17. 2. 2012 Ekologija

Manifest popravljanja

Te resnice imamo za samoumevne:

Popravljati je bolje kot reciklirati.

Če stvari uporabljamo dlje, je to bolj učinkovito in varčno kot rudariti za novimi surovinami.

Popravljanje ohranja planet.

Zemlja ima omejene vire in ne moremo večno gojiti linearnega procesa proizvodnje. Najboljši način, da smo učinkoviti je, da ponovno uporabimo stvari, ki jih že imamo.

Popravljanje prihrani denar.

Popravljanje stvari je pogosto brezplačno in običajno bolj poceni, kot če se jih zamenja. Če si stvari popravljamo sami, nam to prihrani veliko denarja.

Popravljanje nas uči inženirstva.

Najboljši način, da izvemo kako nekaj deluje je, da ga razstavimo.

Če česa ne moremo popraviti, si tega ne moremo lastiti.

Popravljanje povezuje ljudi in naprave, ustvarja vezi, ki presegajo potrošnjo. Popravljane je trajnostno.

Popravljanje nas povezuje s stvarmi,

popravljanje daje moč in hrabri posameznike,

popravljanje spreminja potrošnike v sodelavce,

popravljanje vzpodbuja ponos v posedovanju,

popravljanje stvarem vnaša dušo in jih dela edinstvene,

popravljanje pomeni neodvisnost,

popravljanje zahteva kreativnost,

popravljanje je zeleno,

popravljanje je nudi zadovoljstvo,

popravljanje je nujno za razumevanje naših stvari,

popravljanje prihrani denar in vire.

Imamo pravico:

da odpremo in popravimo naše stvari, ne da pri tem izgubimo garancijo,

do naprav, ki jih je mogoče odpreti,

do kod napak in diagramov povezav,

do navodil za reševanje problemov in diagramov toka,

do dokumentacije za popravljanje vsega,

da sami izberemo popravljavca,

da odstranimo nalepko »ne odstranjuj«,

da stvari popravljamo v privatnosti lastnih domov,

da sami zamenjamo katerikoli in vse potrošne dele,

do strojne opreme, ki ne zahteva posebnih orodij za popravilo,

do dostopa do delov po razumnih cenah.

Pridružite se revoluciji popravljanja na iFixit.com

Vir: http://www.ifixit.com/

Original:

Self-Repair Manifesto

We hold these truths to be self-evident:

Repair is better than recycling.

Making our things last longer is both more efficient and more cost-effective than mining them for raw materials.

Repair saves the planet.

Earth has limited resources and we can’t run a linear manufacturing process forever. The best way to be efficient is to reuse what we already have!

Repair saves you money.

Fixing things is often free, and usually cheaper than replacing them. Doing the repair yourself saves serious dough.

Repair teaches engineering.

The best way to find out how something works is to take it apart!

If you can’t fix it, you don’t own it.

Repair connects people and devices, creating bonds that transcend consumption. Self-repair is sustainable.

Repair connects you with your things

Repair empowers and emboldens individuals

Repair transforms consumers into contributors

Repair inspires pride in ownership

Repair injects soul and makes things unique

Repair is independence

Repair requires creativity

Repair is green

Repair is joyful

Repair is necessary for understanding our things

Repair saves money and resources

We have the right:

To open and repair our things—without voiding the warranty

To devices that can be opened

To error codes and wiring diagrams

To troubleshooting instructions and Flowcharts

To repair documentation for everything

To choose our own repair technician

To remove ‘do not remove’ stickers

To repair things in the privacy of our own homes

To replace any and all consumables ourselves

To hardware that doesn’t require proprietary tools to repair

To available, reasonably priced service parts

Join the repair revolution at iFixit.com