21. 8. 2007 Ekologija

Do nadaljnjega vsa dela ustavljena!

Avtor:

Nedavni velik požar, ki je v noči s 15. na 16. avgust v obratu podjetja Albin Promotion v Lovrencu na Dravskem polju upepelil okoli 100 ton odpadnih avtomobilskih gum, je med okoliškimi prebivalci povzročil veliko ogorčenje in najrazličnejših govoric; največ pripomb pa je zaradi velikih ekoloških obremenitev, ki so nastale zaradi večurne emisije gostega dima in smradu.

Štajerski Tednik, torek, 21.8.2007

Na dan so prišle še nekate­re druge informacije, ki govo­rijo o nepravilnostih v obratu predelave, ki je tik ob ograji kidričevskega Taluma, zato smo za pojasnilo najprej zaprosili župana občine Kidri­čevo Jožeta Murka: »V zvezi s tem naj povem, da so me že v petek, 3. avgusta, seznanili, da so v bližnjo Mla­karjevo jamo ali Pesarovo, kot pravijo domačini, neznanci odložili večje število odpad­nih salonitnih plošč. O tem sem takoj obvestil Inšpekcijo za okolje in prostor ter poli­cijsko postajo Ptuj, tedaj pa mi je inšpektorica Marjana Mikola Terbuc predlagala čimprejšnji sestanek zara­di ugotovitve inšpekcijskih služb, da v obratu za mletje gum podjetja Albin Promo­tion ne obratujejo v skladu s predpisi, saj še vedno nimajo nekaterih nujno potrebnih dovoljenj. Ker sem odhajal na letni dopust, sem za rea­lizacijo zadeve zadolžil podžupana Jožeta Medveda, ki je zadevo tudi spremljal. Moram pa reči, da sem sedaj po požaru deležen velikega pritiska s strani naših občanov, opozarjajo me predvsem na ekološke posledice požara, ki so jih zaradi gostega dima in smradu občutili v nekajkilometrskem pasu.«

Poklicali smo tudi podžu­pana Jožeta Medveda, ki nam je v pogovoru po telefonu pojasnil, da so se na se­stanku zbrali v sredo, 8. avgu­sta, v prostorih inšpekcijskih služb na Ptuju. »S strani občine Kidričevo sta na sestanku sodelovala še direktorica ob­činske uprave Evelin Makoter Jabločnik ter Komunalni nadzornik Igor Premužič, s strani inšpekcijskih služb pa zraven Marjane Mikola Ter­buc še gradbeni inšpektor Ivan Arbeiter. Omenjena inšpektorja sta nas med drugim seznanila, da podjetje Albin Promotion opravlja svojo dejavnost v omenjenem obratu brez gradbenega dovoljenja ter brez ustreznih soglasij za deponiranje odpadne gume v tamkajšnjo gramoznico, zadnjih 14 dni pa naj bi iz te gramoznice celo odvažali gramoz, za kar obstajajo dokazi.

Inšpektorica Terbučeva nam je tudi povedala, da je o tem že govorila z lastnikom podjetja Albinom Brenclom ter da mu je naložila takojšnjo ustavitev vseh del, obenem pa ga opozorila, da mu zaradi neupoštevanja pred­pisov in pomanjkanja dovo­ljenj preti denarna kazen v višini 40.000 evrov. Ker pa dela v omenjenem obratu še vedno niso ustavili, je bil Albin Brencl v ponedeljek, 13. avgusta, povabljen na pogovor k načelniku inšpektorata v Mariboru, kjer mu je bila osebno izdana odločba o ta­kojšnji ustavitvi vseh del v našem obratu, izrečena pa mu je bila tudi razmeroma visoka denarna kazen.«

In kako vse trditve po­jasnjuje lastnik firme Albin Brencl, ki je bil v včerajšnjem telefonskem pogovoru kratek in jedrnat?

»Ogorčen sem, ker te dni preiskujejo predvsem, ali smo smeli delati to, kar smo v našem obratu počeli, namesto da bi se posvetili iskanju storilca, ki je požar podtak­nil. Preiskujejo in v javnosti na veliko komentirajo, ali smo imeli vsa potrebna do­voljenja, zato odgovarjam, da imamo okoljevarstveno dovoljenje za precizno loka­cijo, ki dovoljuje predelavo in skladiščenje predelanih od­padnih gum. Res je, da nam manjka še gradbeno dovolje­nje, s katerim pridobimo pra­vico, da predelani material v tej nekdanji gramoznici tudi odložimo, da ga pokrijemo in tako končamo predvideno sanacijo. Na sestanku, ki je bil na Ministrstvu za okolje in prostor v četrtek, 16. av­gusta, torej isto popoldne po požaru, smo pregledali vse postopke in ugotovili razloge za kasnjenje izdaje gradbenega dovoljenja, saj je bila vloga zanj oddana že lani. Najpo­membnejši zaključek tega sestanka pa je, da se omenjen proces predelave odpadne gume v našem obratu razgla­si za državno pomemben ter da se pospešijo vsi postopki za pridobitev še potrebnega dovoljenja. Ugotovljeno je bilo tudi, da je šlo v našem primeru za podtaknjen požar, saj guma zagori šele pri 550 stopinjah Celzija, torej do samovžiga ni moglo priti. Dogovorjeno je bilo, da bodo pospešili izdelavo ocene tveganja ter postopek za pri­dobitev vodovarstvenega so­glasja, kar je bil glavni vzrok za to, da še ni prišlo do izdaje gradbenega dovoljenja. Predviden je tudi rok za dokončno izdajo gradbenega dovoljenja, to je 10. september. Ta čas smo vsa dela v obratu ustavili, močno smo okrepili le varovanje, kar je posebna tema za naše nadaljnje delo, saj je potrebno v bodoče za­gotoviti 100-odstotno varova­nje. Seveda se ne bojimo, da bi nam kdo ukradel gume, ampak morebitnih novih pri­merov bolnih podtikovalcev požara.«

Ali ni gradbeni inšpek­tor prepovedal obratova­nja že pred požarom?

»Res je, na sestanku, ki je bil 13. avgusta, smo se dogo­vorili, da zaradi pritiskov neznanih oseb ustavimo obra­tovanje do izdaje gradbenega dovoljenja. Žal je kmalu za tem prišlo do požara, ki nam je povzročil ogromno mate­rialno škodo, saj so zgoreli tudi naši delovni stroji. Kri­minalisti in izvedenci so še vedno na delu in upam, da bodo tudi s pomočjo video posnetkov požigalce odkrili. Še vedno pa velja, da smo za vsako informacijo, ki bi nas pripeljala do požigalca, pri­pravljeni plačati denarno na­grado.«