8. 10. 2021 Cenzurirano

Neodzivnost medijev, občil

V Mariboru ima sedež Združenje ateistov Slo­venije (ZAS), ena redkih slovenskih organizacij ali bolje rečeno združenj, ki ima svoj domicil v naših krajih. Že zaradi tega bi bilo primerno in dobro, da bi občila s štajerskega pa tudi sloven­skega območja posvetila nekaj pozornosti temu združenju. Ne bi želel danes pisati o združenju in njegovem vsebinskem poslanstvu, ampak o odnosu okolice do združenja in njegovega dela. K pisanju me je pripravil prav ta odnos, ki ga še posebej izpostavljam ob dveh večjih aktivnostih našega združenja.

No, pa začnimo z dnevom žrtev verskega na­silja – dnevom kozmopolitske zavesti, o katerem smo razpravljali in ga pripravili v dialogih s po­dobnimi organizacijami v naši državi in oklici. Po širši razpravi smo prišli do tega, da smo v ZAS izob­likovali pobudo za izbor in razglasitev tega dneva. Glede na splošno znana dejstva o vrstah in obsegu verskega oziroma religioznega nasilja skozi zgodovino vse do današnjih dni nam verjetno ni treba posebej utemeljevati potrebe po tovrstnem spominskem dnevu, posvečenem žrtvam versko mo­tiviranega nasilja, izhajajočega iz te ali one religije.

Zamislili smo si, da bi bil spominski dan med­narodnega značaja in izbran od nevladnih orga­nizacij iz nekaj držav. Zato smo nazorsko sorodne organizacije povabili k sodelovanju pri izboru in razglasitvi zadevnega spominskega dne. Najprej smo izoblikovali dva delovna predloga za datum. Prvi je bil datum smrti oziroma eksekucije Giorda­na Bruna (17. februarja 1600), drugi pa je bil datum podpisa tako imenovanih Lateranskih sporazu­mov (latinsko Pacta Lateranensia) med takratno Kraljevino Italijo (torej fašistično Italijo) in Svetim sedežem, državo Vatikan (11. februarja 1929).

Po dolgotrajnih razmišljanjih in razpravah smo se odločili, da izberemo za ta dan 9. decem­ber. Na ta dan leta 1905 je francoska skupščina sprejela Zakon o ločitvi cerkve od države (Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat) – kot prva na svetu. Za izbiro, promo­cijo in obeležitev tega dne smo obvestili medije. Na naše obvestilo ni bilo nikakršnega odziva, niti notice ali vestičke v medijih.

Prav tako smo povabili večino javnih medi­jev na tiskovno konferenco ob izidu Ateističnega zbornika, ki ga pripravimo in izdamo približno na dve leti. Za Zbornik 2019-2020 je bila objavlje­na tiskovna konferenca 28. decembra 2020. Glede nato, da ta zbornik objavlja kvalitetne in aktual­ne prispevke s področja ateizma in znanosti, smo pričakovali vsaj nekaj prisotnih novinarjev, ki bi lahko v zborniku našli zanimive prispevke, morda tudi drugačen pogled od vsakodnevnega na tem področju. Kljub temu da je tiskovna konferenca potekala po spletu z orodjem Zoom, ni nobeno gla­silo ali novinar oziroma dopisnik ocenil, da bi bila morda udeležba, ki ti vzame le od 30 do 60 minut časa, primerna in ustrezna za to, da obvestiš bralce tudi o drugačnosti. Razumemo sicer, da uredniki težijo k ekonomsko uspešnim temam, ne razume­mo pa, da ne sledijo osnovnemu poslanstvu no­vinarstva in medijev, da informirajo svoje bralce ali poslušalce. Saj je eden od temeljnih postulatov novinarstva tudi vzgojno poslanstvo, ne le atrak­tivnost in trenutna aktualnost.

Naše težnje za objavo nekaterih tem, ki se vežejo na ateistično dojemanje sveta, so tudi v pre­teklosti naletele na gluha ušesa in se zaradi tega ne znamo opredeliti, ali gre za celovito nezaintere­siranost za ta pristop in razumevanje sveta ali pa za odklonilen odnos, ki nastaja zaradi vplivanja iz ozadja ali pa tudi bojazni pred označevanjem in iz­ločanjem iz sredin reakcionarnih krogov.

Franc Ošljak, Maribor

Izvirno objavljeno v rubriki Pisma bralcev, Večeru, 7.10.2021

 

Napotili:

http://www.ateisti.si

http://zofijini.net/ateisticni-zborniki-2019-2020/

Oznake: