2. 2. 2009 Zofijina modrost

Filozofija danes

Že od zgodnjih dni funkcioniranja Združenih Narodov je ta organizacija vzpostavila seznam dni, tednov, let in celo desetletij, ki so posvečeni perečim problematikam, s katerimi se sooča svet. Namen takšnih dni je »pomagati osredotočiti svet na problematike, katerim so ZN zavezani.«1 S tem seznamom, ki spominja na sekularni koledar, skušajo ZN dvigniti globalno zavest glede težav, s katerimi se soočamo. Med te dneve med drugim sodijo dan eliminacije rasne diskriminacije, svetovni dan vode, dan zdravja, dan okolja, dan boja proti dezertifikaciji in suši, dan boja proti drogam, mednarodni dan solidarnosti s Palestinci, dan duševnega zdravja, svetovni dan diabetesa, svetovni dan AIDS-a in – dan filozofije.2

Če samo ošvrknemo ta seznam, ne moremo mimo dejstva, da se na njem filozofija druži z AIDS-om, diabetesom, ozonsko luknjo, dezertifikacijo in podobnimi tegobami. Pri tako zastavljenih stvareh ne moremo drugega, kot stanje filozofije dojeti skorajda kot katastrofo svetovnih razsežnosti. V čem bi lahko bila ta katastrofa? Kaj je na filozofiji tako problematičnega? Odpišemo lahko tisto opcijo, ki bi filozofijo dojemala kot nekaj, kar ogroža našo dobrobit (kot AIDS, diabetes, ozonska luknja…). Vsekakor pa moramo sprejeti drugo alternativo, po kateri je filozofija, nasprotno, potrebna pomoči, kot denimo biološka ali kulturna diverziteta ali rezerve sveže pitne vode. Zdi se, da je danes prevladujoča globalna percepcija stanja filozofije njena potreba po pomoči in posledično temu tudi napori za njeno prezervacijo. Da je res tako, nam gotovo pričajo tudi drugi empirični viri; primer ZN narodov in omenjenega seznama je bil tukaj izbran le kot v oči bijoč primer, kot indic najsplošnejšega alarma, da je nekaj narobe, oziroma, da se vsaj zdi, da je nekaj narobe s filozofijo. Nikakor pa ta seznam ni edini pokazatelj takšne klavrne percepcije stanja filozofiranja. Lahko bi pričeli kar pri filozofih samih: vsake toliko, najbrž pa čedalje pogosteje, lahko zasledimo naslove predavanj in člankov, kot so ‘Filozofija v ubožnem času’, ‘Kako je danes z mišljenjem’, ‘Kaj lahko filozofija naredi’, ‘Stanje humanistike v sodobni družbi’, v katerih svoje misli podajajo misleci različnih provenienc in sem se, nenazadnje, uvršča tudi ta tekst.

Kriza filozofije torej? Zdi se, da je to splošna percepcija. Nedvomno se zdi, da je z mišljenjem, morda celo s planetarno zavestjo, nekaj narobe. Morda bo držalo celo, da je nekaj narobe s človeštvom že samo zato, ker številni mislijo, da je nekaj narobe; podobno kot v gospodarstvu, kjer lahko ne nujno točne informacije o krizah, če se razširijo, te krize tudi dejansko povzročijo.

Namen tega sestavka je proučiti, ali so razlogi za preplah okoli krize filozofije upravičeni, potem pa še, ali je filozofija za družbo lahko koristna – in če, kako – ali pa je nemara obsojena na to, da ostaja zgolj kratkočasenje zainteresiranih posameznikov.

Je mišljenje resnično v nevarnosti, mimo tega, kar pravi (ustaljeno) mnenje? Tako zastavljeno vprašanje nemudoma sproža različne metodološke težave in to je potrebno priznati takoj na začetku: dejansko je nemogoče natančno specificirati smisel besedice ‘resnično’ in posledično določiti parametre, kdaj gre za ‘stvarno krizo’, na tak način, da bi jih sprejeli vsi. Že kratka refleksija okoli javne percepcije in dejanskega stanja, ki je pogosto ravno posledica splošnih prepričanj, na kratko orisana zgoraj, nam izrisuje del tega problema. Drugi del je metodološke narave.

Vemo, da v filozofiji obstajajo (vsaj trije) veliki miselni tokovi, ki se načeloma prepletajo, a so po drugi strani relativno neodvisni, vsak obarvan s svojo sentimentalnostjo, ki gotovo delno prejudicira bodisi optimistično, bodisi pesimistično nastrojenost posameznih avtorjev. Tudi če pustimo ob strani tradicionalno delitev filozofije v poznem dvajsetem stoletju, na analitično, hermenevtično-fenomenološko in psihoanalitsko-strukturalistično,3 vseeno ne moremo mimo opažanja, ki ga je prvi povzel že Nietzsche: spremembe, ki se zgodijo na intelektualnem področju, vključujoč umetnost, nekateri percipirajo kot osvoboditev izpod jarma preteklost, drugi kot izgubo domačnosti. S tem želim preprosto poudariti, da bo vidik (ne)obstoja krize neizbežno zaznamovan s pristopom. Hipoteza, ki jo lahko navržemo, je, da bo percepcija krize filozofije v prvi vrsti odvisna od tega, kako filozofijo, njeno nalogo in zgodovino mišljenja dojemamo. Vzemimo zdaj kot empirični primer našega izvajanja dva eksemplarična tokova tovrstnih razmislekov.

Najprej bomo začeli z zgodbo, ki poudarja izgubo pristnosti,4 ter s tem implicira dojemanje trenutnega stanja filozofije kot kritičnega. Pogosto so misleci, ki imajo takšne nazore, povezani s fenomenološko-hermenevtično tradicijo, kjer je prisotnost antičnega zgleda – predvsem Grčije – kot vira pristnega premisleka v nasprotju z ostalimi zgodovinskimi epohami, precej močna. Nikakor pa to seveda ni nujno. Najbolj eminentni mislec te struje je nesporno Heidegger, ki je že v Biti in času5.] poudarjal pozabo biti, kasneje pa z izvirnim premislekom opozarjal na Nevarnost, ki preti mišljenju s strani Postavja in moderne tehnike.6 V Vprašanju po tehniki, spisu, prvič objavljenem leta 1954, Heidegger zaznava Najskrajnejšo Nevarnost, ki človeku preti s strani tehnike, katere bistvo razklene v besedi po-stavje [Gestell].7.« Heidegger 2003: 31. Za Heideggra je torej postavje moderni način razkrivanja, pri čemer je razkrivanje pojmovano v tesni zvezi z gr. besedo alétheia, resnica, ki jo Heidegger uporablja v smislu ‘neskritosti’, tega, kar je človeku razkrito (v nasprotju s pojmovanjem resnice kot ujemanja z dejstvi; Heidegger bi rekel, da nam morajo ta ‘dejstva’ šele biti razkrita). Skratka: v modernem svetu se nam po Heideggru vse, kar je dejansko, kaže zgolj kot goli obstoj, ki ga lahko znova vključimo v nadaljnji (produkcijski) proces. Vse je na nek način postalo surovina, tudi človek seveda. Brez dvoma bi Heidegger v pojavu termina ‘human resources’ videl potrditev svoje ideje. Po-stavje, nem. Ge-stell, je tako golo ogrodje (okostnjak – ton odtujenosti je očiten), ki sestavlja naš ‘tehnični’ svet.] Heidegger je Rešitev pred to Nevarnostjo, ki je v ‘vsesplošnem divjanju tehnike’, v redukciji vsega dejanskega na goli obstoj, videl v izvornem premisleku ‘tehnike’, ki ima svoj izvor v grški ‘téchne’. Téchne, ki pomeni skoraj isto kot latinska ars, so se nekoč imenovale tudi umetnosti,8 Kaj je bila umetnost? Morda samo za kratek, vzvišen čas? Zakaj je nosila preprosti ime téchne? Ker je bila pro-iz-vajajoče in iz-vajajoče razkrivanje in je zato sodila v poíesis.« Heidegger 2003: 44-45. Očitno je, da grška antična situacija Heideggru predstavlja vzor.] ali predvsem umetnosti,9 in Heidegger tako navrže možnost, da bi se Rešitev lahko skrivala v drugačnem načinu razkrivanja, ki ga lahko morda priskrbi umetnost:

»Naj lepe umetnosti pokličemo v pesniško razkrivanje? Naj se razkrivanje izvirneje zavzame zanje, da bi na svojem deležu namenoma gojile rast rešilnega, znova dramile in spočenjale pogled in zaupanje v tisto dopuščajoče [das Gewährende]?

Nihče ne more vedeti ali je umetnosti dopuščena [zagotovljena] ta najvišja možnost njenega bistva sredi najskrajnejše nevarnosti. Lahko pa se začudimo. Pred čim? Pred drugo možnostjo, da se vsepovsod ugnezdi divjanje tehnike, dokler nekega dne ne prične skozi vse tehnično bivati bistvo tehnike v dogodju resnice.« (Heidegger 2003, 45)10

Tudi Husserl, ki je v svojem delu z zgovornim naslovom Kriza evropskega človeštva in filozofija11 ugotavljal ‘krizo evropskega bivanja’ in ‘bolnost evropskih nacij’ (Husserl 1989, 6, 39), sodi v tisto vejo mislecev, ki stanje sodobnega duha pojmujejo kot ogroženo. Husserl, v nekem smislu podobno kot Heidegger v tehniki, vidi nevarnost Človeštva v naravoslovnoznanstvenem objektivizmu, ki se odtuji od Duha in hoče slednjega razumeti v analogiji z naravoslovnoznanstveno metodo. Husserl Človeštvo pojmuje sinonimno z Evropo, pri čemer je Evropa zanj ‘duhovni lik’ (Husserl 1989, 9), ki ima v sebi bistveno prirojeno teleološkost in entelehijo. Po Husserlu edinstvenost Evrope zasledimo

»[…] v tem, da nas vse druge skupine človeštva občutijo, ne glede na predvidene koristi, kot nekaj, kar jim daje motiv, da se kljub nezlomljivi volji do duhovne samoohranitve evropeizirajo, medtem ko se mi, če se prav razumemo, ne bomo nikoli – na primer poindijanili.« (Husserl 1989, 11)

Husserl izvor ‘duhovne Evrope’ (tako kot za njim Heidegger), vidi v Grčiji, kjer se je Duh prvič uspel odlepiti od neposredne zainteresirane vpletenosti v vsakdanjo mitično eksistenco in razvil – ideje, predvsem idejo objektivne resnice in neskončnost, kateri se nenehno približuje. Izvor filozofije je zanj bistveno grški, a:

»Tu naletimo na hiter ugovor, da filozofija, znanost Grkov, ni nekaj, kar bi jih posebej odlikovalo ali prišlo na svet šele z njimi. Pripovedujejo o modrih Egipčanih, Babiloncih itn. in tudi dejansko smo se veliko naučili od njih. Dandanes obstaja cela vrsta del o indijski, kitajski in drugih filozofijah, ob čemer so te postavljene na isto raven kot grška, dojete torej zgolj kot različna zgodovinska izoblikovanja ene in iste kulturne ideje. Seveda tisto skupnostno obstaja. Vendar pa ne smemo dopustiti, da nam zgolj morfološko obče zakrije intencionalno globino, tako da postanemo slepi za najbolj bistvene principialne razlike.

Predvsem se v temelju loči že naravnanost enih in drugih ‘filozofov’, njihova univerzalna interesna usmeritev. […] Toda samo pri Grkih naletimo na univerzalni (‘kozmološki’) življenjski interes bistveno novega lika s čisto ‘teoretsko’ naravnanostjo […]

[…]

Toda v svojem smiselnostnem sestavu so in ostajajo mitično-praktična in sprevrnjeno je, smisel je popačen, če, vzgojeni v znanstvenem načinu mišljenja, ki ga je ustvarila Grčija in se je naprej razvijalo v novem veku, govorimo že o indijski in kitajski filozofiji in znanosti (astronomiji in matematiki), interpretiramo Indijo, Babilon ali Kitajsko torej evropsko.« (Husserl 1989, 16-17, 22)12

Izvor krize pa temelji na napačnem razumevanju statusa duha,13 ki se ga pojmuje z vidika naravoslovnoznanstvene perspektive, kjer je ‘vse duhovno prienačeno fizični telesnosti’ (Husserl 1989, 32). V nasprotju s tem naturalizmom, ki je posledica novoveškega načina mišljenja, se Husserl zavzema za pripoznanje specifičnosti duha, ki ga ni moč zvesti na nič drugega: »Duh in le duh je nekaj v sebi in za sebe bivajočega, je samostojen, tako da ga v tej samostojnosti, in le v tej, obravnavamo resnično racionalno, resnično do temelja znanstveno.« (Husserl 1989, 36). Rešitev je po Husserlu – na nek način analogno, kot je bila pri Heideggru od izmika divjanju tehnike k umetniškemu ustvarjanju – v tem, da se od naturalizma povrnemo nazaj k bolj pristni miselnosti, da obrnjenost navzven (naivno naravnanost k predmetom – objektivnost v smislu naravoslovne znanstvenosti) zamenjamo s primerno duhoslovno metodo: »Duh si bo zadoščal le, če se iz naivne obrnjenosti navzven vrne k samemu sebi in ostane pri sebi samem, zgolj pri sebi samem.« (Husserl 1989, 36-37). Za Husserla lahko Človeštvo krizo, Največjo Nevarnost, premaga le, če premaga ta naturalizem in se vnovič prerodi iz duha filozofije:

»Kriza evropskega bivanja ima samo dva izhoda: propad Evrope v odtujitvi lastnemu racionalnemu življenjskemu smislu, padec v sovražnost do duha in v barbarstvo ali pa preroditev Evrope iz duha filozofije s heroizmom duha, ki bo dokončno premagal naturalizem. Največja nevarnost za Evropo je utrujenost. Borimo se kot ‘dobri Evropejci’ zoper to nevarnost vseh nevarnosti s tistim pogumom, ki se tudi neskončnega boja ne boji, in tedaj bo iz uničevalskega požara nevere, iz plamtečega ognja dvoma o človeškem poslanstvu Zahoda, iz pepela velike utrujenosti vstal feniks nove duhovne ponotranjenosti in poduhovljenosti; kot prapor velike daljnje človekove prihodnosti: kajti samo duh je nesmrten.« (Husserl 1989, 39)

Toda med mislece ‘krize’ lahko, pod določenimi pogoji, mimo hermenevtično-fenomenološke tradicije, uvrstimo tudi Wittgensteina, ki prihaja z drugega filozofskega konca in ki vzora ni toliko iskal pri Grkih; tudi Wittgenstein, denimo, v predgovoru k svoji najpomembnejši posthumni publikaciji Filozofske raziskave, zapiše:

»Ker moji zapiski na sebi nimajo pečata, ki bi jih označeval za moje, – jih v nadaljnje tudi ne bom imel za svojo last.

Javnosti jih predajam z dvomljivimi občutki. Da bo temu delu v bornosti in senci tega časa dano posvetiti v to ali ono glavo, ni nemogoče; seveda pa ne verjetno.« Wittgenstein, (Wittgenstein 2003, predgovor)

Tudi ne gre pozabiti, da Wittgensteinove Filozofske raziskave nosijo Nestroyjev motto: »Nasploh ima napredek na sebi to, da je videti veliko večji, kot je dejansko«.14 Toliko kot namig, da zavest o krizi zagotovo ne prihaja samo z enega konca. Sicer pa splošnejšo analizo percepcije kritičnega položaja sodobnega mišljenja povzema v svoji monografiji s prav tako zgovornim naslovom – The Promise of Pragmatism. Modernism and the Crisis of Knowledge and Authority15 – J. P. Diggins, ki misel o krizi pripisuje splošnemu toku, ki ga poimenuje ‘modernizem’:

»Modernizem se lahko definira na več načinov, toda vsaka definicija se povrne k problemu prepričanja in meja kognicije. Ideja reda in objektivne resnice, kot tudi vsi tradicionalni načini pridobivanja vednosti, postane za modernista nevzdržna. Modernizem je vzniknil v poznem devetnajstem stoletju, ko je darvinizem izzval idejo božjega stvarjenja in pustil religiozno dogmo v razbitinah. Človek brez Boga je, kot je dejal Arnold, ostal sam, tavajoč med svetom, ki je bil izgubljen in svetom, ki ga je bilo treba šele najti. S smrtjo Boga je bil problem ustvarjanja pomena naprten moškim in ženskam, še posebej pisateljem kot sta bila Herman Melville in Emily Dickinson, ki so se zazrli v praznino, da bi videli, če je intelekt lahko domač z nepoznanim in če se lahko sooči s pogledom na smrt. Modernist ne zmore niti upanja niti zadovoljstva v neveri.

Kaj, specifično, je modernizem? Kot način odziva na moderni svet je modernizem zavest tega, za kar se je nekoč domnevalo, da je prisotno, zdaj pa je ugledano kot manjkajoče. Lahko ga smatramo za niz občutenih odsotnosti, razkorak med tem, za kar vemo, da ne obstaja in kar si želimo, da bi obstajalo: vednost brez resnice, moč brez avtoritete, družba brez duha, sebstvo brez identitete, politika brez vrline, obstoj brez smotra, zgodovina brez pomena. Takšni dualizmi in razkoraki so bili znani že od Platona, toda tradicionalno se je domnevalo, da bodo zmožnosti duha ali sile vere omogočile človeštvu njihovo razrešitev. Danes sodobni ‘postmodernizem’ pušča drugačno sporočilo: stopiti bi morali onkraj modernizma in zavzeti bolj sproščeno držo do stvari, bodisi da razumemo, kako vednost, moč in družba funkcionirajo, tako da na zgodovino brez smotra in smisla gledamo preprosto kot na hrepenenje človeške želje po izpolnitvi, bodisi da opustimo poizkus pojasnjevanja narave stvari in se zadovoljimo s proučevanjem kako se prepričanja upravičujejo.« (Diggins 1994, 7-8)

Drugi miselni tok, deloma že najavljen v pričujočem Digginsovem citatu, se odpoveduje občutju izgube in sodobnega stanja ne pojmuje kot domala pogubnega za mišljenje. Vse prej v tem stanju vidi transformacijo, nov izziv in potencialne neskončne možnosti, ki se nam odpirajo. Kot splošnejše kulturno-umetniško gibanje, zaznamovano predvsem z vero v napredek in tehnologijo, nam je znan futurizem, ki se je v zgodnjem dvajsetem stoletju pojavil v glavnem v Italiji in Rusiji. Znotraj filozofije so nove pridobitve na področju logike sprožile gibanje logiškega pozitivizma, oziroma filozofije, povezane s psihoanalizo.16: ‘Vse, kar se tiče ne samo humanistike, ampak tudi človekove usode, politike, metafizike, književnosti, umetnosti, oglaševanja in posledično ekonomije, je pod njenim vplivom.’« Pravi Descombes, avtor predgovora Bouveressove monografije Wittgenstein Reads Freud, Princeton, Princeton University Press ( Bouveresse 1995: xi).] Določen optimizem glede prihodnosti in prihodnjega razvoja misli je vzniknil tudi v ZDA, še posebej z nastopom deweyjevega pragmatizma, ki je zaupal v darvinizem in znanosti:

»Toda kot filozof je bil Dewey zavezan logiški klarifikaciji idej in tako je kot izhod iz nazora, ki so ga ponujali ‘ekstremni modernisti’, ponudil pragmatizem. Prepričan, da po darvinizmu ne more biti povratka k klasični vednosti in njenim brezčasnim resnicam, je Dewey prepričal samega sebe, da so problemi modernizma bolj navidezni kot resnični. Za pragmatista razhajanja in kontingence univerzuma naj ne bi izzvale brezsmiselnosti in tesnobe. Nasprotno, na življenje moramo gledati kot na izziv in avanturo in univerzum, ki je potencialen in ‘nedokončan’, nudi obilo priložnosti za ustvarjanje pomena skozi izvajanje razumskega nadzora.« (Diggins 1994, 4-5)

Prva ugotovitev, ki jo lahko povlečemo iz dozdajšnje raziskave, je, da je percepcija stanja filozofije – ali je mišljenje v krizi, ali pa ne – odvisna od tega, s katere smeri se temu vprašanju približamo. To smo pravkar ilustrirali s primeri. Katero smer potemtakem izbrati pri odgovarjanju na vprašanje obstoja krize filozofije in mišljenja? Težava tukaj je, da odgovor na to slednje vprašanje ravno ni neodvisen od smeri, ki jo izbiramo, s tem pa naredimo polni – začarani – krog. S tem raziskava obstoji na mestu.

Preden bom predlagal posebni metodološki pristop, ki zagotovo ni nesporen, a nam vendarle nudi dobro in relativno neodvisno odskočno desko za nadaljnje proučevanje položaja filozofije v sodobnosti, pa tudi njeno morebitno vlogo v družbi, si morda poglejmo, če so do zdaj navajani poizkusi (samo)reflektiranja stanja mišljenja dejansko zagrešili neke vrste petitio principii v smislu, da je refleksija že vnaprej predpostavljala to, kar je nameravala pokazati. Ali ni tako, da že vnaprej predpostavljamo nek razkorak med trenutnim stanjem in preteklostjo, če dojemamo zgodovino filozofije kot odmikanje od resnice, izvira, pristnosti, kot pozabo, kot zgodovino pomot,17 ipd.? Potem seveda ni nenavadno, če v svojih razmišljanjih poudarjamo slabo stanje filozofije danes. In obratno, če menimo, da bo znanost, takšna in drugačna, rešila večino težav človeštva, potem ni nenavadno, da bomo izpostavljali triumf razuma. Skratka, obstaja razlika med misleci, ki so naročeni na Življenje in tehniko in tistimi, ki so naročeni na Literaturo, kot bi se izrazila James in Rorty. Izgleda, da so sodbe o stanju filozofije odvisne od našega občutenja in naše predhodne odločitve, ali tok človeškega razvoja v zgodovini ljudem prinaša srečo in neslutene možnosti, ali pa ima ta ‘napredek’ bistveno več slabih stranskih posledic. Sodba glede stanja filozofije pa je odvisna tudi od tega, kaj si pod to besedo predstavljamo: če si nekdo pod ‘filozofijo’ predstavlja racionalno metateoretično razmišljanje o znanstvenih problemih ali analizo pojmov v skladu z logiškimi načeli, potem najbrž ne bo toliko tarnal nad izgubo pristnosti mišljenja, ker mu pač sodobni svet, poln znanstvenega naprezanja, zmerom znova servira miselno hrano in možnosti za premislek bo posledično preveč, ne premalo; če pa nekdo pod ‘filozofijo’ razume brez-predsodkovni premislek najbolj temeljnih fenomenov eksistence človeka kot človeka, si ni težko zamisliti, da bo v sodobnem svetu, prepredenem z instant produkti in telekomunikacijsko tehnologijo, zaznal reifikacijo človeškega načina bivanja, ki mu bo pomenila zniveliranje pestrosti bivajočega na en skupni imenovalec.18

Če želimo čim bolj prepričljivo odgovoriti na vprašanje, ali se je mišljenje na začetku 21. stoletja zares znašlo v krizi, si moramo po mojem prepričanju prizadevati po dejstvenem in stvarnem pristopu. Eden od načinov, kako lahko pogledamo na filozofijo, je, da jo skušamo motriti ‘od zunaj’, česar filozofi sicer nismo ravno vajeni. Takšna premestitev vprašanja pomeni, da bomo morda lažje in predvsem bolj plodno odgovorili na vprašanje glede položaja filozofije tako, da bomo opustili njeno opredeljevanje, kaj filozofija je, in se namesto tega raje vprašali po njeni praksi, kako filozofija funkcionira. Tu se takoj lahko pojavi odgovor, morda tak husserlijanski, da duha preprosto ne moremo preučevati od zunaj. Prav. Temu načelnemu ugovoru ne moremo ugovarjati. Vendarle pa se lahko nadejamo, da bo ta premestitev vrgla novo luč na stare tegobe; morda še najbolj njej v prid govorijo njeni rezultati in njena pot sama.

Idejo, da je morda bolj smotrno pogledati, kaj filozofija počne, kot pa pretresati, kaj je, je zastopal L. Althusser:

»Prav zato, da ne bi ostali pri suhoparnosti tez, je najbolje, da pokažemo njihovo delovanje z zgledom. To ni ilustracija: filozofija se ne ilustrira in se ne aplicira. Filozofija se izvaja. Naučiti se jo je mogoče samo s prakticiranjem, saj eksistira zgolj v svoji praksi. To dejstvo bi lahko izrazili v obliki teze, a skrb za to prepuščam vam: kot ‘praktično’ vajo…« (Althusser 1985, 27)

Althusser, ki je med prvimi ozaveščeno poudarjal na razredni boj tudi (ali: predvsem) v teoriji in ki je skušal filozofijo razmejiti vmes med znanostjo in ideologijo, pa je še zmerom zgolj na pol poti ‘izstopa iz filozofije pri proučevanju filozofije’, ki ga želimo tukaj ilustrirati. Althusser še zmerom ostaja pri motrenju delovanja tez s stališča filozofije, ki te teze prakticira. Gre za filozofijo, ki pri prakticiranju gleda samo sebe. Delovanje tez se proučuje z vidika logike njihovega delovanja. Na nek način sorodno – v toliko, v kolikor na filozofijo gleda izza ovinka – a vendarle še drugačno pot pri proučevanju filozofije, pa je ubral W. James:

»Če lahko filozofi obravnavajo življenje vesolja abstraktno, se ne smejo pritoževati nad abstraktno obravnavo življenja filozofije same. […] Temperamenti s svojimi hrepenenji in zavračanji določajo ljudi v njihovih filozofijah in jih vedno bodo.« (James 2002, 32)

»Zgodovina filozofije je v veliki meri zgodovina neke vrste spopadov človeških temperamentov. Čeprav se mnogim mojim kolegom zdi takšna obravnava nedostojna, bom vseeno moral upoštevati ta spopad in z njim razložiti velik del nesoglasij med filozofi.« (James 2002, 19)

»Torej, razlika v temperamentu, ki jo imam v mislih, je razlika, ki je bila pomembna v literaturi, umetnosti, vladanju, obnašanju, kot tudi v filozofiji. V pravilih obnašanja najdemo formaliste in sproščene ljudi. V vladanju diktatorje in anarhiste. V literaturi puriste ali akademike in realiste. V umetnosti klasike in romantike. Ta nasprotja so vam poznana; no, v filozofiji imamo podobno nasprotje izraženo v besednem paru ‘racionalist’ in ’empirist’, kjer empirist pomeni ljubitelja dejstev, v vsej njihovi surovi raznolikosti, in racionalist privrženca abstraktnim in večnim principom. Nihče ne more živeti niti ure brez obojega, dejstev in principov, tako da je razlika prej v poudarku; a vendarle zaseje najbolj jedke antipatije med tiste, ki različno postavljajo težo poudarka; pokazalo se bo, da je za nas izredno priročno, da izrazimo določeno nasprotje v človeških načinih razumevanja sveta z govorjenjem o ’empirističnem’ in ‘racionalističnem’ značaju. Ta izraza napravita nasprotje preprosto in masivno.« (James 2002, 20) (podčrtal T.G.)

Tukaj zares gre za drzno novost, kajti očitno James na filozofijo zdaj gleda s stališča psihologije temperamentov. Stališče, ki ga posamezni filozof zagovarja, je torej po Jamesu posledica ‘temperamenta.’19 noben določitveni temelj iz uma; […] Zato bo določen po samovolji, in ker določitev samovolje vendarle mora imeti neki temelj, bo določen po nagnjenju in interesu.« Fichte 2002: 200. »Kakšno filozofijo izbereš, je potemtakem odvisno od tega, kakšen človek si: kajti filozofski sistem ni mrtvo pohištvo, ki ga lahko zavržeš ali vzameš, kakor te je volja, temveč je oživljeno z dušo človeka, ki ga ima.« Isti: 202. Toda za razliko od nepristranskega Jamesa, Fichte favorizira eno stran: »Kak po naravi mlahav ali zaradi duhovnega hlapčevstva, izbranega luksuza in nečimrnosti upadli in uveli karakter se ne bo nikoli dvignil do idealizma.« Prav tam.] Pri svoji razdelitvi filozofskih karakterjev na miloumne (idealistične) in trdoumne (empiristične), ki jo izvede v svojem Pragmatizmu (1907), se James seveda zaveda spornosti svojega postopanja, a vendarle je prepričan, da lahko s pragmatistično metodo, ki daje poudarek na rezultate, razreši nekatera pereča vprašanja; poudarek je na priročnosti, hevrističnosti metode.20 Skratka, James je prepričan, da so vse naše misli motivirane:

»Interesi, ki jih prinesemo s sabo in na katere se enostavno naslonimo ali v skladu z njimi zavzamemo svojo držo, so prav tista moka, iz katere je zgneteno naše miselno testo. […] Niti ena sama kognicija se ne pojavi brez občutja, ki jo pokomentira in jo označi z bodisi večjo, bodisi manjšo vrednostjo.« (James 1992, 904)

Koliko so nam lahko Jamesove ideje v raziskavi o stanju filozofije danes v pomoč? Ideja, da se lahko dokopljemo do plodnih ugotovitev glede načina filozofiranja, če se osredotočimo na filozofiji zunanje dejavnike kot sta ‘temperament’ ali ‘karakter’, morda potrdi zgornja izvajanja, kjer smo ugotovili, da je percepcija krize filozofije odvisna od občutenja zgodovinskega stanja. Toda neposrednega odgovora na dejstveno stanje filozofije tudi ta metoda ne prinaša. Skratka, z njeno pomočjo morda lahko odgovorimo, zakaj nekateri zaznavajo krizo filozofije in zakaj drugi občutijo triumf razuma – zaradi ‘temperamenta’ namreč. Toda, s tem nismo še ničesar povedali glede tega, ali ima kateri od teh temperamentov prav. Povzemajoč te ugotovitve lahko za nadaljevanje sklenemo, da je sicer ‘zunanji’ pristop obetajoča pot, da pa je to metodo potrebno toliko modificirati, da bo odgovarjala na vprašanje dejstvenega stanja filozofije, ne pa toliko na vprašanje zunanje motivacije filozofov, ki je zanimala Jamesa, pa tudi Fichteja.

S kakšnimi parametri bi se lahko potemtakem lotili nadaljevanja naše raziskave? Zelo prepričljiv izbor takih, ki bi lahko bili koristni tudi za našo raziskavo, je pripravil R. Collins v svoji monumentalni, čez tisoč strani debeli, Sociologiji filozofij.21 Collinsova zajetna publikacija nam posreduje sociološki vidik filozofskega védenja in – nenazadnje – vedênja. Skozi zgodovino, ki zajema ne le grško filozofsko zgodovino, temveč tudi indijsko, kitajsko, arabsko in vse ostale podzvrsti, tja do tridesetih let 20. stoletja, Collins sledi t.i. ‘intelektualnim mrežam’, ki so zanj bistveni dejavniki vznika filozofskih idej. Filozof kot človek deluje predvsem na podlagi dveh bistvenih parametrov: ‘kulturnega kapitala’ in ’emocionalne energije.’ Prvi je kot nekakšen rezervoar, iz katerega črpa gorivo za svoje ideje, drugo pa je nekakšna vžigalica, ki to gorivo ustrezno neti. Zanimivo je, da Collins filozofske kongrese, predavanja in poučevanje pojmuje kot ‘interakcijske rituale’ (pojem, ki ga izpeljuje iz Durkheima), skratka kot dogodke, kjer ljudje, zbrani skupaj in osredotočeni na skupno stvar – filozofsko resnico kot sakralni objekt, ki ga izmenjujejo – bolj utrjujejo svojo pripadnost določeni vrsti, kot pa prepričujejo drugače misleče. Kakorkoli že, Collins se v svoji monografiji ne odreka statistični analizi filozofije: zanimiva je denimo njegova statistika pojavljanja velikih filozofov na primeru antične Grčije in Kitajske:22

KITAJSKA

2,100 let

63 generacij

25 velikih filozofov

0.4 na generacijo

1 na 84 let

61 srednjih filozofov

1.0 na generacijo

1 na 34 let

356 manjših

5.7 na generacijo

1 na 6 let

GRČIJA

1,200 let

36 generacij

28 velikih filozofov

0.8 na generacijo

1 na 43 let

68 srednjih filozofov

1.9 na generacijo

1 na 18 let

237 manjših

6.6 na generacijo

1 na 5 let

Toda, kako je lahko nam v pomoč Collinsova ideja? Če pogledamo namen, s katerim se Collins loti tega mukotrpnega zbiranja podatkov, ki ga je stalo čez petindvajset let življenja, ugotovimo, da je želel najti nek ključ, s katerim bi lahko vsaj načelno, pa četudi od daleč, zapopadel glavne silnice gromozanske intelektualne produkcije današnjih dni: čez milijon publikacij v naravoslovnih znanostih in več sto tisoč v humanistiki in družboslovju:23

»Biti danes izobražen človek je kakor živeti v knjižnici Jorge Luis Borgesa, kjer skoraj neskončni hodniki knjig vsebujejo celoten univerzum, toda nam manjka ključ do njihove vsebine.« (Collins 2001, xviii)

