23. 5. 2017 Obvestila

Povabilo k sodelovanju študentov na projekt »Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in Zofijini Ljubimci v okviru javnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018« vabijo študente/študentke za sodelovanje na projektu.

Naslov projekta: FiPr »Filozofija in po-resničnost«

Trajanje projekta: 4 meseci (največ 40 ur na mesec/8 ur dnevno)

Kratek opis projekta:

Če kdaj, potem je v sodobni (hiper)informirani družbi potreba po razvijanju zdravega mišljenja in spoznavne občutljivosti največja. Razbohotenost psevdoznanstvenih svetovnih nazorov, nekritično sprejemanje informacij, slabi načini sklepanja, nepoznavanje osnov logično-filozofskega mišljenja in znanstvena nepismenost so pokazatelji kognitivne togosti. Preko identifikacije in problematizacije teh po-resničnostnih trendov mišljenja in z odkrivanjem analitičnega, na argumentaciji in logiki temelječega mišljenja, lahko to kognitivno togost sprostimo. Razvijanje osnovnih elementov filozofskega mišljenja in širjenje znanstvene pismenosti je namreč edini način za resnično demokratično družbo, ki jo lahko sestavljajo samo moralne, kritične, spoznavno občutljive posameznice in posamezniki.

Projekt je zasnovan s sodelovanjem humanističnega društva Zofijini Ljubimci. Tako se bodo seznanili z osnovami spoznavnih vrlin, kritičnosti in izzivi, ki jih zanj predstavlja po-resničnostna nastavitev javnega, medijsko-političnega diskurza in hkrati pridobili vpogled v delovanje enega izmed ključnih društev v Mariboru na tem področju, razpisne kulture in projektnega dela.

Cilj projekta je kritično opolnomočiti študentke in študente in jih tako z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa usposobiti za reševanje praktičnih problemov. Vzpostavi in omogoči se podpora oziroma okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj.

Vsebinsko bo projekt temeljil na kratkih predavanjih, ki jim bodo sledile delavnice in branje ustrezne literature.

K sodelovanju vabimo:

– 2 študenta/študentki študijskega programa » Filozofija, UNI«,
– 2 študenta/študentki študijskega programa »Filozofija, nepedagoški, MAG«,
– 1 študenta/študentko študijskega programa »Filozofija, DR«
– 1 študenta/študentko študijskega programa »Filozofija, pedagoški, MAG«,
– 1 študenta/študentko študijskega programa »Biologija, MAG«,
– 1 študenta/študentko študijskega programa »Ekonomija, MAG« ter
– 2 študenta/študentko študijskega programa »Medijske komunikacije, MAG«.

Sodelujoči(a) študent(ka) mora biti v času izvajanja projekta vpisan(a) v študijski program ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen(a), prijavljen(a) na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik.

Če bo prijavljenih več študentov/študentk od razpisanega števila mest, bomo opravili izbor kandidatov glede na njihovo povprečno oceno študija in osebni razgovor z njimi.

Vaše prijave z zadevo »Prijava na projekt ŠIPK 2017 – FiPr« ter z navedbo kontaktnih podatkov (ime in priimek, telefonska številka), letnik in študijski program ter kratek priložen CV pošljite na naslov alenka.marusic@um.si do vključno 24. 5. 2017.

Dodatne informacije v zvezi s projektom so vam na voljo na telefonski številki (02) 22 93 782 ali preko elektronskega naslova alenka.marusic@um.si.

Razpis-fipr.pdf (385 kB)