19. 5. 2011 Predavanje

O čem govorimo, ko govorimo o kompetencah?

V četrtek, 19. maja 2011, ob 18.00 v dvorani Gustaf

Predavateljica:
Ana Jovanović

Predavanje bo posvečeno kritični analizi izobraževalnega diskurza kompetenc. Gre za nov način koncipiranja znanja, ki je v polju političnih in strokovnih skupnosti Evropske unije zadnjega desetletja deležen pozdrava revolucionarnega odkritja, obenem pa se udejanja in vse bolj prežema celokupni sistem izobraževanja, tako evropskega kot slovenskega specifično, vzpostavljajoč se kot novi standard kurikularnih vsebin, učnih, študijskih in raziskovalnih ciljev ter didaktičnih strategij. A kljub popularnosti in vsesplošni razširjenosti pojma kompetence, njegov konceptualni smisel še zdaleč ni tako jasen, kakor se kaže na prvi pogled. Izhajajoč iz analize izobraževalnega diskurza kompetenc, kakor nastopa v uradnih listinah izobraževalne politike EU, je namen predavanja najprej izpostaviti, s kakšnim pojmovanjem znanja ta diskurz operira, nato ugotoviti, zakaj uživa tolikšno strokovno podporo in nazadnje premisliti, kako je kompetenčno zasnovano znanje povezano z neoliberalno koncepcijo šolstva.

Ana Jovanović je univerzitetna diplomirana filozofinja. Živi in dela v Ljubljani, kjer opravlja doktorski študij iz filozofije na Filozofski fakulteti in dela kot raziskovalka na Pedagoški fakulteti. Je večletna sodelavka in članica programskega odbora Delavsko-punkerske univerze (Mirovni inštitut). Njeni doslejšnji študijski interesi so se vrteli predvsem okrog zgodovine filozofskih idej, nemške klasične filozofije in teoretske psihoanalize. Trenutno se ukvarja s kritiko sodobnih teorij vzgoje in izobraževanja.

Učni material:
Prezentacija (PDF)

Program pripravljamo v sodelovanju s MMC  – Kulturni inkubator, MKC Maribor v izvedbi Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike v sodelovanju s Pekarno-magdalenske mreže.

Napotila:

Memorandum o vseživljenjskem učenju [Elektronski vir] (2000), Komisija Evropske skupnosti

http://linux.acs.si/memorandum/prevod/

Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje

http://www.mva.si/fileadmin/user_upload/doc/2_OGLEDALO/2_Publikacije/Brosure/Brosura_Kljucne%20kompetence.pdf

Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SL:PDF

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih sposobnostih za vseživljenjsko učenje

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2006-0365+0+DOC+PDF+V0//SL

Definition of key competencies (2005), OECD, dostopno na (obiskano 2.9.2010)

http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf