4. 3. 2014 Cenzurirano

Izstop iz vstajniškega sosveta

Spoštovani dr. Andrej Fištravec, župan MO Maribor!

Družbeno in politično aktivni prebivalci mesta si iskreno želimo sooblikovati podobo Maribora. Del naših prizadevanj je namenjen tudi aktivnemu sodelovanju z občino, čemur ste bili deklarativno zelo naklonjeni. Po tehtnem premisleku smo se odločili sodelovati z vami v obliki sosveta, vašega svetovalnega telesa, kjer bi lahko ne le »vstajniki«, ampak vsi prebivalci Maribora neposredno izražali svoja mnenja in pomisleke, opozarjali na skupno problematiko ter prispevali in sooblikovali rešitve različnih problemov, s katerimi se srečujemo. V petih mesecih delovanja sosveta ugotavljamo, da sosvet ni učinkovita oblika za doseganje zgoraj navedenega.

Skozi delovanje sosveta in evalvacije posameznih sej, ki smo jih opravili, se je izkazalo, da le-ta ni primeren forum za argumentirano debato o kompleksnih temah. Podatki potrebni za učinkovito analizo stanja, so bili udeležencem nedostopni, nepopolni, ali posredovani neposredno na seji sosveta, na kateri se je tudi odločalo o dotični temi, zaradi česar se ni dalo kvalitetno opredeliti do določenih tem. Ko so udeleženci zahtevali informacije o posameznih ključnih projektih ali institucijah so ti podatki, večinoma nepopolni, praviloma prihajali tako pozno, da je bilo nemogoče kakorkoli vplivati na potek dogodkov. Vse te težave pa je še poslabšala skopa realizacija sklepov, ki so bili sprejeti.

Zaradi naštetih pomanjkljivosti ocenjujemo, da takšna oblika sodelovanja ni več smotrna in zato izstopamo iz sosveta ter svoja mesta v skladu s Poslovnikom o delu vstajniškega sosveta prepuščamo prebivalkam in prebivalcem Mestne občine Maribor (MOM). Vsekakor pa menimo, da je sodelovanje med MOM in civilno družbo nujno. Še naprej bomo delovali v skladu s svojimi principi in poslanstvom. Vztrajamo pri tem, da je najbolj učinkovit način upravljanja mesta aktivno sodelovanje s prebivalstvom. Zato od MOM in Vas osebno pričakujemo, da aktivno iščete načine in poti za izgradnjo učinkovitejše platforme, s pomočjo katere bodo prebivalke in prebivalci vključeni v soodločanje.

Iniciativa mestni zbor (kontakt: Matic Primc)
Zofijini ljubimci (kontakt: Aleksandra Žorž)
29. Oktober (kontakt: Gregor Kašman)

Priloga:
preglednice realiziranih sklepov Vstajniškega sosveta (PDF)

Pismo je bilo poslano tudi:
– medijem
– širši javnosti