Prva ugotovitev, ki jo za našo raziskavo lahko potemtakem izpeljemo iz Collinsa, in ta je statistična, nam je s tem že na dlani: podatki o količini produkcije filozofske in humanistične literature.24 Če lahko vzamemo to za merilo stanja filozofije, ne v inherentnem smislu kot stanje duha, temveč v smislu aktivnosti, bi bilo naravnost nerazumno sklepati na krizo filozofije. Prej obratno: filozofiji gre celo tako dobro, da ji je nemogoče slediti. Nenazadnje je celo v tako majhni državi, kot je Slovenija, filozofska produkcija tolikšna, vštevši sem prevodno literaturo, da ji en človek sam več ne more slediti. Kaj šele, da bi sledil svetovni produkciji. Tudi odpiranje novih oddelkov na univerzah, ki ponujajo študij filozofije, je v zadnjih dvajsetih letih praktično vzcvetelo. Da ne omenjamo študijskih smeri, ki so praktično filozofske, a nosijo nekoliko drugačno, ‘posodobljeno’ ime; tudi te so se razširile.25 Ponudba najrazličnejši filozofskih predmetov je eksplodirala. Poleg vsega pa moramo upoštevati še študentska gibanja in iniciative, ki pogosto nimajo formalnega univerzitetnega statusa, a predstavljajo žive centre filozofskih ‘interakcijskih ritualov.’ Prištejmo še sem najrazličnejše bloge ter spletne strani in situacija je v smislu filozofske aktivnosti vse prej kot slaba, upoštevajoč število slovenskega prebivalstva. Dodamo lahko še informacijo o izobraževanju odraslih: glede na poročilo izobraževanja in poučevanja odraslih v Sloveniji za leto 2007 je velika večina programov ravno humanističnih po klasifikaciji ISCED-97.26 po ISCED-97 klasifikaciji zasedata prvo mesto z veliko prednostjo pred ostalimi programi izobraževanja za odrasle (2440 programov, oz. 40,4 % delež vseh programov). Druga panoga je ‘znanost, matematika, računalništvo’, (878 programov, 14,5 % delež). Tretja pa ‘družbene vede, poslovne vede in pravo’ (769 programov, oz. 12,7 % delež). Vendar moramo upoštevati da pod [2] sodi tudi učenje jezikov in programi ročnih spretnosti.] Zaradi informacijske revolucije je potrebno upoštevati tudi, da se filozofija danes ne dogaja več izključno v književnem formatu. O precejšnjem zanimanju za filozofijo lahko pričajo tudi podatki o gledanosti filozofskega gradiva na spletu po svetu (glej dodatek). Res je, da filozofske videovsebine po gledanosti niso primerljive s pop zvezdami, toda vendarle so delno primerljive s slavnimi psihologi, pesniki in znanstveniki. Med drugim se filozofija seli tudi v igre kot didaktične pripomočke pri učenju27 ali celo videoigre, kar pomeni, da lahko posameznik informacijo o filozofskem konceptu pridobi z zelo različnih medijev. Če pa se vendarle vrnemo h knjigam, lahko z veseljem ugotovimo, da na slovenskem najbolj izposojane filozofske publikacije ne zaostajajo veliko za najbolj izposojanimi publikacijami sploh: najbolj izposojana filozofska monografska publikacija (Donald Palmer: Ali središče drži?) je le 8,09 krat manj izposojana od najbolj izposojane monografske publikacije sploh (Sofoklove Antigone).28

Seveda se nam tukaj lahko nemudoma ponudi protiugovor: masovnost ukvarjanja s filozofijo nam še nič ne pove o dejanskem stanju njenega duha, o njenem zdravju. Statistično merilo v tem slučaju pač ni nobeno merilo. Seveda je potrebno priznati, da nas velika večina ljudi, gotovo več kot 99 odstotkov teh, ki se ukvarjamo s filozofijo, nikdar ne bo ‘velikih filozofov’, najbrž niti ‘srednjih’, pa tudi ‘majhnih’ ne (vse v Collinsovem smislu). Velika večina ljudi, ki se s filozofijo ukvarja, bo zmerom ostala na obrobju. Toda, gotovo je bolje, če je aktivnost ukvarjanja s filozofijo velika, kot pa da je sploh ni. Gotovo je več možnosti za razcvet filozofije (če že ta številčnost sama po sebi ni svojevrsten razcvet), če se z njo ukvarja večje število ljudi, kot pa če se z njo ubada peščica; kot to nenazadnje kažejo Collinsove družboslovne raziskave. Namreč, intelektualne mreže, ki so predpogoj vznika velikih mislecev,29 so veliko bolj razvejane, če se s filozofijo ukvarja veliko ljudi, s tem pa nudijo najbolj primerna tla za rast velikanov. In res je težko razumeti, v kakem smislu bi lahko govorili o zatonu mišljenja, če je ta produkcija tako obsežna in če njena kvaliteta na Slovenskem iz leta v leto raste.30 V istem duhu zaključuje tudi Collins, zraven pa dodaja še nekatere pronicljive ugotovitve:

»Ima filozofija prihodnost? In zakaj je ne bi imela? Reči, da prihaja filozofija h koncu, je isto, kot reči, da se abstraktno-refleksivna sekvenca bliža koncu. […]

Klic po koncu filozofije se ponavlja, je standardno početje v medgeneracijskih spremembah, ponavadi kot preludij k novi seriji globokih problemov in nove kreativnosti. […] Filozofija je kot šota za intelektualce, ki neprenehoma izkopavajo svoje konceptualne temelje. Temelji so njihov teren, ne zato, ker bi morda bili poslednja skala [bedrock], temveč zato, ker so zmerom odmikajoči se vrh abstraktno-refleksivne sekvence – ne odmikajoči se navzgor v nebesa, temveč navzdol in navznoter. To neskončno kopanje nič bolj ne razpusti filozofije v nič kot je Leibnizov infinitezimalni račun naredil kontinuum za neresničen.

Isto lahko rečemo za diagnozo, da se filozofija izčrpa s tem, ko se njeni sestavno deli sčasoma odcepijo in osamosvojijo v empirične znanosti. To dojemanje počiva na nejasnem domnevanju, da obstajajo odcepljujoče se poti abstraktno-refleksivne sekvence, polemičnem zavedanju, ki filozofijo identificira zgolj s kozmološko sekvenco. To popači dojemanje narave filozofskega prostora pozornosti [attention space] in ne uspe uvideti, da znanosti najdejo svojo nišo na nižji ravni abstrakcije. Družbene prakse moderne, hitro razvijajoče se naravoslovne znanosti, niso prakse intelektualnih mrež v filozofiji in njihove niše v prostoru pozornosti se ne izpodrivajo. Konec filozofije je bil znova najavljen takrat, ko so se iz filozofskih mrež odcepile moderne družboslovne znanosti. Kot smo videli, so znotraj moderne filozofije obstajali precejšnji protiudarci k obema tema prelomoma. Narobe bi sklepali, če bi v tem videli karkoli drugega kot energijske tokove, ki se dogodijo v intelektualnih mrežah, ko so spremenjene njihove obdajajoče materialne baze, s čemer se odpre frakcijski prostor za nova zavezništva.

[…]

Dokler bodo obstajale intelektualne mreže, ki bodo sposobne avtonomnega delovanja pri deljenju njihovega lastnega prostora pozornosti, bo obstajala tudi filozofija. Če bi poznali družbeno strukturo intelektualnega sveta od zdaj pa vse do konca človeku podobne zavesti v univerzumu, bi lahko narisali enako dolgo sekvenco bodočih generacij filozofov.« (Collins 2001, 856-857)

Filozofiranje je, skratka, lahko razumljeno kot sociološki pojav in dokler bodo zanj obstajali minimalni družbeni predpogoji, se ni potrebno pretirano bati konca mišljenja. Res pa je, da bodo prišli boljši in slabši časi, kot so prihajali že v preteklosti.

Občutek, da je s filozofijo, mišljenjem in kulturno nasploh, nekaj narobe, lahko prej pripišemo ‘karakterju’ posamičnega filozofa, kot pa dejanskemu stanju. Razumljivo je, da bodo številni misleci razočarani spričo sprememb, posebej telekomunikacijske revolucije in čedalje večje parcializacije vednosti, ki so se dogodile v družbi in ki so, posledično, filozofiji prevzele del njenega collinsovskega ‘prostora pozornosti’. Potrebno je tudi razumeti, da je današnja kultura in družba nasploh precej fragmentirana in da dejansko nima več mesta za vsesplošnega intelektualca, ki bi lahko bil kaj takega kot ‘duhovni oče naroda’, ipd.31 Toda ta fragmentacija še ne pomeni hkrati tudi konec vse kulture – pomeni le preobrazbo. Če s tem stanjem nismo spravljeni, če, tako rekoč, nismo preboleli metafizike in lyotardovskega konca velikih zgodb, bo ta sprememba občutena kot boleča izguba. Tukaj ne bi želel preveč špekulirati glede psiholoških motivacij posameznikov, toda zdi se, da lahko s collinsovskim aparatom vendarle nekoliko razjasnimo negativen odziv mislecev na družbene spremembe: osebno občutenje krize je toliko hujše, kolikor večje so bile ambicije. Če je nekomu kazalo na začetku kariere odlično, če je ves svoj trud, vso ’emocionalno energijo’ in ‘kulturni kapital’ vlagal v prevzem ‘prostora pozornosti’ v prihajajočih letih, potem pa se je dogodila fragmentacija tega prostora samega in vznik novih prizorišč, s čimer je posameznik poslej omejen na manjši krog enakomislečih in se mora posloviti od vloge širšega vodje, je razumljivo, da bo njegov odziv boleč. Dejstvo je, da je zaradi družbenih razmer še kak dodaten Habermas čedalje bolj ne-verjeten, dejstvo pa je tudi, da se je s tem težko sprijazniti.32

Namreč: ali ni potem tako – če je vloga filozofije zaradi njene lastne parcializacije čedalje bolj omejena na posamezne krožke – da je vse zaman? Ali ni filozofija, če nima obče in enotne vloge v družbi, toliko bolj nekoristna? Husserl je menil, da mora filozofija usmerjati človeštvo (Husserl 1989, 30) in da je »Stalna funkcija filozofije evropskega človeštva, da nastopa kot arhontska funkcija vsega človeštva.« (Husserl 1989, 27). Od teh sanj se danes dokončno – morda na srečo (eksplicitni husserljanski evrocentrizem) – poslavljamo. A če je tako, je filozofija sploh še koristna?

Tudi vprašanje koristnosti filozofije je bilo, enako kot vprašanje glede njenega stanja, deležno številnih teoretskih pretresov. Nenazadnje lahko sem štejemo tudi monumentalni razmislek o praktičnosti čistega uma, ki ga je proizvedel Kant, nadaljevala pa celotna nemška klasična filozofija. V tej raziskavi se bomo raje držali stvarnega pristopa, ki bo znova podkrepljen z nekaj statistike. Sploh na tej ravni, namreč na argumentaciji koristnosti filozofije, se je najbolje držati povsem suhega, stvarnega in statističnega pristopa. Razlog temu je v tem, da skušamo koristnost filozofije prikazati širšemu občinstvu, denimo delodajalcem, mecenom in založbam, tako da je tavanje po teoretskih filozofskih vodah na tem mestu lahko celo škodljivo – daje vtis, da je filozofija zares namenjena le sami sebi, da širšemu krogu ljudi ne more ničesar doprinesti. »Vsako vprašanje o filozofiji je že sámo filozofsko vprašanje,« je stavek, ki je lahko zelo škodljiv za filozofijo. Ljudje namreč pri tem dobijo vtis, kot da je filozofija zaprta sama vase, hermetična disciplina, ki pa se, ne da bi karkoli vračala, napaja iz javnega davkoplačevalskega denarja. Od besed o nekoristnosti filozofije, njenega življenja na račun državnega denarja in pa do ukinitve sredstev za filozofijo – njeno umikanje z gimnazij kot obveznega predmeta, denimo – je le še korak. Svoj hobi naj si vsak plača sam! Zato se mi zdi skoraj nujno apelirati, naj se argumentacija o nujnosti filozofije pri filozofih samih premakne na raven, na kateri običajno argumentiramo smotrnost kake druge discipline. Seveda lahko prevprašujemo obstoječe parametre (denimo merilo gospodarske rasti kot pokazatelja uspešnosti družbe) kot merodajne, toda ta argumentacija naj poteka znotraj širše razumljivega in sprejetega okvirja – danes je to (žal?) tisti, ki terja račun glede učinkovitosti. Skratka, če želi filozofija danes, kljub njeni razparceliranosti in navkljub izgubi njene ‘arhontske funkcije človeštva’, pokazati svojo veljavo, jo mora na način, razumljiv širši družbi. Ali to zmore in česa naj pri tem posluži?

Znana British Humanist Association (BHA) se pri promoviranju svojih idej ne odreka niti pričanjem na sodiščih, niti lobiranju v parlamentu.33 Verniki svoje ideje že razširjajo z jumboplakati.34 V čem bi potemtakem bila težava, če bi se filozofi tu in tam potrudili in v časopisju razširili nekaj idej o smotrnosti filozofije, se udeležiti okroglih miz, sodelovali na sejah, spremljali pripravo zakonodaje, komentirali družbene dogodke, presojali etičnost političnih potez, marketinga in znanstvenih posegov, kritizirali prenapihnjenost in ošabnost določenih strok, ki domnevajo, da so paradigmatsko vsevedne, iskali širšo podporo svojih idej med različnimi demografskimi skupinami, ipd.? Na to komunikacijo z javnostjo bi lahko filozofi gledali kot na dolžnost: družbi vračajo sadove svojega dela, za katerega so plačani. Hkrati pa bi s tem osmišljali svoje lastno delo; dvomljivo je namreč, če je lahko človek danes zadovoljen s svojim delom, ko pa že vnaprej natanko ve, da večine njegovih člankov praktično nihče ne bo bral in da piše ‘za na polico’. Jasno je, da filozofe pogosto blokira kratkovidna uredniška politika dnevnega časopisja;35 toda s skupno akcijo bi nemara lahko dosegli, da bi bile družbeno-filozofske teme bolj prisotne v javnem časopisju. Nenazadnje, v ZDA filozofi predstavljajo 9,9 % vseh javnih komentatorjev.36 Najbrž tudi ne bi bilo mimo, če bi se za promocijo filozofije zatekli k marketinškim akcijam in na tržni način spodbujali branje filozofije. Kdor se temu upira, češ, da to filozofijo razvrednoti, mora prej pomisliti, ali se podobnim tržnim procesom v prvi vrsti sploh lahko izogne. Če se ne more, če je njegovo življenje dodobra prepredeno z marketingom in potopljeno v sistem tržnega gospodarstva, pa kljub temu še zmerom želi zagovarjati ‘čistost’ filozofije, mora resno premisliti, ali ne zastopa pozicije heglovske lepe duše, tj. takšnega posameznika, ki besedno kritizira družbo, ne da bi sprevidel, da je sam del te družbe, ki pa dejansko obstoječim razmeram ne more ponuditi dobre alternative. Morda velja še poudariti, da je v smislu promocije filozofije smiselno podrpeti akcijo ZN o dnevu filozofije, navedeno na začetku. Toliko, kar se tiče tehničnega dela filozofovega nastopanja in kanalov, ki se jih pri tem lahko posluži. Kaj pa vsebina? Je filozofija lahko praktična? Praktična v tem smislu, da ima družbi kaj ponuditi poleg kratkočasja. Skratka – je družba zaradi filozofije lahko boljša in, predvsem, ali lahko to pokažemo na vsakomur razumljiv način, s praktičnimi rezultati?

