Skupnost učiteljev etike v Evropi

»A community of ethics teachers in Europe«

Povezava: www.ethics.community 

Povzetek zasnove projekta

Raziskave kažejo, da ima poučevanje etike v sekundarnem izobraževanju ključno vlogo pri vzdrževanju civilizacijskih pridobitev in solidarnostih vrednot. To prepoznavajo tako evropske kot nacionalne izobraževalne institucije. Problem, ki ga naslavlja tudi projekt »Skupnost učiteljev etike v Evropi« pa je izrazita vsebinska in metodološka raznolikost učnih načrtov za poučevanje etike v evropskih državah. Etika danes namreč poučuje sklopu številnih raznolikih učnih predmetov: vse od moralne filozofije in poučevanja vere do poučevanja o svetovnih nazorih, zgodovini idej ali pa državljanske vzgoje. Ta fragmentacija učnih načrtov, še bolj izrazito pa fragmentacija pedagoških metod in ciljev, onemogoča izmenjavo najboljših učnih metod poučevanja in medsebojno učenje učiteljev, kar sta dva izmed ključnih ciljev »Evropskega strateškega okvira Izobraževanje in usposabljanje« (ET2020). »Community of Ethics Teachers in Europe« stremi k prekoračitvi teh razlik v učnih načrtih z (1) gradnjo mednarodne skupnosti evropskih učiteljev filozofije, (2) razvojem primerjalnega modela za analizo različnih učnih načrtov iz področja etika ter (3) vzpostavitvijo digitalne inovacije – internetnega portala, ki bo vzpodbujal evropske učitelje etike pri pridobivanju novih veščin in kompetenc ter bo omogočal pregledno in standardizirano izmenjavo dobrih učnih praks kar lahko služi kot osnovna za prenove in modifikacije nacionalnih učnih načrtov.

Konzorcij partnerjev in delitev dela

Projekt koordinira Univerza v Tilburgu, konzorcij pa je sestavljen iz raznolikih partnerjev med katere sodijo univerze (nizozemska Univerza Tilburg in slovaška Univerza Mateja Bela) nacionalne državne in nevladne organizacije (hrvaška Mala filozofija in slovenski Zofijini ljubimci) ter srednje šole (nizozemska Thorbecke Scholengemeenschap in nemška Gymnasium Weilheim). Raznolikost partnerjev nam bo omogočila vzpostavitev evropskega omrežja, ki bo sestavljeno iz izobraževalnih ustanov na različnih stopnjah.

Učne načrte, primere dobrih praks in analizo poučevanja etike na nacionalni ravni bo za vsako sodelujočo državo predstavil nacionalni koordinator/kurator, ki bo hkrati tudi član strokovnega skupine za razvoj in pripravo modela za analizo/primerjavo različnih učnih načrtov in primerov učnih praks.

Naš projekt bomo začeli s partnerji in nacionalnimi kuratorji  iz petih evropskih držav, stremimo pa k povečanju števila sodelujočih po vzpostavitvi spletne platforme.

Metodologija

V empiričnem delu naše raziskave opazujemo, analiziramo in primerjamo snov učnih načrtov sodelujočih držav s t. i. metodologijo mešanih metod ter vzporedno razvijamo model primerjave in spletno platformo. V fazi zbiranja podatkov bomo z interpretacijo dobili posamezne povzetke držav v matrici iz večinsko kvalitativnih ugotovitev. Izide bomo nato povzeli v matrici, ki sta jo Miles in Huberman poimenovala meta-matrica. To meta-matrico bomo preučili s pristopom, ki je na področju kvantitativne metodologije znan pod imenom korespondenčna analiza (correspondence analysis). S tem načinom analize bomo lahko na kvantitativen način primerjali posamezne vzorce in pri tem uporabljali večdimenzionalne grafične (večinoma eno- ali dvodimenzionalne) ponazoritve.

Rezultati in učinki

Projekt »Community of Ethics Teachers in Europe« bo  (1) omogočil boljši vpogled v bogato paleto evropskih sistemov etike vrednot, (2) izboljšal načine poučevanja etike na evropskih srednjih šolah in (3) prispeval k večji homogenosti, standardniziranosti in preglednosti pri poučevanju etike in pouku filozofije.

Povezave do dodatnih gradiv

Slikovno gradivo in diapozitivi iz predstavitve projekta na »Mednarodni filozofski olimpijadi 2018« (maj 2018): https://tinyurl.com/y8svjpr9

Uradna predstavitev projekta na Erazmus+ portalu: https://tinyurl.com/ybmjo72u

Projektni portal: www.ethics.community (na tem naslov je dostopen model primerjav in gradiv iz različnih držav)

Izjava o projektu in financiranju: Projekt je financiran s strani Evropske Unije skozi Erazmus+ sredstev sklopu »Cooperation for innovation and the exchange of good practices«. Konzorcij partnerjev spada pod »Strategic Partnerships for school education«