij pridobiva sposobnost postopnega realitetnega prilagajanja. Ta razpetost med iluzijo in razočaranjem označuje človekovo izkustvo skozi vse življenje in ni nikoli povsem razrešena. Poskusi preseganja tega univerzalnega protislovja med notranjo in zunanjo realnostjo se lahko pojavljajo samo s pozicije vmesnih, prehodnih pojavov, pravzaprav iluzornih izkušenj, ki v odraslosti v veliki meri najdejo izraz v umetnosti in religiji. Winnicott tako uvidi razvojno pot od pojava prehodnih objektov do kapacitete za igro, sprva individualno, nato skupinsko, pa vse tja do celovite izkušnje delovanja znotraj posamezne kulture. Uporaba prehodnih objektov indicira tako na razvoj simbolne funkcije. Na ta način je omogočeno razločevanje med fantazijo in dejstvi, med notranjimi in zunanjimi objekti, med iluzijo in realnostjo.
  3. Pri raziskovanju religije je še posebej intrigantno vprašanje o tem, ali se med vernimi in nevernimi pojavljajo razlike glede psihopatoloških motenj. Ali so prvi v povprečju mentalno bolj zdravi od drugih ali obratno? Kar nekaj študij potrjuje verovanje kot nekakšen zaščitni mehanizem obvladovanja stresa oz. izboljšanja emocionalne regulacije. Pred kratkim je Luccetti s sodelavci (2021) v preglednem članku objavil številne negativne korelacije med religioznostjo in depresivnostjo, kar pa velja le za vzorce iz razvitih zahodnih držav. Na Japonskem so našli obratno zvezo, v nekaterih južnoameriških državah so manj depresivne le religiozne ženske, obsežna medkulturna primerjava (Kitajska, Gana, Indija, Mehika, Rusija, Južna Afrika) pa ne pokaže nobene pomembne zveze. Takšna raznolikost izsledkov kaže na kulturne dejavnike. Podobno velja še za samomorilnost, kjer religioznost spet nastopa kot zaščitni dejavnik, posebno v zahodnem svetu in pri starejših osebah. Tudi manjša zloraba alkohola in prepovedanih drog pri vernih je dobro dokumentirana. Ni pa tako pri vseh motnjah. Buzdar s sodelavci (2018) na večjem vzorcu pakistanskih študentov (N = 618) najde pozitivno zvezo med bolj dogmatičnimi zvrstmi religiozne orientacije in patološkim narcisizmom. Tudi Američana Hermann in Fuller (2017) poročata o podobnih izsledkih – nereligiozni ne kažejo narcisizma, saj grandioznost in ekshibicionizem zanje nista značilna, tradicionalno religiozni in spiritualno usmerjeni pa dosegajo približno enako visoko raven te osebnostne motnje. Ta dognanja nasprotujejo splošno razširjenemu mnenju, da je trend zmanjševanja religioznega interesa moč pripisati povečevanju narcisizma v splošni populaciji.
  4. Ne moremo spregledati pravih duševnih boleznih, psihoz, kjer med verujočimi nastopajo velike medkulturne razlike. Tako je Koenig (2007) našel, da v ZDA doživlja religiozne blodnje 25-39% shizofrenikov, v Evropi 21-24%, na Japonskem pa samo 7-11%. Tudi Stompe (2001) opaža več blodenj z religiozno vsebino v katoliških okoljih, v islamskih in protestantskih manj. Pripadnost sekti Jehovinih prič pa je še posebej rizičen dejavnik za nastanek tovrstne patologije (Spencer, 1975), saj incidenca za nastanek paranoidne shizofrenije za štirikrat presega tisto v splošni populaciji! Pomenljive so irske študije (Murphy, 1975; Murphy in Vega, 1982), ki kažejo, da je bila stopnja prvega institucionalnega sprejema pri rimokatolikih dvakrat večja od ostalih. Temu pritrjuje še skupina litovsko-avstrijskih avtorjev (Rudalevičienè et al., 2008) izpeljana na večjem vzorcu skoraj 300 shizofrenikov. Od teh jih kar 63% poroča o religioznih blodnjah, s katerimi je povezana izobrazba in ločitev v zakonu. Še posebej pa so dobrodošli prispevki iz manj razvitih kulturnih okolij, ti namreč omogočajo večje posploševanje rezultatov. Takšnega sta priobčila pakistanska psihologa Suhail in Ghauri (2010), ki sta pri bolj religiozno usmerjenih najšla še več blodnjavosti, ljubosumja in halucinacij. Po drugi strani pomanjkanja objektivnosti prav gotovo ne moremo očitati meta-analizi kar 70 neodvisnih študij, s katero so ameriški raziskovalci (Gearing et al., 2011) opredelili vlogo religioznosti, bodisi kot rizičnega, bodisi kot protektivnega dejavnika pri poteku in tretmanu duševne bolezni. Protektivne dejavnike so ugotovili v 34%, rizične pa v 37% študij, iz česar sledi zaključek, da je zveza religioznosti z duševno boleznijo vse prej kot enoznačna. Razen medkulturnih primerjav so relevantni še učinki drugih demografskih variabel, zagotovo socialno-ekonomskega statusa. Tako El Sendiony (1976) največ religioznih blodenj najde med pripadniki nižjega razreda (54%), sledijo tisti iz srednjega (33%) in končno še iz višjega (16%). V psihiatrični stroki prevladuje mnenje, da naj bi imele psihotične blodnje na religiozni osnovi mnogo resnejše posledice, kot tiste z nereligiozno kvaliteto, kar se kaže v povečani medikaciji, bolj izrazitih simptomih, celo samopoškodovanju in so obenem bolj trdovratne. Njihova funkcija naj bi bila poskus rabe religioznih simbolov za blažitev lastne psihotične zmede. Več študij razkriva, da povečan interes za religijo sledi psihotičnemu zlomu in ne obratno. V Indiji je Bhugra (1999) odkril za 22-27% več religiozne aktivnosti med pacienti po že opravljeni diagnozi shizofrenije.
  5. Vedenjska genetika je znanstvena disciplina, ki obstaja komaj kakih 60 let in s študijami dvojčkov, posvojitvenimi študijami ali kombinacijo obojega, določa vpliv genetskih in okoljskih dejavnikov na individualne razlike v fenotipu. Izčrpni pregled prispevkov v zvezi s problematiko religioznosti je najprej pripravil D’Onofrio s sodelavci (1999). Zaključujejo, da je pripadnost določeni religiozni denominaciji pretežno socio-kulturni pojav, na prepričanja in religiozno vedenje (npr. obiskovanje cerkve) pa delno učinkujejo genetski faktorji, delno še družinsko in širše okolje. V novejši, obširnejši meta-analizi Kandler (2021) temu pritrjuje, dodaja pa tudi spoznanja o trendih razvoja religioznosti v celotnem življenjskem obdobju. Do adolescence prevladuje večji delež starševskih vzgojnih vplivov in manjši delež dednosti, kasneje pa se zaradi pridobljene večje avtonomnosti in izkušenj iz širšega socialnega okolja trend obrne – takrat dedni vplivi prevzamejo primat, pomembni so še tisti iz širšega, manj pa iz primarnega okolja. Z metodološkega vidika so zagotovo najbolj dovršene tiste študije, ki so kombinacija adopcijskih in standardnih študij dvojčkov, ker dajejo najbolj zanesljiv razrez genetskih in okoljskih faktorjev. V praksi so sila redke, saj je težko pridobiti dvojčke, od katerih eni odraščajo z biološkimi starši, drugi pa s posvojitelji. Ena takih je tista Wallerja in sodelavcev (1990), kjer so uporabili številne mere religioznih interesov, stališč in vrednot. Skupna ocena genetskih vplivov na te variable znaša okoli 50%., pomembni so še vplivi iz širšega okolja. Bouchard s sodelavci (1999) pa je pri enojajčnih in dvojajčnih dvojčkih, ki so odraščali ločeno, podrobneje razčlenil religiozno orientacijo in prepričljivo potrdil, da gre pri t.i. intrinzični in ekstrinzični za različni dimenziji, vendar dobljeni proporci ne indicirajo na pomembne razlike med njima glede genetske predisponiranosti (le 0,43 pri prvi in 0,39 pri drugi).
  6. Kognitivna nevroznanost proučuje religijo kot pojav, utemeljen na nevroanatomskih korelatih. V razvoju vrste se je pojavila vzporedno z razvojem novejših procesov socialne kognicije. Kapogiannis (2008) je s sodelavci raziskoval psihološko strukturo religioznih prepričanj, izvirajočih iz temeljnih kognitivnih procesov in korespondenčnega vzorca možganske aktivacije. Zaključujejo, da se religioznost najverjetneje pojavlja kot kombinacija evolucijsko pridobljenih procesov socialne kognicije, oblikovanja jezika in logičnega rezoniranja. Kasneje je isti avtor meril še volumen sive možganovine, ta indicira na razvoj in plastičnost možganov. Dobljene podatke je povezal z indikatorji religioznosti. Pri tistih, ki so poročali o večji intimnosti z Bogom, je opazil povečan volumen desne srednje senčne vijuge, kar bi lahko razložilo njihovo ritualno versko vedenje. Znano je, da se večji volumen te vijuge povezuje z obsesivno-kompulzivno motnjo, povprečni z nereligioznostjo, patološko zmanjšan pa s shizofrenijo. Drugače je pri bojazni pred božjim srdom, tukaj je volumen določenega predela v temenskem režnju možganov, ki je sicer vključen v visoko integrirane funkcije, zmanjšan. Videti je, da evolucija specifičnih predelov možganov, ki sprožijo socialno kognicijo oz. empatijo do pripadnikov iste vrste, hkrati privede še do odnosa z nadnaravno entiteto, ta pa bazira prej na intimnosti, kot na strahu pred njo. Neverjetna pa se zdi možnost, da religiozna prepričanja delujejo celo na takšne biološko posredovane mehanizme, kot je doživljanje bolečine. Prav to so pri katoliških vernikih dokazali britanski avtorji (Wiech et al., 2009). Ti so ob prepoznavanju religioznih vsebin (ne pa tudi nevtralnih) uspeli zmanjšati doživljanje bolečine, pri nevernih pa je pri obeh eksperimentalnih pogojih stopnja bolečine ostala enaka. Tak „analgetičen“ efekt avtorji pripisujejo aktivaciji prefrontalnega korteksa. V zadnjem desetletju je nevroznanstveno proučevanje religioznosti dobilo nov zagon. Mnogi avtorji so uvideli dotlejšnjo pomanjkljivost pavšalnih opredelitev religioznosti, zato so posegli po bolj preciznih pojmih. Dober primer je povezovanje intrinzične religioznosti, torej takšne, kjer je vera sama po sebi končni cilj, z nevrološkimi indikatorji (Pelletier-Baldelli et al., 2014). Pokazalo se je, da je ta bolj prisotna pri pacientih z neklinično potrjeno psihozo, obenem pa so pri njih opazili še možgansko abnormalnost (manjši volumen orbitofrontalnega korteksa). Zhonga in sodelavce (2017) pa so zanimali nevrološko-kognitivni korelati religioznega fundamentalizma. Primerjali so več kot 100 veteranov vietnamske vojne z možgansko poškodbo s kontrolno skupino bivših vojakov brez poškodbe. Rezultati indicirajo na vlogo lezije prefrontalnega korteksa pri sprejemanju fundamentalizma, kot najbolj destruktivne religiozne orientacije, pri čemer igrata posredno vlogo kognitivna faktorja odprtosti in fleksibilnosti. Posebno pozornost pa plenijo sicer redke, a zato toliko bolj relevantne študije, opravljene s katoliškimi nunami, saj je pri njih upravičeno pričakovati najvišjo stopnjo religioznosti. Med pionirje tega pristopa uvrščamo ameriškega profesorja epidemiologije in biostatistike, Jamesa Mortimerja. V 15-letni longitudinalni študiji je sistematično spremljal kognitivni in fizični status skoraj 700 nun (sester notredamk) in kasneje, ob njihovi smrti dal opraviti avtopsijo njihovih možganov. Presenetljivo, da kar tretjina udeleženk, ki so sicer kazale znake Alzheimerjeve bolezni, vseeno ni bilo dementnih. Pri 118 nunah, ki so jih sicer z zanesljivimi metodami ocenili za dementne, pa jih je samo 2,5% manifestiralo nevropatološke indikatorje, konsistentne s to diagnozo! Kako to pojasniti? Katoliška kongregacija sester Naše gospe je znana po svoji karitativni, vzgojni in izobraževalni dejavnosti, zato bi lahko večja izobraženost, pa tudi dobre lingvistične sposobnosti teh nun učinkovale kot zaščitni dejavnik, nekakšna kompenzacija za možgansko atrofijo. Pred kratkim je obsežnejši vzorec katoliških nun in kontrolnih oseb primerjala še južnokorejska skupina raziskovalcev (Chung et al., 2022), ki je pri prvih odkrila povečan volumen sive substance, predvsem v frontalnem režnju, ne pa tudi v temporalnem ali parietalnem, kar bi kazalo na njihovo večjo introspekcijo in samorefleksijo, tudi prosocialnost.
  7. Psihologinja Nina Azari (2007) je prva podvomila v veljavnost znanstvenih raziskav, na podlagi sodobnih metodam možganskega slikanja (CT, PET, MRI, SPECT), čeprav je res, da so ravno z njimi ovrgli zastarelo teorijo, po kateri limbični sistem kot evolucijsko zgodnejša struktura predstavlja nevrofiziološke temelje religioznosti. Ravno nasprotno, z religioznimi izkušnjami korespondirajo evolucijsko mlajše strukture, zlasti prefrontalni korteks. Te nasploh omogočajo  kognitive procese in socialno interakcijo. Tako je religiozna izkušnja v bistvu kognitivna izkušnja. Vendar mora po mnenju Azarijeve ta nova paradigma zadoščatii dvema kriterijema. Prvi pogoj je izogibanje krožnim razlagam, npr. nevrofiziološki izvidi ne morejo biti odvisni od religiozne tradicije, ki bi jo potem z njimi pojasnjevali. Drugi je pogoj zadostnosti, ti izsledki morajo biti dovolj verodostojni za pojavljanje religiozne tradicije. Vendar se izkaže, da tega ni možno izpolniti brez dodatnega uvajanja psiholoških, socioloških ali epistemoloških pojmov. Newberg in d’Aquili sta tako predlagala, da bi lahko bil mit temelj religiozne tradicije. Pa se tudi tu zalomi, lep primer so ateisti, ki ne razvijajo lastne mitologije, niti se ne obnašajo skladno z obstoječo. Znajdemo se v slepi ulici, Azarijeva sklene, da doneski na podlagi možganskega slikanja (neuroimaging) ne morejo razložiti religioznosti. Kritični so bili še drugi, ti so ponudili alternativne rešitve. Tako Nizozemca van Elk in Snoek (2019) v dobro zastavljeni študiji (večji vzorec, ustrezna opredelitev religioznosti/spiritualnosti) nista našla potrditve niti za hipotezo o korelaciji religioznosti z zmanjšanim volumnom orbito-frontalnega korteksa, niti za tisto o povezavi spiritualnosti z zmanjšanim hipokampusom in drugimi predeli. Tudi analiza celotnih možganov ne nakaže na povezavo med strukturnimi spremembami v predelih, kjer bi jih sicer pričakovali in med religioznostjo/spiritualnostjo. Predlagata, da preprostejše univariantne analitične metode ugotavljanja strukturnih razlik v možganih nadomestimo z multivariantnimi analizami klasifikacije vzorcev in tehnikami analize omrežij. Te namreč na podlagi anatomskih in funkcionalnih interakcij nudijo kompleksnejši vpogled v bazične mehanizme in strukture, ki določajo integrirane nevronske procese. Po drugi strani pa se Melonakos s sodelavci (2011) pritožuje, da znana morfometrična tehnika (VBM) ne registrira subtilnih razlik v sivi ali beli substanci možganov med shizofreniki in normalnimi.