Zdi se, da bi bilo zanikati to naravnost neverjetno. Seveda, iz filozofov so izšle ideje, brez katerih si preprosto ni moč zamisliti naše družbe, vključujoč njeno politiko in znanost. filozofija je še kako praktična v tem smislu, da nudi kritiko družbe in znanosti; bodisi kot najrazličnejša paleta aplikativnih etik, politične filozofije, socialne filozofije, itn., bodisi kot metodologija znanosti in kritični logiški premislek njenih podmen. Toda, ni vse tako preprosto, kot se morda tukaj zdi. Hitro lahko naletimo na protiargumente, ki bodo trdili v glavnem sledeče: to, kar je v filozofiji koristnega (aplikativne etike, kritika politike, družboslovja in znanosti, itd.), v resnici sploh ne prihaja s strani filozofije; nasprotno, gre le za tehtnejši premislek teh ved samih znotraj sebe. Jasno je, da ima vsaka disciplina v sebi inherentno kritičnost, kar je minimalni predpogoj tega, da se sploh pojmuje kot znanost, pri tem pa filozofije sploh ne potrebuje. Filozofija je, potemtakem, zgolj parazit in filozofi so ponavadi visokoleteči blebetači, ki pa se dejansko ne spoznajo na polje, ki ga hočejo kritizirati ali komentirati. Iz tega sledi, da so denimo za medicinsko etiko in poslovno etiko seveda veliko primernejši zdravniki in ekonomisti, ki imajo kaj pojma o svojih disciplinah, kot pa filozofi, ki teh tematik ne obvladajo. Ko se v svojem članku Kaj filozofija lahko naredi P.J. Hountondji sprašuje, v čem je lahko filozofija koristna za afriške narode, razmišlja takole:

»Kakorkoli, do zdaj je še nejasno, kaj naj bi bil specifični prispevek filozofije na tem področju prispevku afriškim narodom. Mar pričakujemo, da bo opisala bedo ljudi in pospešila proces dviganja njihove zavesti o njihovi izkoriščani situaciji? Toda literaturi uspeva to veliko bolje: to smo pokazali zgoraj. Mar od filozofa pričakujemo, da bo analiziral ekonomske mehanizme izkoriščanja, metode politične represije, lastnosti razrednega nasilja? Ekonomist, zgodovinar in politolog so bolj primerni, da opravijo to delo. Bi lahko naloga filozofa bila v tem, da pokaže na razloge za nezadovoljstvo, ki ga zmedeno čuti večina ljudi, da bi na glas povedal, kar si vsak potihem in včasih ne dovolj razločno misli, da bi pokazal motive za prevrat, ki so na delu tu in tam med populacijo, da bi te motive povezal v koherentno celoto, tako da bi sprožili akcijo in mobilizirali – da bi dobesedno mobiliziral, potisnil v gibanje – populacijo? Jasno je, da je ta naloga zares pomembna, odločujoča. Toda, pripada vsakemu revolucionarnemu intelektualcu, vsakemu militantnežu na splošno in ne posebej filozofu.« (Hountondji 1987, 12).

Z istim pomislekom, le še veliko bolj radikalnim (Hountondji je vendarle profilozofski, saj je althusserjanec), se nad filozofijo spravi R.A. Posner. V že navajani knjigi (Posner 2001) v poglavju Javni filozof silovito argumentira proti Rortyju in Nussbaumovi, dvema glavnima ameriškima glasnikoma proti akademizaciji filozofije in za njeno večjo družbeno vlogo, predvsem v spopadu s problemi družbene pravičnosti, pravic istospolno usmerjenih, pravic žensk, revščine na globalnem jugu, itd. Posner meni, da je »Ideja, da vsak človek pleše na kako filozofsko vižo, za filozofe laskava, toda ne ravno verjetna, vsaj v pričujočih razmerah ne.« (Posner 2001, 329)

»[…] medtem, ko je večina razvojnih ekonomistov morda utilitaristov, ti vseeno ne ponujajo filozofske obrambe svojih stališč. Niti jim to ni potrebno, saj so njihove normativne aspiracije skromne. Urar ne potrebuje filozofije, da bi upravičil svoj stavek, v katerem trdi, da je pokvarjeno uro potrebno popraviti, ekonomist pa ne potrebuje filozofije, da bi upravičil svoje promoviranje ukrepov, ki bodo zvišali državni nivo gospodarske rasti ali zmanjšali inflacijo in brezposelnost.« (Posner 2001, 329)

S tem želi Posner pravzaprav povedati, da se Nussbaumova moti, ko meni, da:

»Prvič, tisti, ki aktivno nasprotujejo ali preprosto ne uvedejo pristopa zmožnosti37 – kulturni relativisti in razvojni ekonomisti – morda svoje nasprotovanje ali brezbrižnost utemeljujejo na filozofski teoriji, kot sta relativizem v filozofskem smislu ali utilitarizem. V tem primeru bi filozofska kritika njihovih premis gotovo bila primerna. Drugič, filozofski argumenti so morda primerni za to, da pokažejo, da je pristop zmožnosti pravilen pristop k problemom razvoja.« (Posner 2001, 328-329)

Posnerjeva stava tukaj je, da si filozofi preprosto domišljajo, da ima vsak človek v ozadju kako filozofsko predpostavko ali teorijo, po kateri ravna. Temu, preprosto, ni tako, meni Posner, saj urar in ekonomist ne potrebujeta sklicevanja na filozofske predpostavke, če želita upravičiti svoje predloge – njune normativne aspiracije so, kot dodaja, skromne.

Posnerjeva težava je tukaj v tem, da očitno predpostavlja, da mora biti predpostavka ali teorija, po kateri ravnamo, zmerom ozaveščena. Na to namiguje njegova formulacija, da ni potrebno sklicevanje/upravičevanje posameznih dejanj, kar je seveda zmerom zavestna aktivnost. Vendar pa v kritiki, ki jo lahko naslovimo na razvojne ekonomiste, nujno sploh ne gre za to, da bi kritizirali njihovo sklicevanje na kakršnokoli filozofsko teorijo. Prej gre za to, da sprva sploh pokažemo, da je v ozadju njihovega ravnanja predpostavka pravičnosti, ki ima takšne in takšne lastnosti. To, da je ‘v ozadju,’ pomeni tukaj: njihovo ravnanje je moč razložiti, če ga interpretiramo v skladu s to-in-to teorijo pravičnosti. Takšna formulacija predpostavlja, da se ti strokovnjaki nujno ne zavedajo svojih predpostavk: ne gre za to, da bi se v ravnanju sklicevali na teorije, temveč prej za to, da jih teorije pri delovanju (morda celo nezavedno) določajo. To je gotovo bistvena razlika: argument o tem, da se urar ali ekonomist ne sklicujeta na filozofske teorije pri svojem delu je irelevanten glede dejstva, da sta v svojem ravnanju kljub vsemu določena s predpostavkami, ki so v končni fazi filozofske. V tem primeru je lahko naloga filozofije v tem, da razkrije ta ozadnji horizont, v katerem strokovnjak, naj bo urar ali pa ekonomist, deluje. Nadalje je lahko njena naloga natančno v tem, kar predlaga Nussbaumova: ko so te predpostavke, ta ozadnji horizont ravnanja, enkrat odkriti, se jih lahko lotimo s kritiko. Ker se gibljemo na ravno abstraktnih predpostavk, bo ta kritika filozofska. Recimo: v primeru kulturnega relativizma (na katerega se sklicuje Posner kot protiargument Nussbaumovi) bi filozof lahko pokazal, da tovrstna pozicija prenaša praktične težave na teoretski nivo, s čimer zavlačuje njihovo rešitev in s tem ščiti svoje privilegije. Lahko bi pokazal tudi, da spori glede implementacije različnih okoljskih strategij niso toliko znanstveni spori glede funkcioniranja različnih tehnologij, temveč družbeno-politični spori okoli definicije pravičnosti, ki jo je potrebno v posamičnem primeru sprejeti. Lahko bi, denimo, pokazal tudi, da selitev družine Strojan ni primarno okoljski problem, ker naj bi njihova črna gradnja stala na vodovarstvenem območju, temveč pravni in družbeni problem. Odličen primer tega, kar se lahko s filozofsko analizo argumentacije, kot smo jo pravkar izpostavili, zares doseže – in za katero Posner meni, da ni učinkovita – je C. Okereke z izjemno monografijo Globalna pravičnost in neoliberalno okoljsko vladanje. V njej uspešno pokaže, kako različni koncepti pravičnosti funkcionirajo tako eksplicitno, kot implicitno znotraj treh globalnih okoljskih režimov. Okerekejev glavni dosežek pa je v tem, da uspešno pokaže, v kakšen protislovju so pojmi pravičnosti, zastopani v deklaracijah, in tisti, implementirani v dejanskih praksah.

Skratka, Posnerju se moramo v njegovem izvajanju na podlagi navedenih argumentov upreti. Morda tukaj ni odveč poudariti dejstvo, da je Posner pravzaprav sodnik na U.S. Court of Appeals in da morda zaradi svoje poklicne predispozicije – podobno kot kak od Nussbaumove kritiziran ekonomist – ni zmožen uvideti naloge funkcioniranja filozofije; možnost nezavedne določenost s strani ozadnjega horizonta mu je tuja, hkrati pa tudi ne more izstopiti iz operativne paradigme, znotraj katere razmišlja in iz katere črpa argumente za ali proti. Da je morda zares tako, lahko sklepamo iz sledečega, vnovičnega protiargumenta Nussbaumovi. Tu se Posner upira enoznačnemu pritrjevanju Nussbaumovi kritiki obrezovanja žensk. Po Posnerju Nussbaumovo tare

»[…] star problem podspecializiranosti. Nussbaumova ni ne antropologinja, ne strokovnjakinja za Afriko. Izkaže se, da obstaja bogata literatura o obrezovanju, ki resno postavlja pod vprašaj natančnost Nussbaumovih premis. Natančneje, obstajajo dvomi glede zdravstvenih tveganj tega procesa, stopnje, do katere povzroča spolno disfunkcionalnost in stopnje obžalovanja, ki jo občutijo tiste, ki gredo skozi ta proces. Tako veliki so ti dvomi, da bi bila potrebna zelo globoka poglobitev v veliko obsežnejšo literaturo od tiste, ki jo navaja Nussbaumova, da bi jih utišala.« (Posner 2001, 348-349)

Obrezovanje žensk je namreč, glede na argumente, ki jih navaja Posner:

»[…] lahko funkcionalno, če je funkcionalna poligamija, ki jo obrezovanje vzdržuje (tako, da zmanjša tendenco po ženskem prešuštvu v kulturi, v kateri ima vsaka od žena poligamnega moža svoj lasten dom in s tem ni pod njegovim nadzorstvom in v kateri je njegov spolni kontakt z vsako od žena nujno omejen). obrezovanje je lahko funkcionalno celo iz razloga, ki ni povezan s poligamijo. Domnevali so, da je med somalskimi živinorejci, v kulturi, kjer je obrezovanje močno razširjeno, praksa namenjena temu, da zmanjša emisije ženskih spolnih vonjev, ki so za črede ovac in koz moteče in za kar so odgovorne zlasti ženske, nazadnje pa to privablja še plenilce.« (Posner 2001, 348)

Mislim, da je Posnerjevo izvajanje že samo po sebi lep dokaz čemu potrebujemo filozofijo. Kakorkoli že, zdi se, da Posner v svojih premislekih enostavno ne more odmisliti tega, kar sem poimenoval ‘operativna paradigma’ in s čimer sem mislil tisti ozadnji horizont, ki ga mislec – vede ali nevede – predpostavlja. Očitno je, da je v Posnerjevem primeru to funkcionalistična paradigma v grobem pomenu te besede. Za Posnerja bodo relevantni le tisti argumenti, ki se bodo sklicevali na funckionalnost v smislu ohranjanja družbene strukture. Najbrž je to indic njegove konzervativnosti? Kar bi Posner tukaj potreboval poleg tesarja, ki bi mu izgradil ogrado za ovce, je natanko filozof: pokazal bi mu, kaj je njegov ozadnji horizont, njegova ‘operativna paradigma’ in ga soočil s posledicami sprejemanja take paradigme – kaj to pomeni za njegovo razmišljanje, kako ga ‘obarva’, kaj bodo njegove tipične mišljenjske reakcije v bodoče in kakšne praktične konsekvence ima.

Z ekskurzom, ki smo ga pravkar naredili, lahko zdaj ilustriramo poanto, zakaj je filozofija vendarle potrebna pri praktičnih, znanstvenih in družboslovnih, premislekih in zakaj ne moremo kar tako trditi, da jo lahko nadomešča že kar vsaka najmanjša kritična iskra v strokovnih disciplinah samih. Razlog temu je predvsem ta, da je filozofu zaradi njegovega specifičnega šolanja, ki hkrati pomeni navajanje na najrazličnejše ‘operativne paradigme’ in gestaltovsko ‘preklapljanje’ med njimi nekoliko lažje uvideti podmene ozadnjih horizontov posameznih znanosti, ki lahko postanejo sčasoma rigidne in neprimerne širšim potrebam. Pri tem lahko natančneje izrišemo dvojno vlogo filozofije: prva je kritična, v tem smislu, da z izkopavanjem ozadnjih horizontov pokaže dejanske premise ravnanja. To delo je lahko usmerjeno tudi v prikaz protislovnosti/nekompatibilnosti deklarativnih izjav in dejanskega ravnanja, kot denimo pri navajanemu Okerekeju. To je kritična vloga filozofije zato, ker je pri tem delo filozofije usmerjeno predvsem v kritiko praks, pri čemer moramo kritiko razumeti v tem smislu, da pokaže na sovisja med prepričanji in prakso.

Druga vloga filozofije je lahko snovalska. Za primer, kaj je s tem mišljeno, je najbolje navesti odlomek iz intervjuja R. Rortyja, kjer ta filozofijo dejansko tesno povezuje z literaturo:

»V: V Kontingenci, ironiji in solidarnosti med drugim trdite, da branje knjig spodbuja empatijo: da se lahko vživimo v drugega človeka prek solidarnosti, ki jo občutimo, ko si predstavljamo njegovo bolečino. Tak učinek naj bi imele knjige. Ampak ali ni to stališče precej idealistično? Ali ne bi pragmatist rade volje priznal, da je literarno in sploh vsako jezikovno sporazumevanje odvisno od preseka besednjakov, od dosege ‘intersubjektivnega soglasja’, in da kot ironiki ne moremo biti prepričani, ali bodo besednjaki res izpolnjevali koristne cilje, kot je zmožnost vživljanja v druge? Navsezadnje mora ironik, ki ga opisujete v Kontingenci, brati, kolikor le more, da optimizira možnost konsenza, vendar ve, da nacistom ne moremo odgovoriti tako, da jih pripravimo k branju Anne Frank.

RR: Prepričani ne moremo biti, vemo pa, da se je to že dogajalo. Vemo, kako so vplivali Dickens, Harriet Beecher Stowe, Orwell in drugi na naše načine razmišljanja o politiki in aktualnih družbenih vprašanjih. Dejstvo, da potrebujemo intersubjektivno soglasje, je po mojem mnenju popolnoma združljivo z dejstvom, da cela množica ljudi lahko z danes na jutri preklopi na drugačen gestalt, ker prebere neki roman.

V: Mislece, kot sta Derrida in Heidegger – še zlasti Heidegger -, pogosto obtožujete, češ da razmišljajo o značilnostih jezika na kvazimetafizičen način. V mislih imam svarilni sklep vašega eseja ‘Wittgenstein, Heidegger in postvarjenje jezika«, v katerem pravite: ‘Heideggerjanstvo je samo Heideggrov dar nam, ne pa dar biti Heideggru.’ [R. Rorty, ‘Wittgenstein, Heidegger in postvarjenje jezika’, Phainomena 14:51-52 (Ljubljana, Julij 2005), str. 229] Očitno vam je ljubše razmišljanje o jezikovni rabi, ki je bližje Davidsonu in Darwinu. Ampak ali se vam ne zdi, da književnost med drugim lahko postavi pod vprašaj zmožnost jezika za koristno sporazumevanje? Ali ne opozarja na omejitve znakov in praks, ki jih med sabo izmenjujejo človeška bitja? Ali pa zveni to preveč demanovsko? V mislih imam tisto, kar imenuje Richard Poirier [The Renewal of Literature: Emersonian Reflections] ‘utvara o bogastvu književnosti’, in zgrešeno predstavo v pouku humanistike, da bomo – spet – z branjem knjig postali boljši ljudje.

RR: Mislim, da je z branjem knjig marsikdo res postal boljši človek. Ne razumem, zakaj vidi Poirier v tem utvaro. Res ne deluje vedno, ampak boljših pripomočkov se ravno ne tare. Zato bi čisto lahko uporabili tiste, ki jih imamo.« (Rorty 2007, 82-83)

»V: Med znake vaše holistične težnje, da bi pojmovali filozofijo kot obliko literarne kritike, sodi tudi vaša navada, da govorite o najpomembnejših filozofih kot o ‘močnih pesnikih’. Dejansko pa razpravljate predvsem o romanopiscih, recimo o Nabokovu in Orwellu. Seveda ni nič neobičajnega, da se v zvezi s pripovedmi raje sklicujete na romanopisce kot na pesnike. Tukaj mislim na Walterja Benna Michaelsa in Našo Ameriko. Ampak zakaj ste se, splošno gledano, odrekli nadrobnejši obravnavi poezije? Je bloomovski pojem močnih pesnikov preprosto prikladna metafora?

RR: Ja, to je samo izraz, ki sem ga pobral od Harolda Blooma in malo razširil. Zelo priročen se mi je zdel za poudarjanje dejstva, da so ljudje kot Platon, Galileo in Marx – ljudje z veliko domišljijo, ljudje, ki so spremenili besednjake, s katerimi razmišljamo o raznih vprašanjih -, ravno tako malo ponujali neizpodbitne oziroma sploh kakršnekoli argumente za svoje nazore, kot to počnejo pesniki. Svoje nove vizije so nam kratko malo servirali in omogočili drugačno perspektivo. Zato sem prevzel izraz močan pesnik za vsakogar, ki ima veliko mero domišljije in dovolj poguma, da na svojem področju poskuša vse prenoviti in spremeniti naš način gledanja.« (Rorty 2007, 81)

Snovalska funkcija filozofije se odraža v sposobnosti ‘velikih pesnikov’, da povzročijo gestalt preklop. S tem je mišljeno, da lahko filozofi zasnujejo nove besednjake, nove horizonte iz katerih motrimo življenje. Na primeru Posnerja smo videli, da lahko vztrajanje znotraj ene ‘operativne paradigme’ pripelje do kratko malo bizarnih sklepov, tudi tega, še neomenjenega, da filozofi (Posner se sklicuje ponovno na Nussbaumovo), v sociološki in antropološki naivnosti zanemarijo ekonomske in politične stroške socialno-demokratičnih reform (Posner 2001, 349). Da bi izračun stroškov reform, poleg ekonomskih in političnih vseboval še druge parametre, recimo človekovo dostojanstvo, pravico do dela, pravico do javnega šolanja,38 itn., je morda potreben prav gestalt preklop v samem načinu našega preračunavanja.

Obe vlogi filozofije, kritična in snovalska, pa sta vendarle med seboj tesno povezani: s tem, ko kritično razkrijemo ozadnji horizont nekega ravnanja, hkrati tudi že implicitno snovalsko pokažemo, da so mogoči drugi horizonti. V tem izkopavanju podmen našega ravnanja in njihove primerjave z deklarativnimi izjavami, s katerimi so pogosto v nasprotju, lahko vidimo določeno paralelo s terapevtskim postopkom. Pri obeh gre za to, da poiščemo ozadnji horizont, na podlagi katerega ravnamo in se ga pri tem zavemo, kar povzroči, da simultano spremenimo naše gledišče glede tega ravnanja. S tem se simptom oz. to, kar je problematično na ravnanju, raz-reši, razpusti, in sicer tako, da je ravnanje poslej ugledano v novi luči, s tem pa je nam hkrati morda ponujena tudi priložnost za spremembo. Na enak način je L. Wittgenstein pojmoval delo filozofije kot take. Zanj njena vloga ni bila v reševanju problemov, temveč v njihovem raz-reševanju, natanko v zgoraj orisanem smislu.39 Problemov v humanistiki ne rešujemo (nem. lösen, ang. solving), temveč raz-rešujemo (nem. auflösen, ang. dissolving).

Filozofijin doprinos družbi je njena terapevtska vloga, seveda v pomenu, ki smo ga skušali izrisati zgoraj in ki v eni besedi zajema tako njen kritični, kot tudi snovalski moment. Ali je to mnogo, ali ne, je, če rečemo s kančkom ironije, odvisno od tega, koliko je družba bolna. Drža, ki filozofiji odreka vsakršno področje in jo skuša zapreti v slonokoščeni molčeči stolp akademske specializacije, ni ne koristna, ne točna. Morda je celo posledica fevdalne logike, ki vlada v znanstveni produkciji vednosti, kjer se denar še zmerom deli po starih, institucionalno zakoličenih modelih, temelječih na razdelitvi po tradicionalnih disciplinah; v takem okolju je govor o interdisciplinarnosti seveda farsa: prej gre pri tem za pristavljanje lončkov, kot pa za dejansko sodelovanje. Takšni logiki je seveda všeč, da vsak ostaja pri svojem, ker s tem ohranja stalni vir črpanja sredstev. Toda, tudi revolucionarna drža militantnega intelektualca je, po drugi strani, problematična in škodljiva. Že navajana Boltansky in Chiapellova sta v Novem duhu kapitalizma med drugim želela pokazati, kako je pogosto prav kritika s svojimi idejami priskrbela nov pribor sredstev za masovno mobiliziranje delovne sile in s tem ravno omogočila to, proti čemur se je najbolj srdito bojevala – nove oblike izkoriščanja. Bolj poenostavljeno: včerajšnji hipiji so današnji menedžerji. Tukaj se zdi spraševanje že navajanega althusserjanca iz republike Benin zopet na mestu:

»Sedaj se ubadam z drugim vprašanjem: kaj lahko filozofija naredi?.

Številni, to moramo priznati, iščejo v njej čudeže. Od filozofije zahtevajo, da reši vse probleme: metafizične probleme božje eksistence, narave človeka, življenja po smrti, itd. politične probleme, ekonomske, družbene, načine in sredstva narodne osvoboditve, emancipacijo izkoriščanih množic, na kratko, revolucijo. To naštevanje, ne da bi bilo izčrpno, pokaže dve kategoriji dokaj različnih problemov; posledično, dva različna, a komplementarna, načina, kako se od filozofije pričakuje več, kot je zmožna ponuditi, dva načina precenjevanja njenih zmožnosti, dve navidezno različni obliki – ki pa sta v bistvu identični – dogmatizma. Kar moramo razumeti, je neizbežni značaj tovrstnih problemov, vzetih na njihovem lastnem legitimnem nivoju, na eni strani in zakaj je iluzorno pričakovati, da jih bo filozofija rešila, na drugi.« (Hountondji 1987, 8)

Poudarek na dogmatičnosti obeh aspiracij je še posebej vreden. Zdi se, da je to, kar želi pokazati, identičnost obeh projektov – ideje o absolutnem spoznanju in spremembe družbe. Pri obeh gre za naprezanje, ki gre preko meja možnega in dejansko gre za isto tendenco: tako, kot želimo sprva doseči absolutno spoznanje, tako želimo kasneje, ko postaja jasno, da absolutnega spoznanja ne bo, absolutno spremembo družbe – revolucijo. Obe aspiraciji imata več opraviti z nami samimi, z našo psihološko konstitucijo ali pa kantovsko konstitucijo spoznavnega aparata, kot pa z zmožnostmi filozofije. Zdi se celo, da je sama ideja revolucije pravzaprav bolj religiozna ideja po totalni prenovi sveta, kot pa stvarni projekt. Terapevtska ideja filozofije je skromnejša in prav zato bolj verjetna, hkrati – in predvsem – pa, pokazana na dejanskih primerih (Nussbaum, Posner, Okereke), s tem tudi bolj real(istič)na ter vzdržna.

Za zaključek lahko navedemo še, kam se bi v prihodnosti lahko usmerile raziskave in argumentacija o koristnosti filozofije za družbo. Lahko bi se, denimo, usmerile v raziskovanje deleža oseb s kriminalnim dosjejem med osebami, deležnimi humanistične izobrazbe in med osebami, ki le-te niso bile deležne; morda bi lahko kako pokazali, da humanistična/filozofska izobrazba zmanjšuje nasilje in širi solidarnost/sočutje, kot argumentira Rorty. Raziskali bi lahko, ali imajo družbe z visoko stopnjo sodelovanja med filozofsko/humanističnimi vedami ter znanostjo, ekonomijo in državno upravo večje BDP-je ali, še bolje, boljše ocene državljanov glede njihove zadovoljnosti z obstoječo družbo. Vsekakor bi tudi specifično na področju filozofije lahko izvedli podobne raziskave, kot so jih sociologi na področju literature – odličen komentar glede tega podaja znan ameriški pisatelj Johnatan Franzen v svoji zbirki esejev Kako biti sam. V eseju Čemu skrbeti? (Why Bother?) Franzen popisuje najdbe svoje prijateljice, Shirley Brice Heath, lingvistične antropologinje, ki se že vrsto let ukvarja z antropologijo bralne kulture. Kot priča že sam naslov – in vzporedno z našimi in Collinsovimi ugotovitvami na področju filozofije – tudi ona ugotavlja, da ima bralna kultura svoje predispozicije v družbi in da se ni bati, da bo ravno izginila, četudi se soočamo s poplavo drugih medijev. Vsekakor pa se Franznu zdi iluzorno pričakovati, da bo »[…] roman prenašal težo naše celotne zmedene družbe – da bo pomagal rešiti naše sodobne probleme – to se mi zdi tipična ameriška iluzija.« (Franzen 2003, 84) Vendarle, Franzen dodaja – in tudi tukaj so njegove esejistične ugotovitve sorodne z našimi: »Pisati stavke s takšno pristnostjo, da se lahko k njim zatekamo: mar ni to dovolj? Ni to že veliko?« (prav tam) Delo na tovrstnih raziskavah bi lahko, to je stava tega članka, služilo kot močan stvarni argument pri predstavljanju vloge filozofije v družbi in njenem promoviranju.

Vse navedeno so zgolj ideje, kako na prepričljivi in vsem razumljivi ravni pokazati neposreden in posreden vpliv filozofije na družbo in njeno kvaliteto. A če govorimo o tem, da je potrebno širši družbi šele prikazati pomembnost filozofije in njene vloge v svetu, se morda zdi, da je optimistični ton, s katerim je bil spisan prvi del raziskave glede stanja filozofije, nekako v nasprotju z drugim delom, kjer je vendarle razvidno, da filozofiji v širši družbi ne gre nekako najbolje in se mora – prav zato – dokazovati. Tukaj je potrebno razlikovati dve stvari: ena je, da filozofija ne bo kar tako izginila in da mišljenje ni v smrtni nevarnosti, predvsem, ker je njen vznik posledica določenih razmer. Druga pa je, da je kljub tej nesmrtnosti filozofije, kljub dejstvu, da se bodo ljudje zmerom spraševali filozofska vprašanja, kvaliteta njenega izvajanja vseeno odvisna v veliki meri od institucionalne podpore.40 Vloga filozofije v družbi bo večja, če bo družba to vlogo pripoznala in spodbujala njeno kultivacijo. Filozofija je, kot humanistika nasploh, del bralne kulture in kulturo je vendarle potrebno kultivirati – gojiti.

Prvič objavljeno v reviji Dialogi 11-12/2008, str.7

DODATEK:

STATISTIKA IZPOSOJ KNJIŽNIČNEGA GRADIVA KNJIŽNIC VKLJUČENIH V SISTEM COBISS ZA IZBRANA OBDOBJA

Število serijskih publikacij, izposojenih v l. 1994, UDK vrstilec za iskanje = 1* (brez 15* in 16*)

Št. izposoj

Ime revije COBISS ID
76 Kitajski horoskop … 38853632
74 Anthropos : časopis za sodelovanje humanističnih in naravoslovnih ved, za psihologijo in filozofijo 736516
50 Astrološki koledar 6768441
34 Filozofski vestnik 8558080
22 Phainomena : glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani 29705216
19 Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja 13608448
5 Filozofska istraživanja 924932
3 Acta analytica : philosophy and psychology 5886978
3 Astrološki priročnik za vsakogar : z napovedjo za leto … 44315136
1 Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Odjel za filozofiju i društvene nauke 16526338

Število serijskih publikacij, izposojenih v l. 1997, UDK vrstilec za iskanje = 1* (brez 15* in 16*)

št. izposoj

Ime revije

COBISS ID
215 Anthropos : časopis za sodelovanje humanističnih in naravoslovnih ved, za psihologijo in filozofijo 736516
137 Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja 13608448
122 Astrološki priročnik za vsakogar : z napovedjo za leto … 44315136
119 Phainomena : glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani 29705216
102 Filozofski vestnik 8558080
91 Horoskop 2337566
32 Filozofija na maturi 40128256
26 Misteriji 36110336
25 Coprniški almanah … : posebna izdaja revije Misteriji 3394459
20 Filozofska istraživanja 924932
20 Kitajski horoskop … 38853632
11 Nous 4803080
10 Philosophy of the social sciences = Philosophie des sciences sociales 3248911
7 Analiza : časopis za kritično misel 67716608
7 The Journal of philosophy 4746250
4 Heidegger studies = Heidegger-Studien 30628864
4 Mind : a quarterly review of philosophy 25954048
3 Astrološki koledar 6768441
3 Voprosy filosofii : naučno-teoretičeskij žurnal 5208327
2 Inquiry : an interdisciplinary journal of philosophy 25621504
2 Telema : bilten 36836352
1 Das Argument 305945
1 International journal of philosophical studies 40383744
1 Radical philosophy : a journal of socialist and feminist philosophy 26231296
1 Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik 391010

Število serijskih publikacij, izposojenih v l. 2007, UDK vrstilec za iskanje = 1* (brez 15* in 16*)

Št. izposoj

Ime revije COBISS ID
2928 Misteriji 36110336
884 Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja 13608448
638 Anthropos : časopis za sodelovanje humanističnih in naravoslovnih ved, za psihologijo in filozofijo 736516
484 Phainomena : glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani 29705216
423 Analiza : časopis za kritično misel 67716608
392 Filozofski vestnik 8558080
236 FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente(FNM je dejansko nadaljevanje revije ‘Filozofija na maturi’. Skupno imata tako št. izposoj 288) 79291136
133 Lunin vodnik 215591936
99 Soutripanje : glasilo Centra za duhovno kulturo 71020032
86 Ljubezenski horoskop … 229077504
58 Share international 79260672
52 Filozofija na maturi(glej tudi zgoraj celico FNM) 40128256
39 Super mami : revija za sodobne mamice 215826176
32 Thinking : the journal of philosophy for children 22103
29 Za uspeh.com : revija za osebni in poslovni uspeh 222392320
27 Astrološki priročnik za vsakogar : z napovedjo za leto … 44315136
15 Coprniški almanah … : posebna izdaja revije Misteriji 3394459
14 Journal of mass media ethics 16060253
13 S.O.S : —revija za moderne starše 234699008
10 Archiv für Begriffsgeschichte 24998144
10 Revolver : revija za kulturna in politična vprašanja (revija s homoerotičnim nabojem) 28906496
9 Teozofska misel = Theosophical thought : glasilo Teozofskega društva v Sloveniji 28058880
8 Acta analytica : philosophy and psychology 5886978
8 Arhe = Arche : časopis za filozofiju 194388487
8 Venerin vodnik … 222558464
6 Soutripanje : revija časa, ki prihaja 124248576
5 Filozofska istraživanja 924932
5 Perspectives : studies in translatology 1680226
5 Rivista di storia della filosofia 26323968
5 Zbornik Filozofske fakultete = Recueil de travaux de la Faculté des lettres de Ljubljana 2987616
3 Kant-Studien : philosophische Zeitschrift der Kant-Gesellschaft 25816576
3 Magazzino di filosofia : quadrimestrale di informazione, bilancio ed esercizio della filosofia 15414626
3 Rivista internazionale di filosofia del diritto 30623232
3 Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik 391010
2 Argumentation 25013248
2 Astrološki koledar 6768441
2 Horoskop 2337566
2 Radovi, Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije 7793666
1 Acta Iadertina : časopis Odjela za filozofiju, Odjela za pedagogiju i Odjela za sociologiju 54741249
1 Asian philosophy 3070818
1 Cool horoskop 124879360
1 Iluzija : glasilo (ne)moči vsebinskega mišljenja 78172160
1 International studies in the philosophy of science 198701
1 Les Études philosophiques : revue trimestrielle publiée avec le concours du C.N.R.S., du C.N.L. et des Universités de Provence, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Montpellier, Nice, Reims et Tours 4540682
1 Mind : a quarterly review of philosophy 25954048
1 Nox : revija magike za novo kurtoazijo 59576832
1 Philotheos : international journal for philosophy and theology 19671597
1 Revista portuguesa de filosofia 22432301
1 The journal of aesthetics and art criticism 7923207
1 Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik 4780873

PRIMERJAVA: 10 najbolj izposojanih serijskih publikacij v l. 2007:

Št. izposoj

Ime revije

28336

Jana

14951

Mladina

11702

Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik

10367

Naš dom

10310

Unikat : ideje za ustvarjalne

9601

Delo : samostojen časnik za samostojno Slovenijo

8441

Mag : tedenski magazin

8247

Zdravje : družinska revija za zdravo življenje

7951

Naša žena : prva slovenska ženska in družinska revija

6891

PP : pravna praksa

30 najbolj izposojanih monografskih publikacij v l. 1994, UDK vrstilec za iskanje 1* (brez 15 in 16)

Št. izposoj

Naslov knjige

Avtor

COBISS ID

175 Filozofija Fürst, Maria 19996672
135 Nostradamus – tisočletje : kaj nam prinaša prihodnost Hogue, John 23393792
130 Medicinska etika in deontologija, Dokumenti s komentarjem NULL** 33287168
126 Uganke časa in prostora NULL 19918848
125 Krivoprisežna papiga Gardner, Erl Stenli 22973191
119 Ljubi me, ne ljubi me Dolesh, Daniel J. 23968512
114 Čarovnice, vedeževalke, alkimisti NULL 15389696
110 Socialna filozofija Fink, Hans 28529408
103 Kratka zgodovina etike MacIntyre, Alasdair 36215808
98 Ljubezen in duhovna rast : nova psihologija ljubezni, tradicionalnih vrednot in duhovne rasti Peck, M. Scott 20744192
98 Umrješ, da živiš Trstenjak, Anton 35645440
90 Samomor Durkheim, Émile 36196608
87 Spoznavanje višjega jaza : antropološki eseji Ravnjak, Vili 32543233
84 Vednost – oblast – subjekt Foucault, Michel 22736128
84 Zapisano v zvezdah : nebesna znamenja za majhne in velike otroke Malus, Meta 36738048
82 Knjiga duhovnih zakladov : šest modrecev govori o sreči, ljubezni in življenju brez iluzij NULL 36959232
79 Filozofske teme : študijsko gradivo NULL 3776256
79 Življenje kot igra Dyer, Wayne W. 36331008
78 Klic po očetu Tomori, Martina 6925312
78 Spoznavanje ljudi je prijetno Shaw, Phyllis M. 16622849
77 Knjiga o sreči : sreča je v vas samih Auclair, Marcelle 2584323
76 Numerologija : števila ustvarjajo harmonijo Jermanj, Naca 1484601
67 Kako se postaviš zase Hauck, Paul A. 16292609
67 O duši Aristoteles 35012352
64 Volja do moči : poskus prevrednotenja vseh vrednot Nietzsche, Friedrich 27946752
63 Enciklopedija nepojasnjenega : magija, okultizem in parapsihologija NULL 26974208
62 Naučimo se spet ljubiti : nasveti in napotki za ubrano sožitje Mességué, Maurice 12199425
60 Magija in metamorfoze duha Kosovel, Ivan 32649728
59 Oko duha : fantazije in refleksije o jazu in duši NULL 17074688
59 Ženske, ki preveč ljubijo Norwood, Robin 2936889

30 najbolj izposojanih monografskih publikacij v l. 1997, UDK vrstilec za iskanje 1* (brez 15 in 16)

Št. izposoj Naslov knjige Avtor COBISS ID
809 Vodnik po Celestinski prerokbi Redfield, James 61072896
598 Ali središče drži? : uvod v zahodno filozofijo Palmer, Donald 53808896
524 Ljubezen in duhovna rast. 2, Neskončno potovanje duhovne rasti Peck, Morgan Scott 52298496
506 Astrologija ljubezni in spolnosti : [zvezdni vodnik po ljubezni] Martine 65907456
506 Umetnost srečnega življenja : kako se naučimo sami premagovati svoje težave Kirschner, Josef 57216512
482 Novo življenje po numerološki spremembi NULL 63416320
446 Drobna navodila za življenje Brown, H. Jackson 59471104
413 Nenavadne zgodbe : zgodbe bralcev revije Misteriji NULL 53901312
390 Sedem duhovnih zakonov življenja Chopra, Deepak 62300672
371 Ljubezen – moja odločitev : praktični vodnik za ljubeče življenje Caddy, Eileen 62107136
363 Pot do uspeha : preizkušeni sistem strategij in spretnosti, ki bo sprostil vaše notranje moči za uspeh Tracy, Brian 59017216
339 Prihaja čas čudežev Škoberne, Barbara 54543360
330 Vampirji znova na pohodu Marigny, Jean 50916864
327 Država Plato 49912576
324 Nostradamus : tisočletje in onkraj Lorie, Peter 41305600
320 Zakaj jaz? Zakaj to? Zakaj zdaj? : [ljubezen do lastne usode] Norwood, Robin 67009024
319 Nikomahova etika Aristoteles 45914624
311 Nostradamus – tisočletje : kaj nam prinaša prihodnost Hogue, John 23393792
297 Branje z dlani Levine, Samuel Albert 36773888
289 Živimo, ljubimo in se učimo Buscaglia, Leo F. 63574272
283 Življenje kot igra Dyer, Wayne W. 36331008
282 Tibetanska knjiga mrtvih NULL 43318272
281 Krivoprisežna papiga Gardner, Erl Stenli 22973191
281 Spolno življenje diktatorjev : nespoštljivo razgaljanje despotov, trinogov in drugih pošasti Cawthorne, Nigel 67604480
281 Spolno življenje papežev : neolepšana resnica o rimskih papežih od sv. Petra do današnjih dni Cawthorne, Nigel 67453184
277 Čarovnice, vedeževalke, alkimisti NULL 15389696
276 Čudež ljubezni : razmišljanja in izkušnje za trenutke, ko smo sami s seboj — Modrej, Zvone 42568192
268 Učenje pri don Juanu Castaneda, Carlos 10670650
263 Neznanke duha : psihologija okultnega, paranormalnega in transcendentnega Musek, Janek 50859520
259 Tvoj ljubezenski horoskop Gumz, Peris 52759296

30 najbolj izposojanih monografskih publikacij v l. 2007, UDK vrstilec za iskanje 1* (brez 15 in 16)

Št. izposoj Naslov knjige Avtor COBISS ID
1326 Zveneče cedre tajge Megre, Vladimir 121338880
1226 Feng šui v praksi Brown, Simon 103066624
1213 Ali središče drži? : uvod v zahodno filozofijo Palmer, Donald 53808896 in/ali 116949504 (zavedena dvakrat; ponatis)
1177 Učbenik življenja Kojc, Martin 117352448
1159 Energija življenja Megre, Vladimir Nikolaevič 225224960
1110 Čaroslovje : knjiga Merlinovih skrivnosti Steer, Dugald 226011904
1066 Prostranstvo ljubezni Megre, Vladimir Nikolaevič 127000576
1059 Kdo dejansko smo? Megre, Vladimir Nikolaevič 217883392
1022 Potovanje duš : poročila o življenju med življenji Newton, Michael 73166592
1011 Kratka zgodovina skoraj vsega Bryson, Bill 221775872
972 Angelska terapija : zdravilna sporočila za vsako področje vašega življenja Virtue, Doreen 224067584
952 Usoda duš : nova poročila o življenju med življenji Newton, Michael 115440384
940 Astrologija za današnji čas : [spoznajte svojo osebnost, izkoristite pravi čas za spremembe in odkrijte smisel življenja] Watters, Joanna 221670656
931 Najina ljubezen : od romantične ljubezni do zrelega partnerstva Hendrix, Harville 97883648
927 Feng šui atlas : zakon harmonije za vse življenjske prostore in priložnosti Waldmann, Werner 122057472
906 Zgodovina antične filozofije (=štiri zavedene enote) Reale, Giovanni 124697344
893 Vsak je kdaj — srečen Bingham, Jane 229507584
892 Filozofija za gimnazije NULL 117846272
855 Feng šuj in ljubezen Too, Lillian 219497472
840 Psihopatologija vsakdanjega življenja : o pozabljanju, spodrsljajih v besedi in ravnanju, zmotah in praznoverju Freud, Sigmund 224710400
828 Pogovori z angeli Virtue, Doreen 126790912
822 Pot k sreči Kojc, Martin 114317312
812 Knjiga skrivnosti Chopra, Deepak 57568257
795 Božje vodstvo : kako navezati pogovor z Bogom in svojimi angeli varuhi Virtue, Doreen 224045824
779 Boginje in angeli : obudite visoko svečenico in izvorno čarodejko v sebi Virtue, Doreen 230183680
771 Kaj si po horoskopu? Reinstein, Reina James 112303616
761 Država Plato 49912576
729 1000 nerazložljivih pojavov Hövelmann, Kai 127804416
716 Zgodovina lepote Eco, Umberto 224258304
704 Prerokbe jasnovidcev in vedeževalcev Wilson, Damon 226040832

PRIMERJAVA: 30 najbolj izposojanih monografskih publikacij v l. 2007 z eksplicitno/strokovno*** filozofsko vsebino po UDK 1 (brez 15 in 16) (vključujoč učbenike):

Zaporedna št.
Št. izposoj
Naslov knjige
Avtor
COBISS ID
1 1213 Ali središče drži? : uvod v zahodno filozofijo Palmer, Donald 53808896 in/ali 116949504 (zavedena dvakrat; ponatis)
2 906 Zgodovina antične filozofije (=štiri zavedene enote) Reale, Giovanni 124697344
3 892 Filozofija za gimnazije NULL 117846272
4 840 Psihopatologija vsakdanjega življenja : o pozabljanju, spodrsljajih v besedi in ravnanju, zmotah in praznoverju Freud, Sigmund 224710400
5 761 Država Plato 49912576
6 716 Zgodovina lepote Eco, Umberto 224258304
7 586 DTV atlas filozofije : tabele in teksti Kunzmann, Peter 63906304
8 555 Tako je govoril Zaratustra : knjiga za vse in za nikogar Nietzsche, Friedrich 97757952
9 432 Ali središče drži? : uvod v zahodno filozofijo Palmer, Donald
10 427 Poti filozofije Magee, Bryan 119466240
11 426 Filozofija Fürst, Maria 19996672
12 414 Nikomahova etika Aristoteles 45914624
13 413 Kratka zgodovina etike MacIntyre, Alasdair 36215808
14 409 Kratka zgodovina filozofije Solomon, Robert C. 75902720
15 388 Izbrani spisi Althusser, Louis 108716544
16 383 Meditacije o prvi filozofiji, v katerih je dokazano bivanje božje in različnost človeške duše in telesa Descartes, René 4026880
17 373 Onstran dobrega in zlega : predigra k filozofiji prihodnosti Nietzsche, Friedrich 6682112
18 359 Izbrani dialogi in odlomki Plato 118610432
19 354 Nietzschejevo berilo : izbrani odlomki Nietzsche, Friedrich 118488576
20 347 Tri razprave o teoriji seksualnosti Freud, Sigmund 48573440
21 331 Somrak malikov ali Kako filozofiramo s kladivom : problemi glasbenikov Nietzsche, Friedrich 13582592
22 321 Moralne vrednote za mlade : zgodbe, ki pomagajo oblikovati lastni svet vrednot NULL 113270016
23 317 Zgodovina filozofije Vorländer, Karl 1892353
23 317 Zgodovina seksualnosti. 1, Volja do znanja Foucault, Michel 108431360
25 314 Socializacija agresije Kristančič, Azra 120809984
26 308 Modrijanovi zapiski : prvi koraki v filozofijo Law, Stephen 219362816
27 303 Nenehna vzhičenost : esej o prisilni sreči Bruckner, Pascal 215459072
28 300 Kritika razsodne moči Kant, Immanuel 104369408
29 300 Utehe filozofije Botton, Alain de 114314496
30 296 Nikomahova etika Aristoteles 117612544

PRIMERJAVA: deset najbolj izposojanih monografskih publikacij v letu 2007.

Št. izposoj Naslov knjige Avtor
9815 Antigona Sophocles
8772 Varna vožnja: priročnik za voznike
8285 Da Vincijeva šifra Brown, Dan
8003 Bela masajka Hofmann, Corinne
7887 Angeli in demoni Brown, Dan
7586 Zločin in kazen Dostoevskij, Fedor Mihajlovič
7147 Digitalna trdnjava Brown, Dan
7074 Viharno nebo Wooding, Chris
7063 Zgodbe Svetega pisma
7038 Zbogom, Afrika Hofmann, Corinne

*UDK vrstilec 1 (brez 15 in 16) pomeni vsa dela, ki so po UDK klasifikaciji uvrščena pod ‘filozofija/ psihologija’, BREZ 15=’psihologija’ in 16=’logika/epistemologija/teorija vednosti’. Skratka, UDK 1 (brez 15 in 16) pomeni sledeče kategorije: ‘Narava in vloga filozofije/metafizika/filozofija duha/filozofski sistemi/moralna filozofija/etika’. Dejstvo, da v seznam ni vključen vrstilec 16 pomeni, da je seznam bistveno oklesten za nekatera filozofska dela (kar je pomembno pri podatkih glede monografskih publikacij; na serijske nima vpliva). Priprava grobega materiala za sestavo tega seznama na IZUM-u tega dejstva žal ni upoštevala. Sicer pa se najlepše zahvaljujem za vse posredovane podatke.

** ‘NULL’ pomeni, da je avtorjev več.

*** ‘eksplicitna/strokovna filozofska vsebina’ predstavlja dodatni vrstilec za iskanje (poleg UDK), temelji pa na presoji, ki se ravna po ključnih besedah, pod katerimi je publikacijo moč najti ali/in po založbi, ki je knjigo izdala ali/in drugih publikacijah avtorja ali/in drugih parametrih. V skrajni instanci je gotovo ta presoja osebna. Ponekod se tudi ni moč izogniti klasifikacije socioloških, antropoloških in psiholoških publikacij pod ‘filozofijo’ (ker so tako uvrščene po UDK), toda tukaj je potrebno upoštevati UDK klasifikacijo, ki sem jo privzel kot merodajno. V nasprotnem primeru bi prišlo do nepreglednega mešanja.

! ponekod je pod enotno publikacijo zavedenih več različnih bibliografskih enot. Te primere sem posebej izpostavil na samem seznamu.

!! glede podatkov o izposoji iz let 1994 in 1997 je potrebno upoštevati, da je bilo število knjižnic s COBISS sistemom in neposrednim zavajanjem podatkov izposoje bistveno manjše kot je leta 2007. Verjetno je tudi, da so prve računalniški sistem uvedle strokovne knjižnice, kar znova pomeni, da iz podatkov ne moremo sklepati, da je pred desetimi leti izbira bralstva bila bolj naklonjena zahtevnejši filozofski literaturi, medtem, ko so danes na prvih mestih izposoje bolj trivialne publikacije (sklepamo namreč lahko, da je strokovne knjižnice obiskala predvsem publika s strokovnimi interesi). Vendarle lahko iz podatkov razberemo, da se je tendenca izposoje nekaterih strokovnih revij najverjetneje spremenila.

GLEDANOST IZBRANEGA VIDEOMATERIALA S FILOZOFSKO VSEBINO NA SPLETNEM PORTALU: www.youtube.com:

*Podatki so razvrščeni po izbranih filozofih in pridobljeni na dan 22.4.2008.

Jacques Derrida:

Št. ogledov

Datum objave

Naslov videa

URL

41,213

Pred 1 letom

Jacques Derrida On Love and Being

http://www.youtube.com/watch?v=dj1BuNmhjAY

35,235

Pred 1 letom

Jacques Derrida – Fear of Writing

http://www.youtube.com/watch?v=qoKnzsiR6Ss

29,608

Pred 1 letom

Jacques Derrida On Martin Heidegger (2000)

http://www.youtube.com/watch?v=hB8Nrru3D4Y

Slavoj Žižek:

Št. ogledov

Datum objave

Naslov videa

URL

32,021

Pred 5 meseci

Clip from The Pervert’s Guide To Cinema: Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=8sFqfbrsZbw

30,528

Pred 1 letom

Slavoj Žižek talks about Iraq

http://www.youtube.com/watch?v=VjalleKyGps

30,050

Pred 1 letom

zizek

http://www.youtube.com/watch?v=DhDuYfZa5dE

Martin Heidegger:

Št. ogledov

Datum objave

Naslov videa

URL

45,338

Pred 1 letom

Martin Heidegger Critiques Karl Marx – 1969

http://www.youtube.com/watch?v=jQsQOqa0UVc

39,920

Pred 1 letom

Heidegger And The Future: The ‘Task Of Thinking’

http://www.youtube.com/watch?v=Yu_UFHrC02k

30,066

Pred 11 meseci

Heidegger life and Philosophy 1 of 6

http://www.youtube.com/watch?v=xKhUyU8UQEI

Ludwig Wittgenstein:

Št. ogledov

Datum objave

Naslov videa

URL

43,312

Pred 11 meseci

Wittgenstein: Philosophical discussion in Cambridge – Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=r0cN_bpLrxk

19,708

Pred 11 meseci

Wittgenstein: Philosophical discussion in Cambridge – Part 3

http://www.youtube.com/watch?v=ILlvG78ZldQ

15,702

Pred 1 letom

wittgenstein in norway

http://www.youtube.com/watch?v=TB-aI_qUBoo

Jacques Lacan:

Št. ogledov

Datum objave

Naslov videa

URL

31,037

Pred 1 letom

Jacques Lacan (4) – Lo Real se pierde en la relacion sexual

http://www.youtube.com/watch?v=ftwhzVgUhnk

30,011

Pred 1 letom

“Television”: Lacan on the unconscious.

http://www.youtube.com/watch?v=URsYj-TVFjc

20,566

Pred 1 letom

Jacques Lacan (3)

http://www.youtube.com/watch?v=u8kzic0gyDw

PRIMERJAVA:

Albert Einstein:

Št. ogledov

Datum objave

Naslov videa

URL

325,722

Pred 1 letom

Time Travel: Einstein’s big idea (Theory of Relativity)

http://www.youtube.com/watch?v=V7vpw4AH8QQ

224,230

Pred 1 letom

 Albert Einstein (01)

http://www.youtube.com/watch?v=l-1Z2wi2uSA

223,654

Pred 1 letom

The Elegant Universe – Einstein’s Relativity

http://www.youtube.com/watch?v=tpbGuuGosAY

Sigmund Freud:

Št. ogledov:

Datum objave

Naslov videa

URL

71,743

Pred 1 letom

Freud

http://www.youtube.com/watch?v=8axgCuXjGS4

59,879

Pred 1 letom

Sigmund Freud On The BBC – 1938 – Brief Audio Clip

http://www.youtube.com/watch?v=_sm5YFnEPBE

 20,950

Pred 1 letom

Late Clips Of Sigmund Freud (1932, 1938)

http://www.youtube.com/watch?v=pje-pzGILuc

Charles Bukowski:

Št. ogledov

Datum objave

Naslov videa

URL

114,457

Pred 1 letom

Bukowski: Poetry and Motion

http://www.youtube.com/watch?v=r1e5Jeh2Fk0

95,268

Pred 2 leti

Bukowski

http://www.youtube.com/watch?v=nQQK3_avob0

94,409

Pred 1 letom

Charles Bukowski DVD teaser

http://www.youtube.com/watch?v=33g4I-mZVBc

 Britney Spears:

Št. ogledov

Datum objave

Naslov videa

URL:

37,188,982

Pred 4 meseci

Britney Spears – Piece of Me (POM) [OFFICIAL MUSIC VIDEO]

http://www.youtube.com/watch?v=89oS4SN4mNg

30,317,668

Pred 6 meseci

Britney Spears – Gimme More [OFFICIAL MUSIC VIDEO]

http://www.youtube.com/watch?v=m3ceCMpPJgc

22,406,321

Pred 1 letom

Britney Spears Topless Photos

http://www.youtube.com/watch?v=nhSZs-aAZbo

 

Show 40 footnotes

 1. http://www.unac.org/en/news_events/un_days/international_days.asp
 2. Za celotni seznam dni ZN gre že prej naveden URL naslov. Treba je pripomniti, da dan filozofije (17. november) sicer podpira in promovira UNESCO, ni pa določen za ‘Full UN system’ tudi s strani generalne skupščine.
 3. Ta delitev je po mnenju številnih avtorjev passé, povrhu vsega pa še izjemno neugodna za vsak nadaljnji razvoj plodnih stališč, saj prejudicira reference, ki štejejo kot veljavna podkrepitev argumentacije. Poleg tega sploh ne odraža dejanskega stanja, kadar gre za prikaz zgodovine mišljenja. Premalo se filozofi zavedamo/zavedajo, da je ta delitev dejansko posledica percepcije druge polovice dvajsetega stoletja – Husserl, James, Wittgenstein, Freud: vsi ti misleci stojijo domnevno v inkomenzurabilnih paradigmah, čeprav je zgodovinsko dejstvo ravno nasprotno: dejansko so bili v takšnih in drugačnih navezavah. Namesto strogih ločnic, ki jih je v filozofijo nenazadnje vnesla Lyotardova ideja o koncu velikih zgodb (ki je v mojih očeh Davidsonsko protislovna – nesmiselno je govoriti o radikalno drugačnem načinu razmišljanja, saj če bi bilo tako, tega v prvi vrsti sploh ne bi mogli prepoznati kot razmišljanje), je bolj plodno uporabiti Wittgensteinov pojem družinskih podobnosti in ga aplicirati na podobnost različnih filozofij. Več o tem pišem v članku Familienähnlichkeiten in der Philosophie, ki se pripravlja za objavo, nastal pa je po predlogi prispevka na konferenci Phänomenologie im Ost-West-Dialog, Zielona Góra, 12.-15. julij, 2007.
 4. Seveda ne samo izgubo pristnosti. Lahko gre tudi za izgubo domačnosti, izgubo Resnice, ‘oddaljevanje od (iz)vira’, ipd. Pomembno je, da gre za izgubo, za občutek, da nam nekaj manjka, kar je nekoč (morda) bilo, ‘čeprav le za kratek, vzvišen čas,’ (prim. Heidegger 2003: 45) prisotno.
 5. Bit in čas, Slovenska matica, Ljubljana, 1997 [2005
 6. Prim. »Vprašanje po tehniki«, v: Izbrane razprave, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1967: 322-362, ali v: Predavanja in sestavki, slovenska matica, Ljubljana, 2003: 10-46 (oboje prev. I. Urbančič, čeprav sta verziji prevoda različni).
 7. »Po-stavje je tisto zbirajoče v postavljanju, ki postavlja človeka v to, da razkriva vse dejansko na način postavljanja na razpolago kot razpoložljiv obstanek [des Bestellens als Bestand
 8. »Ob začetku usode Zahoda so se v Grčiji povzpele umetnosti do najvišjih višin njim dopuščenega razkrivanja. Razsvetlile so navzočnost bogov, razsvetlile dvogovor božanske in človeške usode. In umetnost se je imenovala le téchne. Bila je edino, mnogotero razkrivanje. Bila je krotka (skromna) prómos, tj. poslušna vladanju in ohranjanju resnice. […
 9. Skupno pojmovanje umetnost in obrt, ki je bilo zajeto pod temi antičnimi termini, kar se nam danes zdi nekako tuje (vse od romantičnega genija umetnosti ne pojmujemo več kot obrti, rokodelstva), ima svoj ekvivalent tudi v slovenščini: ‘umetelnost’.
 10. Heideggrova bojazen pred ‘vsesplošnim divjanjem tehnike’ se, lahko rečemo, ni uresničila. Zgodilo se je nekaj ravno nasprotnega: kapitalistični način produkcije je po letu 1970 zamenjal svoj ‘duh’ (tretja faza razvoja kapitalizma) in posrkal vase ravno to, kar je Heidegger imel za ‘rešilno’ – proizvajanje (pro-iz-vajanje) na način umetnosti. Heideggrov spis je nastal v času tega, kar teoretiki imenujejo ‘druga faza kapitalizma’, ki je zaznamovana s plansko organizacijo in birokratizacijo firm (fordizem), in v tem smislu je bojazen bila upravičena. Toda ‘Hippijevska revolucija’, ki se je uprla tovrstnemu načinu dela in fiksnemu urniku, ravno z idejami svobode in kreativnosti, ni rešila človeštva, temveč priskrbela novo gorivo za gospodarsko rast in proizvedla delavca-virtuoza (prim. P Virno, Slovnica mnoštva: k analizi oblik sodobnega življenja. Kritna, Ljubljana 2003). Zatekanje k umetnostim tako ni bila nobena rešitev odtujenosti človekove eksistence; v kolikor so poslej tudi človeški odnosi in kreativnost postali predmet trgovanja in produciranja, je odtujenost, če tako gledamo, še toliko večja. Za izpeljano zraven Virna prim. še L. Boltanski & E. Chiapello, The New Spirit of Capitalism. Verso, London & New York, 2007. Tudi: J. Fulcher, Capitalism: A Very Short Introduction. Oxford University Press, Oxford, 2004.
 11. Kriza evropskega človeštva in filozofija. Založba obzorja (zbirka Znamenja), Maribor, 1989.
 12. Husserl v skladu s poveličevanjem evropskosti meni tudi: »V duhovnem smislu očitno tudi angleški dominioni, Združene države itn. spadajo k Evropi, ne pa Eskimi ali Indijanci oziroma Cigani, ki se selijo po Evropi.« (prav tam, 9). »A kakor predstavlja človek, celo Papuanec, novo stopnjo animalnosti, namreč v odnosu do živali, tako predstavlja novo stopnjo človeštva in njegovega uma filozofski um.« (prav tam, 29) Nezaslišanost teh izjav sploh ne bom skušal demantirati, lahko pa navedem nekaj izvrstnih člankov, ki se nadvse uspešno spopadajo z (neutemeljeno) idejo, da je izvor filozofije, celo Človeštva, Grčija, in da obstaja ‘principielna’ razlika med različnimi ‘filozofi’ (ki jih Husserl ne pozabi postaviti med narekovaje): R. A. Mall, »Evropa: od ideje univerzalnosti do univerzalnosti ideje: medkulturnostna fenomenološka perspektiva«, v: Phainomena, št. 49/50, let.13. Nova Revija, Ljubljana 2004: 81-107. H. R. Yousefi, »On The Theory and Practice of Intercultural Philosophy«, v: Poligrafi International Edition, št. 47/48, let.12. 2008: 105-124 (v pripravi za izdajo). Za škodo, ki jo je utrpel globalni jug, ko je hotel slediti idealom ‘severne znanosti’ s sociološkega in ekonomskega vidika prim.:T. Shinn & J. Spaapen & V. Krishna, »Science, Technology and Society Studies and Development Perspectives in South-North Transactions«, v: Science and Thechnology in a Developing World (eds. T. Shinn & J. Spaapen & V. Krishna). Sociology of the Sciences Yearbook 1995. Kluwer, Dordrecht 1997: 1-34. in E. L. Lefebvre, »French Ethnocentricity. The ”Epistemological Consequences” of the Third World Concept« v isti publikaciji, str. 99-126. Husserla tudi težko branimo rekoč, da pač njegov čas in okolje (še) ni bilo zrelo za medkulturna razmišljanja, saj je Max Scheler že 1929. govoril o ‘poravnavi’ (med Vzhodom in Zahodom: M. Scheler, »Človek v dobi poravnave«, v: Nova revija, št. 232-233, let. 20, 2001: 171-195), pozabiti pa ne gre tudi Jaspersa in njegovo delo Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (1949), kjer govori o ‘osni dobi’, obdobju med cca. 800 pr.n.št in 200 pr.n.št., ko so se neodvisno v različnih civilizacijskih središčih pojavili veliki, po duhu sorodni misleci (Kristus, Buddha, Sokrat, Konfucij).
 13. Duh pri Husserlu pomeni nekaj takega kot enotnost duhovnega življenja, delovanja, ustvarjanja, vključujoč smotre, skrbi, interese, trud, ustanove, organizacije. Tudi biološkemu pomenu ‘življenja’ Husserl zoperstavi to opredelitev: »Beseda življenje tu nima fiziološkega pomena, marveč pomeni smotrno, duhovne tvorbe tvoreče življenje: v najširšem pomenu kulturo ustvarjajoče življenje znotraj neke zgodovinske entitete.« Husserl 1989: 5.
 14. Sicer se pozna Wittgensteinova filozofija v splošnem odklanja od ‘izvornosti’ in ‘pristnosti’ in posledično ne tarna nad njuno izgubo. Za Wittgensteina je pravzaprav vse samo na ‘površju’ jezika in človeških praks. Ideja ‘globine’ je vse prej napačna analogija. Toda po drugi strani je znano, da je Wittgenstein spadal v tisto generacijo, ki se je navduševala nad Spenglerjevim Propadom Zahoda.
 15. University of Chicago Press, Chicago 1994.
 16. Nemara se zdi nenavadno, da navajamo psihoanalizo pod ‘optimističnim’ tokom, saj je znano, da so Freudovi nazori glede človeštva bili precej črnogledi. Toda dejansko so misleci, ki so se v svojih refleksijah navezovali na psihoanalizo, gojili nekaj takega kot upanje o prenovi znanosti, o drugem, novem začetku, novi paradigmi: »Tukaj freudizem ni več zgolj stopnica v napredku znanstvenega programa, temveč je revolucija, katere posledice so neskončne [Lacan pravi
 17. Kako je zgodovina filozofije lahko pravzaprav zgodovina zmot, si lahko ogledamo na sledečem primeru, ki izhaja iz mnenj, ki so jih filozofi imeli o svojih predhodnikih. Oglejmo si to na problemu vprašanja narave Jaza (sebstva). Potem, ko je Descartes postavil Jaz v duhovno substanco (res cogitans, ki ni res extensa), je Locke pokazal, da gre za pomoto, če Jaz smatramo kot kakorkoli vezan na substanco; Jaz je, nasprotno, zgolj zavest, neodvisno od substance. Hume je, nasprotno, dokazoval, da Jaz nima identitete, da sploh ne obstaja, saj ne obstaja trajen vtis nečesa takšnega, kot je Jaz, na podlagi katerega bi lahko sklepali, da obstaja (Humova bundle theory). Toda še več, Hume je izdelal teorijo, zakaj taki zmoti zapademo – zato, ker domišljija naredi nedovoljeni preskok iz niza identičnih zaznav na niz (zgolj in samo) podobnih zaznav, ter s tem domneva, da obstaja identiteta tam, kjer je ni. Kant je po drugi strani trdil, da se je Hume motil v tako hudi sodbi in da je enotnost apercepcije vendarle transcendentalni pogoj možnosti izkustva, da pa ni nujno, da tej enotnosti tudi v realnosti kaj ustreza (recimo kaka stvar: Jaz). Kant je zmoto, zaradi katere nastaja pomota ‘racionalne psihologije’, ki domneva, da obstaja duša, jaz, ipd. še v kakšni drugi kot zgolj tej formalni obliki, diagnosticiral v paralogizmih Kritike čistega uma. Ker je pomota malone nujna, ni čuda, da so vsi (razen Kanta), tej zmoti zapadli. Wittgenstein je, po drugi strani, pokazal, kako je pomota pripisovanja reificirane eksistence duhu, jazu, ipd. posledica nepazljive rabe besed, kjer besede kot je npr. ‘Jaz’ na videz deluje kot beseda ‘stol’, a je v resnici njeno funkcioniranje povsem drugačno. Niti ne gre pri Jazu za transcendentalno enotnost apercepcije, temveč zgolj za jezikovno dejstvo; ‘jaz mislim mora moči spremljati vse moje predstave’ (Kant, Kritika čistega uma § 16) ni nekaj, iz česar bi lahko ‘veliko izpeljali’, temveč je prazna formulacija, golo jezikovno dejstvo. Skratka, zgodovina idej o naravi Jaza je pravzaprav zgodovina napačnih predstav o Jazu, korekcija teh predstav in diagnostika zmote. Za reference tega izvajanja lahko napotim na svoje številne članke v zvezi s problemom osebne identitete. Grušovnik, T., »Kako Jaz biva skozi čas?«, v: Filozofija na maturi, št. 3/4 , let. 10, 2003: 64-72. Isti, »Jaz sem le jaz, ki se mi zdi«, v: Analiza, št. 1/2 , let. 8, 2004: 135-142. Isti, »Wittgenstein in Ryle o filozofiji psihologije«, v: Analiza, št. 3, let. 9, 2005: 94-120. Isti, »Dvomljivi dvom«, v: Dialogi, št. 9/10, let. 40, 2004: 77-81.
 18. Potrebno je opozoriti na zanimivo potezo ‘pesimističnega’ gledanja na stanje filozofije – čeprav misleci kot sta Husserl in Heidegger zaznavajo sodobni čas kot nadvse neugoden za mišljenje, pa vendarle po svoje, verjamejo v napredek, v Rešitev. Kako bi sicer lahko razumeli Heideggrove izjave o možnosti lepih umetnosti in Husserlov poziv k vztrajanju v (sicer preoblikovanem) racionalizmu, ki naj ‘do temelja znanstveno’ obravnava duha?
 19. James je to delitev prvič omenjal v »Remarks on Spencer’s Definition of Mind as Correspondence« (1878), v: William James Writings 1878-1899, The Library of America, New York, 1992: 893-909. Še pred Jamesom je na podobno idejo delitve filozofov glede na njihov karakter in motivacijo filozofij s strani interesov naletel Fichte, že l. 1797. V spopadu med idealizmom in dogmatizmom ni: »Možen […
 20. Od tod tudi moja podčrtava v zgornjem citatu. Po Jamesu takšno preučevanje ne zmanjša inherentne vrednosti misli; ne gre za redukcijo, kjer bi rekli, da je vsa filozofija v resnici le skupek impulzov. Tudi če bi to na ‘fizikalni’ ravni bilo res, je treba vrednost filozofemov ocenjevati znotraj njih samih glede na njihove posledice. Takšno strategijo izbere James denimo v Raznolikosti religioznega izkustva, kjer pravi, da dejstvo, da je bila Sv. Tereza morda histeričarka, še nič ne pove o vrednosti njene teologije (‘pravi test vrednosti ni izvor, temveč način, kako deluje v celoti‘: James 2004: 29). Prim. James 2004: 28. Tudi: Grušovnik, T. »Živčni sistem svete Tereze«, v: Filozofija na maturi, št. 35, let. 14, 2007: 58-67. To pomeni, da tudi filozofije kot take seveda ne razvrednotimo, če jo proučujemo ‘od zunaj’.
 21. Collins, R., The Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge/MA, 2001.
 22. Za tabelo glej Collins 2001: 57.
 23. Collins 2001: xvii.
 24. Med objektivne statistične podatke priljubljenosti filozofskih tematik lahko štejemo tudi podatke o izposoji filozofske literature (podatke za l. 1994, 1997 in 2007 mi je posredoval IZUM (predstavljajo pa izpis iz sistema COBISS) – tabele so priložene na koncu sestavka) in pa, denimo, gledanost filozofskih prispevkov na Youtube (www.youtube.com). Tudi za te informacije glej tabelo, priloženo na koncu tega sestavka.
 25. Zdaj je najbrž tudi primeren čas, da vzamemo pod drobnogled mit o nekoristnosti diplomiranih filozofov in njihovi nezaposljivosti. Iz statističnih podatkov, ki mi jih je posredoval zavod RS za zaposlovanje, je razvidno, da je na dan 29.2.2008 bilo registriranih brezposelnih univ. dipl. ekonomistov 337, univ. dipl. pravnikov 251 in univ. dipl. filozofov 34. Seveda se morajo filozofi znajti na vse možne načine, najbrž zasedejo zelo različna delovna mesta (ne tako kot pravniki in ekonomisti, ki gotovo niso tako stratificirani glede na tip zaposlitve, ki jih čaka), a vendarle ne moremo mimo poante, da se nekako znajdejo (seveda filozofov diplomira bistveno manj kot pravnikov in ekonomistov, a glede na vpisna mesta in upoštevajoč prehodnost med letniki je razmerje med filozofijo in ekonomijo ter pravom v grobem nekje 1:10, kar bi pomenilo, da so filozofi približno enako zaposljivi kot ekonomisti in pravniki – toda opozarjam, da je slednji sklep narejen na podlagi ugibanj; natančnega števila diplomantov teh smeri nisem dobil; tudi ni znano, koliko je diplomantov iz posameznih smeri, ki niso registrirani kot brezposelni). Zavodu RS za zaposlovanje se zahvaljujem za posredovane podatke. Opozoril bi še na zavajajoče podatke nekaterih časnikov (npr. Dnevnik, v prispevku ‘Preveč družboslovcev in premalo tehničnih strokovnjakov’ (sreda, 2.4.2008, str. 2), ki primerjajo ponujena delovna mesta za družboslovce in tehnično stroko ter nato v kombinaciji s podatki o nezaposlenosti izračunavajo ‘količnik zaposljivosti na osebo’. Težava takih količnikov (tj. koliko prostih delovnih mest je na osebo z določenim poklicem) je preprosto v tem, da so v veliki večini delovna mesta za tehnike in druge specializirane poklice iskalcem na voljo vnaprej, medtem ko si družboslovci delovno mesto pogosto ustvarijo sami. To pomeni, da je za slednje takšen količnik precej neinformativen, saj delovnega mesta ne bodo preprosto poiskali in ga zasedli kot denimo ‘vozniki težkega tovornjaka in vlačilca’ (=primer je Dnevnikov), temveč si ga bodo, če bodo dovolj iznajdljivi, ustvarili.
 26. Prim. http://pregled.acs.si/dokumenti/porocila/Pregled_IO_2007-koncno_porocilo.pdf, stran 27. Humanistika in umetnost področje [2
 27. Prim. URL: http://depts.washington.edu/nwcenter/res/act/index.php. Na spletni strani je povzetek prispevka na konferenci leta 2000 v Vancouvru, govori pa o alternativah branja filozofije pri pouku, ki ga je spisal David Shapiro, Northwest Center for Philosophy for Children, University of Washington.
 28. Za detajlirane statistične informacije o izposoji filozofskega gradiva glej dodatek. Podatek o serijskih publikacijah na prvi pogled ni toliko razveseljujoč (najbolj izposojana filozofska revija je kar 32,05 krat manj izposojana od najbolj izposojane sploh), a treba je vedeti, da filozofske revije ne izhajajo vsak dan in da izposojanost v tej rubriki močno pada z mesti (od desete najbolj izposojane serijske publikacije je prva najbolj izposojana filozofska serijska publikacija le 7,8 krat manj izposojana).
 29. kot npr. Heideggra, Husserla, ki sta, kot smo videli, ravno govorila o krizi filozofije. A ironično je, da dejansko njiju sploh ne bi bilo, če bi imela pri tem prav in bi filozofija zares bila v krizi.
 30. To je sicer sporno trditi toda po mojem prepričanju lahko sklepamo, da imamo danes v primerjavi s koncem osemdesetih let 20. stol. večje število kvalitetnih razprav v različnih smereh, ki čedalje bolj detajlirano raziskujejo filozofski prostor. Kdor bo primerjal naslove člankov in njihovo bibliografijo v serijskih publikacijah iz začetka devetdesetih in danes, bo po mojem mnenju uvidel, da so trenutno slovenske filozofske razprave bolj detajlirane in da pokrivajo več specifičnih področij.
 31. Prim. izjemno Posnerjevo monografijo o Javnih intelektualcih v ZDA. Posner, R.A. Public Intellectuals. Harvard University Press, Cambridge/MA, 2001. Posner s prepričljivimi argumenti trdi, da so javni intelektualci, tj. vsesplošni družbeni komentatorji, v zatonu. Predvsem je njihova kvaliteta pisanja izredno nizka, saj pišejo o stvareh, ki jih ne poznajo, čemur je vzrok čedalje večja parcializacija vednosti (samo na področju politologije je številka poddisciplin narasla za neverjetnih 99 (!) v štirih letih. Leta 1960 je bilo namreč pet politoloških poddisciplin, leta 2000 pa že 104. Prim. Posner 2001: 4, sprotna opomba 10) Posner 2001: 4, 6. Posner celo trdi, da so komentarji javnih intelektualcev pogosto na ravni kavarniških debat. Prim. Posner 2001: 2. Posner namreč meni, da je za slabe komentarje kriva odsotnost ‘regulacije in nadzora kvalitete’ na komentatorskem trgu, ki komentatorjem dovoli, da v primeru zavoženih komentarjev in družbenih napovedi odnesejo celo kožo. Posner celo postreže z idejami, kako to stanje izboljšati (zadnje poglavje: Conclusion: Improving the Market). Med drugim tudi identificira poseben ‘žanr’ komentiranja: nostalgičen, pesimističen, prerokujoč in obsojajoč – nas lahko morda spominja na filozofe, ki imajo črnogledo mnenje o mišljenju – ter ga duhovito poimenuje Jeremijski slog. (prim. pogl. The Jeremiah School). Vendarle lahko tukaj opozorimo na bistveno drugačno vlogo filozofskih/družboslovnih javnih komentatorjev in naravoslovno-znanstvenih kolumnistov: slednji posegajo v žurnalizem predvsem s poljudno tendenco, približati javnosti njihove zanimive izsledke. Toda informiranost javnosti glede znanstvenih dosežkov ne vpliva na raziskave v laboratoriju. Pri humanistiki je drugače – za dobro funkcioniranje demokratične družbe, predvsem delovanje njenih ‘varnostnih mehanizmov’, je nujno, da so državljani dobro obveščeni, ravno to pa lahko dosežemo s sprotnim javnim opozarjanjem. Tako je vloga ‘javnega intelektualca’ vendarle precej različna glede na disciplino, iz katere izhaja. Dvomljivo je, če je Posner v svoji monografiji to reflektiral na tak način, kot bomo videli v nadaljevanju.
 32. Lahko bi rekli, da proti tej diagnozi govori dejstvo, da so najslavnejši filozofi bili pesimisti – potemtakem pesimističnost filozofa ni odvisna od njegovega (ne)uspeha: odgovor se glasi, da je lahko razočaranje zadostni, ne pa tudi nujni pogoj pesimističnosti. Seveda moramo sem gotovo prištevati še druge dejavnike.
 33. Prim. njihovo spletno stran, kjer so ponavadi takoj na začetku navedeni njihovi pravni dosežki in zmage v javnih debatah: http://www.humanism.org.uk/site/cms/. Pri lobiranju v britanskem parlamentu si pomagajo s tesnimi vezmi s t.i. The All Party Parliamentary Humanist Group, ki jo sestavlja 120 parlamentarcev iz obeh domov (House of Lords in House of Commons). Trenutno predsedujoči organizaciji je lord Macdonald of Tradeston. Prim.: http://www.humanism.org.uk/site/cms/contentViewArticle.asp?article=1407.
 34. http://www.jezusmedia.com/
 35. Upam trditi, da je na slovenskem avto-cenzura urednikov močna. Uredniki namreč računajo s potencialnim bralstvom in pri tem na podlagi lastnih (neraziskanih) domnev predvidevajo, da filozofija ne bo nikogar zanimala, ali celo, da so ljudje preneumni, da bi kaj takega sploh razumeli, skratka, sklicujejo se na ‘javno mnenje’. Pri tem se seveda ne zavedajo, da ravno sami najbolj ustvarjajo ‘javno mnenje’ s svojim izborom tematik. To pomeni, da uredniška politika naredi poln začaran krog: uredniki menijo, da filozofija nikogar ne zanima, filozofija pa nikogar ne zanima ravno zato, ker je uredniki ne uvrstijo na časopisni dnevni red.
 36. Posner 2001: 207. ”Bolj pridni” od filozofov so le še literarni kritiki (10,4%), zgodovinarji (10,4%), žurnalisti (11,5%), pisatelji (14,3%) in pravniki (15,9%).
 37. Capabilities approach – projekt, ki se osredotoča na omogočanje takšnega okolja, v katerem lahko človek v čim večji meri razvije svoje potenciale. zagovarja parametre kot so: razumna dolžina življenja, dobro zdravje, svoboda potovanja, svoboda ped nerazumnim strahom, politična svoboda, spolna svoboda, itn. Tak pristop je seveda nasprotje (neo)liberalne ideje o razvoju kot predvsem gospodarski rasti, ki pogosto izključuje prav človekovo dostojanstvo.
 38. Prim. Posnerjevo debato o stranskih učinkih, ki bi jih imela vključitev večjega deleža žensk v izobraževalne ustanove v tretjem svetu, Posner 2001: 345-346. Med drugim: »V družbi, kjer je le malo delovnih mest prostih za ženske, razen rojevanja in vzgoje otrok, bo izobraževanje žensk manj produktivno kot izobraževanje moških.« Prav tam. Vendarle bodimo pošteni: »Kljub pomislekom, ki sem jih izrazil, je moje ugibanje, kolikor majhna je že njegova vrednost, da je politika preusmerjanja več sredstev k vzgoji deklic razumna politika za narod v tretjem svetu.« Prav tam. Posnerjev namen je sicer dober, namreč ta, da bi predloge reform celovito preučili s stališča njihovih praktičnih posledic in da posledično ne bi gradili gradove v oblakih, toda težava, s katero se pri tem sooča, je očitna: ‘praktičnost’ mu pomeni le to, kar je ‘praktično’ na prvo žogo z vidika ortodoksnih ekonomsko-družboslovnih teorij. Zdi se celo, da se Posner k tej ‘praktičnosti’ zateka kot h kakemu maliku, vsem jasno in enoznačno razvidnemu parametru, medtem, ko je poanta Nussbaumove, kolikor jo razumem, ravno ta, da to ‘praktičnost’ razširimo iz ‘gospodarsko-razvojne’ paradigme na ‘pristop zmožnosti’.
 39. Več o tem: Grušovnik 2007b: 124-126.
 40. Kolikšna je vloga izobraževalnih institucij pri promoviranju branja filozofskih besedil lahko sklepamo iz podatkov iz dodatka, kjer je razvidno, da so najbolj izposojana tista gradiva (v tem primeru monografske publikacije), ki so del učnega gradiva.

LITERATURA:

 

*Althusser, L. (1985), Filozofija in spontana filozofija znanstvenikov (1967). ŠKUC (Studia Humanitatis, Filozofska fakulteta), Ljubljana.

*Boltanski, L. & Chiapello, E. (2007), The New Spirit of Capitalism. Verso, London & New York.

*Bouveresse, J. (1995), Wittgenstein Reads Freud. Princeton University Press, Princeton.

*Collins, R. (2001), The Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge/MA.

*Diggins, J.P. (1994), The Promise of Pragmatism. Modernism and the Crisis of Knowledge and Authority. University of Chicago Press, Chicago.

*Fichte, J. G., (2002), »Prvi uvod v vedoslovje«, v: Problemi, št. 3/4, let. 40, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana: 189-214.

*Franzen, J. (2003), How To Be Alone – Essays. Farrar, Straus & Giroux – Picador, New York.

*Fulcher, J. (2004), Capitalism: A Very Short Introduction. Oxfrod University Press, Oxford.

*Grušovnik, T. (2003), »Kako Jaz biva skozi čas?«, v: Filozofija na maturi, št. 3/4 , let. 10: 64-72.

*Grušovnik, T. (2004a), »Jaz sem le jaz, ki se mi zdi«, v: Analiza, št. 1/2 , let. 8: 135-142.

*Grušovnik, T. (2004b) »Dvomljivi dvom«, v: Dialogi, št. 9/10, let. 40: 77-81.

*Grušovnik, T. (2005) »Wittgenstein in Ryle o filozofiji psihologije«, v: Analiza, št. 3, let. 9: 94-120.

*Grušovnik, T. (2007a) »Živčni sistem svete Tereze«, v: Filozofija na maturi, št. 35, let. 14: 58-67.

*Grušovnik, T. (2007b) »Slike, skrivne kleti in poslednja sodba«, v: Wittgenstein, L., Predavanja in pogovori. Nova revija, zbirka Phainomena. Ljubljana: 85-139.

*Heidegger, M. (1997), Bit in čas. Slovenska matica, Ljubljana.

*Heidegger, M. (2003), »Vprašanje po tehniki«, v: Predavanja in sestavki. Slovenska matica, Ljubljana: 10-46; ali: Isti, (1967), »Vprašanje po tehniki«, v: Izbrane razprave. Cankarjeva založba, Ljubljana: 322-362.

*Hountondji, P. J. (1987), »What Philosophy Can Do«, v: Quest, An African Journal of Philosophy / Revue Africaine de Philosophie, št. 2, zvezek i: 2-28.

*Husserl, E. (1989), Kriza evropskega človeštva in filozofija. Založba Obzorja (zbirka Znamenja), Maribor.

*James, W. (1992), »Remarks on Spencer's Definition of Mind as Correspondence« (1878), v: William James Writings 1878-1899. The Library of America, New York: 893-909.

*James, W. (2002), Pragmatizem in Volja do verovanja. Krtina, Ljubljana.

*James, W. (2004), Varieties of Religious Experience [Razznolikosti religioznega izkustva]. Barnes & Noble, New York.

*Kant, I. (1998), Kritik der reinen Vernunft [Kritika čistega uma], Felix Meiner Verlag, Hamburg.

*Lefebvre, E. L. (1997), »French Ethnocentricity. The ''Epistemological Consequences'' of the Third World Concept«, v: Science and Thechnology in a Developing World (eds. T. Shinn & J. Spaapen & V. Krishna). Sociology of the Sciences Yearbook 1995. Kluwer, Dordrecht: 99-126.

*Mall, R. A. (2004), »Evropa: od ideje univerzalnosti do univerzalnosti ideje: medkulturnostna fenomenološka perspektiva«, v: Phainomena, št. 49/50, let. 13. Nova revija, Ljubljana: 81-107.

*Okereke, C. (2008), Global Justice and Neoliberal Environmental Governance. Routledge, London & New York.

*Posner, R. A. (2001), Public Intellectuals. A Study of Decline. Harvard University Press, Cambridge/MA.

*Rorty, R. (2007), »Več svetlobnih let ali le nekaj besed narazen?«, intervju, v: Literatura (mesečnik za književnost), let. XIX, št. 195 (september 2007). LUD Literatura, Ljubljana.

*Scheler, M. (2001), »Človek v dobi poravnave«, v: Nova revija, št. 232-233, let. 20, Ljubljana: 171-195.

*Shinn, T. & Spaapen, J. & Krishna, V. (1997), »Science, Technology and Society Studies and Development Perspectives in South-North Transactions«, v: Science and Thechnology in a Developing World (eds. T. Shinn & J. Spaapen & V. Krishna). Sociology of the Sciences Yearbook 1995. Kluwer, Dordrecht: 1-34.

*Virno, P. (2003), Slovnica mnoštva: k analizi oblik sodobnega življenja. Krtina, Ljubljana.

*Wittgenstein, L. (), Philosophische Untersuchungen [Filozofske raziskave].

*Yousefi, H. R. (2008), »On The Theory and Practice of Intercultural Philosophy«, v: Poligrafi International Edition, št. 47/48, let.12. 2008: 105-124 (v pripravi)

Naslovi uporabljenih spletnih strani:

*British Humanist Association:

http://www.humanism.org.uk/site/cms/

*Mednarodni dnevi združenih narodov:

http://www.unac.org/en/news_events/un_days/international_days.asp

*Poročilo o izobraževanju odraslih za leto 2007 (izdaja Andragoški zavod RS):

http://pregled.acs.si/dokumenti/porocila/Pregled_IO_2007-koncno_porocilo.pdf

*Alternative branju v filozofiji (Northwest Center for Philosophy for Children):

http://depts.washington.edu/nwcenter/res/act/index.php

*Jezus media:

http://www.jezusmedia.com/

Vir: Filozofija danes (PDF)